Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Hydrometria - ćwiczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-HMT-HK-W
Kod Erasmus / ISCED: 07.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0539) Fizyka (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Hydrometria - ćwiczenia
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty do wyboru, dzienne studia II stopnia (Hydrologia i klimatologia) - sem. letni
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Ćwiczenia mają na celu przedstawienie i opanowanie podstawowych umiejętności związanych z pomiarami stosowanymi w nowoczesnej hydrologii.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Poznanie i praktyczne opanowanie umiejętności związanych z organizacją hydrologicznej sieci pomiarowej oraz pozyskaniem, weryfikacją i opracowaniem danych hydrometrycznych. Poznanie i nabycie umiejętności w zakresie metod pomiarowych stosowanych w hydrologii oraz sposobów opracowania wyników pomiarów.

Pełny opis:

1. Prezentacja programu ćwiczeń oraz zalecanej literatury. Założenia wstępne

2. Metody pomiarów stanu wody (obserwacje terminowe i ciągłe)

3. Opracowanie wyników pomiarów stanów wody

4. Metody pomiaru natężenia przepływu

5. Krzywa natężenia przepływu i opracowanie hydrogramu odpływu

6. Pomiary rumowiska rzecznego

7. Praktyczne zastosowanie pomiarów hydrometrycznych w prognozowania i modelowaniu hydrologicznym

Literatura:

1. Bajkiewicz-Grabowska E., Magnuszewski A., Mikulski Z., 1993, Hydrometria, PWN, Warszawa.

2. Michalski A., 2004, Pomiary wody w kanałach otwartych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa.

3. Pasławski Z., 1973, Metody hydrometrii rzecznej, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Poznanie oraz umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy z następujących zagadnień: organizacja sieci pomiarowo-obserwacyjnej; pomiary stanów wody; obserwacja zjawisk lodowych i zarastania koryt rzecznych; zasady lokalizacji i działania posterunku wodowskazowego; pomiary prędkości i natężenia przepływu; zależność stan wody - natężenie przepływu, zasady konstrukcji krzywej natężenia przepływu; pomiary wód podziemnych, rumowiska rzecznego; zastosowanie praktyczne wyników pomiarów hydrometrycznych.

WIEDZA

- Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu hydrometrii.

- Zna nowoczesne techniki pomiarowe stosowane w hydrologii standardowo przez służby IMGW-PIB i PIG-PIB jak i nowo testowany sprzęt pozwalający na monitorowanie potencjału i złożoności hydrosfery.

- Wie jakich technik pomiarowych użyć w zależności od rodzaju celu pomiarowego.

- Zna ograniczenia pomiarowe wynikające ze stosowanych metod oraz cech badanego obiektu.

- Rozumie zastosowanie hydrometrii w monitorowaniu środowiska przyrodniczego.

UMIEJĘTNOŚCI

- Potrafi zaplanować standardowe pomiary hydrometryczne i dobrać odpowiednie metody pomiarowe do założonego celu.

- Potrafi na bieżąco opracowywać wyniki badań terenowych.

- Potrafi interpretować uzyskane wyniki, przeprowadzić analizę błędów i przekazać wiedzę w różnej formie.

KOMPETENCJE

- Docenia efekty i znaczenie pomiarów hydrometrycznych jako źródła informacji i wspomagania interpretacji materiałów z różnych baz danych.

- Gotów jest do kierowania pracą indywidualną lub zespołową w zakresie hydrometrii i pod kątem osiągnięcia wskazanego celu.

- Gotów jest do poszerzania i aktualizacji wiedzy z zakresu hydrometrii oraz jej krytycznej oceny.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność obowiązkowa. Można mieć jedną nieusprawiedliwioną nieobecność. Ocena na podstawie wykonywanych ćwiczeń praktycznych. Należy wykonać wszystkie ćwiczenia, każde przynajmniej na ocenę dostateczną.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Woronko
Prowadzący grup: Dariusz Woronko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Woronko
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)