Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konflikty lokalne i regionalne w Europie i Ameryce Północnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-KEU-GL Kod Erasmus / ISCED: 07.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konflikty lokalne i regionalne w Europie i Ameryce Północnej
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (Geografia świata) - sem. 3
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

-

Tryb prowadzenia:

w terenie

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z genezą, strukturą i dynamiką wybranego konfliktu lokalnego lub regionalnego w Europie lub Ameryce Północnej. Rdzeń zajęć stanowi wyjazd terenowy w miejsce, gdzie uczestnicy mogą poznać wybrany konflikt lokalny lub regionalny in situ. Przedmiotem studiów są konflikty z XX-XXI wieku o różnym charakterze, np. międzynarodowe, etniczne, graniczne, związane z relacjami polityka-przestrzeń publiczna, o władzę w państwie.

Pełny opis:

- Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z genezą, strukturą i dynamiką wybranego konfliktu lokalnego lub regionalnego w Europie lub Ameryce Północnej.

- Rdzeń zajęć stanowi wyjazd terenowy w miejsce, gdzie uczestnicy mogą poznać wybrany konflikt lokalny lub regionalny in situ.

- Przedmiotem studiów są konflikty z XX-XXI wieku o różnym charakterze, np. międzynarodowe, etniczne, graniczne, związane z relacjami polityka-przestrzeń publiczna, o władzę w państwie.

- Dotąd celem wyjazdów terenowych były:

2015: Litwa

2016: Łotwa

2017: Rumunia

2019: Węgry

- Wybór miejsca wyjazdu terenowego uzależniony jest od rozwoju sytuacji międzynarodowej i stanu bezpieczeństwa tamże; wyjazd terenowy może być zorganizowany wspólnie z partnerskim uniwersytetem z zagranicy (ELTE - Budapeszt, Węgry, BBU - Kluż-Napoca, Rumunia) z udziałem studentów zagranicznych; w trakcie wyjazdu może zostać zorganizowany wykład na uczelni partnerskiej i/lub wspólne seminarium.

- W trakcie wyjazdu studenci przeprowadzają badania w grupach; posługują się technikami badawczymi charakterystycznymi dla nauk społecznych, w tym antropogeografii; wykonują je pod nadzorem nauczyciela akademickiego i/lub doktorantów; po powrocie do kraju studenci opracowują wyniki badań; w wypadku wysokiego poziomu merytorycznego prac studenckich będą podejmowane próby publikacji wyników.

- Podczas wyjazdu mogą być organizowane spotkania z lokalnymi politykami, samorządowcami, działaczami, naukowcami etc., w trakcie których studenci będą poznawać tło badanych konfliktów.

- Udział w wyjeździe wiąże się z pewnymi kosztami finansowymi, które ponoszą studenci (m.in. koszty transportu, zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczenia); uczestnicy mogą wystąpić o dofinansowanie wyjazdu do stosownych instytucji uniwersyteckich; stosowny wniosek o dofinansowanie będą przygotowywać w ramach specjalnych zajęć poprzedzających wyjazd.

Literatura:

Literatura każdorazowo ustalana jest w zależności od wyboru miejsca wyjazdu terenowego.

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe: K_W03, K_W12, K_W13, K_U07, K_U08, K_K02

Efekty specjalnościowe: S2_W03, S2_W11, S2_W13, S2_U07, S2_U08, S2_K02

Student dogłębnie poznaje wybrany konflikt o charakterze lokalnym lub regionalnym, de facto z obszaru Europy Środkowo-Wschodniej, zwracając uwagę na uniwersalizm i/lub partykularyzm przyczyn i mechanizmów konfliktów w świecie współczesnym. Student jest świadomy zagrożeń dla pokoju i bezpieczeństwa na omawianym obszarze.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia konwersatorium:

- udział w przygotowaniu wyjazdu i badań terenowych, w tym w organizacji wyjazdu i opracowaniu ankiet;

- udział w wyjeździe i badaniach terenowych;

- sumienne i rzetelne wykonanie powierzonych zadań badawczych przed i w trakcie wyjazdu, a także opracowanie wyników badań po powrocie do Polski;

- uczestnictwo w zajęciach zorganizowanych w czasie wyjazdu terenowego (wykłady, seminaria, warsztaty);

- przygotowanie dokumentacji z wyjazdu terenowego, np. w postaci posteru.

Ocena końcowa jest sumą ocen cząstkowych ww aktywności i zostaje wystawiona z chwilą spełnienia wszystkich warunków. Oceny cząstkowe wynikają z aktywności studentów w trakcie wyjazdu.

- Osoby, które nie mogą wziąć udziału w wyjeździe i badaniach terenowych z przyczyn losowych lub innych mających poważne uzasadnienie, otrzymają indywidualny program zaliczenia związany z tematyką przedmiotu i wyjazdu terenowego w danym roku, oparty na lekturach własnych i pracach pisemnych, w szczególności:

1) uczestniczą aktywnie w przygotowaniu i rozliczeniu, w tym merytorycznym, wyjazdu, na równi z innym członkami grupy;

2) na podstawie literatury zapoznają się z tematyką wyjazdu i badań terenowych w danym roku;

3) w trakcie odpowiedzi ustnej sprawdzana jest ich wiedza na temat konfliktu będącego przedmiotem studiów w danym roku;

4) przygotują pracę pisemną na zadany temat związany z wyjazdem terenowym.

Analogiczne rozwiązanie dotyczy zaliczenia poprawkowego.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Solarz
Prowadzący grup: Krzysztof Górny, Marcin Solarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Skrócony opis:

Zob. niżej.

Pełny opis:

Ze względu na sytuację epidemiczną w roku akademickim 2020/2021 wycieczka zagraniczna jest niemożliwa. W związku z powyższym zajęcia będą miały charakter stacjonarny (o ile sytuacja pozwoli) i/lub zdalny. Forma zajęć będzie na bieżąco korygowana i dostosowywana do sytuacji.

Prof. M.W. Solarz:

W ramach zajęć stacjonarnych przewidziane są wycieczki, których celem jest zapoznanie studentów z lokalnymi konfliktami, np. konfliktem lokalnym wokół odkrytych reliktów klasztoru kanoników regularnych laterańskich w Błoniu k. Warszawy w roku 2018.

W ramach zajęć będą zorganizowane spotkania z uczonymi, ekspertami i dziennikarzami na temat wybranych konfliktów, np. konflikt w Donbasie, wybory w USA, wpływ czynnika biologicznego na przebieg konfliktów etc.

Studenci otrzymają także listę lektur, z której wybiorą co najmniej 2 pozycje do lektury samodzielnej (weryfikacja lektury w trakcie spotkania z prowadzącym zajęcia).

1. L. Włodek, Cztery sztandary, jeden adres. Historie ze Spisza, Kraków 2017.

2. G. Thum, Obce miasto. Wrocław 1945 i potem, Wrocław 2005.

3. J. Ciechański, Czynnik biologiczny w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2016.

4. W. Radziwinowicz, Creme de la Kreml. 172 opowieści o Rosji, Warszawa 2016.

5. W Radziwinowicz, Gogol w czasach Google'a, Warszawa 2013.

6. Z. Szczerek, Via Carpatia. Podróże po Węgrzech i Basenie Karpackim, Wołowiec 2019.

7. J. Matecki, Co wy, ..., wiecie o Rosji?!, Warszawa 2015 i n.

Dr K. Górny: Omówione zostaną wybrane aspekty konfliktów miejskich w obu regionach. Część pierwsza dotyczyć będzie pomników. Po wprowadzeniu teoretycznym, studenci przygotują "opowieści pomnikowe" przedstawiające historię jednego wybranego pomnika o nacechowaniu politycznym, wokół którego toczy się konflikt. W drugiej części omówiony zostanie konflikt pomiędzy Robertem Mosesem a Jane Jacobs o przestrzeń w miastach Ameryki Północnej oraz konflikt wokół nazewnictwa ulic w Stanach Zjednoczonych.

Reszta założeń przedmiotu bez zmian.

Zaliczenie w roku 2020/2021. Podstawą zaliczenia jest:

- obecność na zajęciach;

- aktywność podczas spotkań z zaproszonymi gośćmi;

- rozmowa na temat wybranych lektur;

- prezentacja "opowieści pomnikowej" (ocena bardzo dobra zwalnia z rozmowy na temat wybranych lektur).

Ocena końcowa uwzględni wszystkie wyżej wymienione elementy.

Literatura:

1. L. Włodek, Cztery sztandary, jeden adres. Historie ze Spisza, Kraków 2017.

2. G. Thum, Obce miasto. Wrocław 1945 i potem, Wrocław 2005.

3. J. Ciechański, Czynnik biologiczny w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2016.

4. W. Radziwinowicz, Creme de la Kreml. 172 opowieści o Rosji, Warszawa 2016.

5. W Radziwinowicz, Gogol w czasach Google'a, Warszawa 2013.

6. Z. Szczerek, Via Carpatia. Podróże po Węgrzech i Basenie Karpackim, Wołowiec 2019.

7. J. Matecki, Co wy, ..., wiecie o Rosji?!, Warszawa 2015 i n.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Solarz
Prowadzący grup: Ada Górna, Krzysztof Górny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Skrócony opis:

Zob. niżej.

Pełny opis:

Ze względu na sytuację epidemiczną w roku akademickim 2020/2021 wycieczka zagraniczna jest niemożliwa. W związku z powyższym zajęcia będą miały charakter stacjonarny (o ile sytuacja pozwoli) i/lub zdalny. Forma zajęć będzie na bieżąco korygowana i dostosowywana do sytuacji.

Prof. M.W. Solarz:

W ramach zajęć stacjonarnych przewidziane są wycieczki, których celem jest zapoznanie studentów z lokalnymi konfliktami, np. konfliktem lokalnym wokół odkrytych reliktów klasztoru kanoników regularnych laterańskich w Błoniu k. Warszawy w roku 2018.

W ramach zajęć będą zorganizowane spotkania z uczonymi, ekspertami i dziennikarzami na temat wybranych konfliktów, np. konflikt w Donbasie, wybory w USA, wpływ czynnika biologicznego na przebieg konfliktów etc.

Studenci otrzymają także listę lektur, z której wybiorą co najmniej 2 pozycje do lektury samodzielnej (weryfikacja lektury w trakcie spotkania z prowadzącym zajęcia).

1. L. Włodek, Cztery sztandary, jeden adres. Historie ze Spisza, Kraków 2017.

2. G. Thum, Obce miasto. Wrocław 1945 i potem, Wrocław 2005.

3. J. Ciechański, Czynnik biologiczny w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2016.

4. W. Radziwinowicz, Creme de la Kreml. 172 opowieści o Rosji, Warszawa 2016.

5. W Radziwinowicz, Gogol w czasach Google'a, Warszawa 2013.

6. Z. Szczerek, Via Carpatia. Podróże po Węgrzech i Basenie Karpackim, Wołowiec 2019.

7. J. Matecki, Co wy, ..., wiecie o Rosji?!, Warszawa 2015 i n.

Dr K. Górny: Omówione zostaną wybrane aspekty konfliktów miejskich w obu regionach. Część pierwsza dotyczyć będzie pomników. Po wprowadzeniu teoretycznym, studenci przygotują "opowieści pomnikowe" przedstawiające historię jednego wybranego pomnika o nacechowaniu politycznym, wokół którego toczy się konflikt. W drugiej części omówiony zostanie konflikt pomiędzy Robertem Mosesem a Jane Jacobs o przestrzeń w miastach Ameryki Północnej oraz konflikt wokół nazewnictwa ulic w Stanach Zjednoczonych.

Reszta założeń przedmiotu bez zmian.

Zaliczenie w roku 2020/2021. Podstawą zaliczenia jest:

- obecność na zajęciach;

- aktywność podczas spotkań z zaproszonymi gośćmi;

- rozmowa na temat wybranych lektur;

- prezentacja "opowieści pomnikowej" (ocena bardzo dobra zwalnia z rozmowy na temat wybranych lektur).

Ocena końcowa uwzględni wszystkie wyżej wymienione elementy.

Literatura:

1. L. Włodek, Cztery sztandary, jeden adres. Historie ze Spisza, Kraków 2017.

2. G. Thum, Obce miasto. Wrocław 1945 i potem, Wrocław 2005.

3. J. Ciechański, Czynnik biologiczny w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2016.

4. W. Radziwinowicz, Creme de la Kreml. 172 opowieści o Rosji, Warszawa 2016.

5. W Radziwinowicz, Gogol w czasach Google'a, Warszawa 2013.

6. Z. Szczerek, Via Carpatia. Podróże po Węgrzech i Basenie Karpackim, Wołowiec 2019.

7. J. Matecki, Co wy, ..., wiecie o Rosji?!, Warszawa 2015 i n.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.