Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konflikty lokalne i regionalne w Europie i Ameryce Północnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-KEU-GL Kod Erasmus / ISCED: 07.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konflikty lokalne i regionalne w Europie i Ameryce Północnej
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (Geografia świata) - sem. 3
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

-

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem nadrzędnym jest przedstawienie Europy i Ameryki Północnej jako regionów pełnych wewnętrznych konfliktów, tak na płaszczyźnie politycznej, jak i społecznej, a także zrozumienie, że pojęcie „konflikt” w badaniach geograficznych nie odnosi się wyłącznie do sporów międzynarodowych o militarnym charakterze.

Pełny opis:

Konwersatorium podzielono na 4 części (każda prowadzona przez innego wykładowcę).

Część 1 (K. Górny):

I. Konflikty w wielkich miastach. O co kłócą się mieszkańcy zachodnich metropolii?

II. Historie pomnikowe – opowieści o konfliktogennych trudnych społecznie i politycznie pomnikach, jako ważnych elementach symbolicznego krajobrazu miast. + Opowieści pomnikowe.

Część 2 (M. Skorupska):

I. Wojna polsko-polska, czyli o politycznej polaryzacji społeczeństwa polskiego i jego wyborczych przejawach od 2007 r. + debata oksfordzka

II. Konflikt na Ukrainie i na Białorusi. + Symulacja obrad Rady Bezpieczeństwa ONZ.

III. Wyborcze przepychanki w USA. O co chodzi w najbardziej skomplikowanym systemie wyborczym na świecie? + Elementy badań rynku wyborczego i marketingu wyborczego.

Część 3 (M. Raczyńska-Kruk):

I. Z wizytą „na Głuchoniemcach”. Wiedza, władza i konflikty pamięci wokół regionu.

II. Wykorzenieni. Analiza narracji osób przesiedlonych na Ziemie Zachodnie i Północne po II wojnie światowej w świetle kategorii swój-obcy

III. Konflikty regionalne i lokalne w Europie Środkowo-Wschodniej w świetle teorii autorstwa Pierre’a Bourdieu. Zjawiska – konteksty – interpretacje.

Część 4 (Ł. Karpecki):

I. Romowie. Od życia nomadycznego do życia osiadłego.

II. Nazwy terenowe jako obraz ścierania się kultur w świetle mikrotoponimii Nowosiółek Dydyńskich.

III. „Jakbyś kamień jadła”. O przyczynach i skutkach wojny w Bośni i Hercegowinie.

1,5 ECTS to udział w zajęciach (45h)

0,5 ECTS to przygotowanie do 1 części zajęć (w tym zapoznanie się z literaturą),

3 x 1 ECTS to przygotowanie do części 2, 3 i 4 zajęć (w tym zapoznanie się z literaturą).

Literatura:

Analizy i raporty Ośrodkach Studiów Wschodnich: https://www.osw.waw.pl/

Czarnecka D. (2015) Pomniki wdzięczności" Armii Czerwonej w Polsce Ludowej iw III Rzeczypospolitej. Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu.

Engstrom E. J., Kernell S. (2014) Party Ballots, Reform, and the Transformation of America’s Electoral System. Cambridge University Press.

Kaltenberg-Kwiatkowska E. (2011) O oznaczaniu i naznaczaniu przestrzeni miasta. Przegląd Socjologiczny, 60(2-3), 135-165.

Kledzik E., M. Michalski, M. Praczyk (2018), „Ziemie Odzyskane”. W poszukiwaniu nowych narracji, Poznań (fragmenty).

Kowalski M. (red.) (2003), Przestrzeń wyborcza Polski, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.

Mrózek R. (2005), Nazwy terenowe, [w:] „Polskie nazwy własne. Encyklopedia” E. Rzetelska-Feleszko (red.), 231-257.

Oleinik A. (2008) Building Ukraine From Within [in:] A Sociological, Institutional, and Economic Analysis of a Nation-State in the Making, rozdz. 1-7.

Rzetelska-Feleszko E. (2007), Onomastyka kulturowa, [w:] „Nowe nazwy własne. Nowe tendencje badawcze”, A. Cieślikowa (red.), 57-62.

Sielska Z. (2013), Konflikt w Bośni i Hercegowinie jako egzemplifikacja huntingtonowskiej wizji zderzenia cywilizacji, [w:] „Res Politicae” 5 (1), 129-145.

Syrnyk J. (2007), Ludność ukraińska na Dolnym Śląsku (1945–1989), Wrocław.

Bourdieu P. (1991), Language and Symbolic Power, trans. G. Raymond, M. Adamson (fragmenty).

Szujski J. (1896), Polacy i Rusini w Galicyi; B. Anderson (1995), Wspólnoty wyobrażone: rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu, tłum. Stefan Amsterdamski, Kraków 2005.

Tochman W. (2002), Jakbyś kamień jadła.

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe: K_W03, K_W12, K_W13 / K_U07, K_U08 / K_K02

Efekty specjalnościowe: S2_W03, S2_W11, S2_W13 / S2_U07, S2_U08 / S2_K02

WIEDZA:

- zna mechanizmy społeczne stanowiące o przebiegu konfliktów regionalnych/lokalnych oraz konfliktów pamięci wokół regionów.

UMIEJĘTNOŚCI:

- student potrafi wskazać różne rodzaje konfliktów,

- student potrafi samodzielnie zinterpretować zjawiska kulturowe obecne w przestrzeni konfliktu,

- rozumie znaczenie różnic społecznych w rozwoju konfliktu i potrafi je wykorzystać w celu osiągnięcia konsensusu,

- postrzega miasto, jako arenę konfliktów społecznych i politycznych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- potrafi przyjąć punkty widzenia różnych stron konfliktu,

- student zna i rozumie przyczyny narastania konfliktu społecznego.

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieusprawiedliwione nieobecności),

2. Aktywność podczas spotkań - w każdej z 4 części zajęć studenci mają do zdobycia po 15 pkt. za aktywności w trakcie zajęć (przygotowanie opowieści pomnikowej, udział w debacie oxfordzkiej oraz symulacji obrad RB ONZ, krytyczna analiza źródeł oraz debata na temat treści zadanych lektur).

W sumie do zdobycia jest 60 pkt. Zaliczenie po osiągnięciu progu 60% (36 pkt) przy jednoczesnej odpowiedniej frekwencji.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Górny
Prowadzący grup: Krzysztof Górny, Łukasz Karpecki, Marta Raczyńska-Kruk, Magdalena Skorupska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Skrócony opis:

Zob. niżej.

Pełny opis:

Ze względu na sytuację epidemiczną w roku akademickim 2020/2021 wycieczka zagraniczna jest niemożliwa. W związku z powyższym zajęcia będą miały charakter stacjonarny (o ile sytuacja pozwoli) i/lub zdalny. Forma zajęć będzie na bieżąco korygowana i dostosowywana do sytuacji.

Prof. M.W. Solarz:

W ramach zajęć stacjonarnych przewidziane są wycieczki, których celem jest zapoznanie studentów z lokalnymi konfliktami, np. konfliktem lokalnym wokół odkrytych reliktów klasztoru kanoników regularnych laterańskich w Błoniu k. Warszawy w roku 2018.

W ramach zajęć będą zorganizowane spotkania z uczonymi, ekspertami i dziennikarzami na temat wybranych konfliktów, np. konflikt w Donbasie, wybory w USA, wpływ czynnika biologicznego na przebieg konfliktów etc.

Studenci otrzymają także listę lektur, z której wybiorą co najmniej 2 pozycje do lektury samodzielnej (weryfikacja lektury w trakcie spotkania z prowadzącym zajęcia).

1. L. Włodek, Cztery sztandary, jeden adres. Historie ze Spisza, Kraków 2017.

2. G. Thum, Obce miasto. Wrocław 1945 i potem, Wrocław 2005.

3. J. Ciechański, Czynnik biologiczny w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2016.

4. W. Radziwinowicz, Creme de la Kreml. 172 opowieści o Rosji, Warszawa 2016.

5. W Radziwinowicz, Gogol w czasach Google'a, Warszawa 2013.

6. Z. Szczerek, Via Carpatia. Podróże po Węgrzech i Basenie Karpackim, Wołowiec 2019.

7. J. Matecki, Co wy, ..., wiecie o Rosji?!, Warszawa 2015 i n.

Dr K. Górny: Omówione zostaną wybrane aspekty konfliktów miejskich w obu regionach. Część pierwsza dotyczyć będzie pomników. Po wprowadzeniu teoretycznym, studenci przygotują "opowieści pomnikowe" przedstawiające historię jednego wybranego pomnika o nacechowaniu politycznym, wokół którego toczy się konflikt. W drugiej części omówiony zostanie konflikt pomiędzy Robertem Mosesem a Jane Jacobs o przestrzeń w miastach Ameryki Północnej oraz konflikt wokół nazewnictwa ulic w Stanach Zjednoczonych.

Reszta założeń przedmiotu bez zmian.

Zaliczenie w roku 2020/2021. Podstawą zaliczenia jest:

- obecność na zajęciach;

- aktywność podczas spotkań z zaproszonymi gośćmi;

- rozmowa na temat wybranych lektur;

- prezentacja "opowieści pomnikowej" (ocena bardzo dobra zwalnia z rozmowy na temat wybranych lektur).

Ocena końcowa uwzględni wszystkie wyżej wymienione elementy.

Literatura:

1. L. Włodek, Cztery sztandary, jeden adres. Historie ze Spisza, Kraków 2017.

2. G. Thum, Obce miasto. Wrocław 1945 i potem, Wrocław 2005.

3. J. Ciechański, Czynnik biologiczny w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2016.

4. W. Radziwinowicz, Creme de la Kreml. 172 opowieści o Rosji, Warszawa 2016.

5. W Radziwinowicz, Gogol w czasach Google'a, Warszawa 2013.

6. Z. Szczerek, Via Carpatia. Podróże po Węgrzech i Basenie Karpackim, Wołowiec 2019.

7. J. Matecki, Co wy, ..., wiecie o Rosji?!, Warszawa 2015 i n.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Górny
Prowadzący grup: Krzysztof Górny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Skrócony opis:

Zob. niżej.

Pełny opis:

Ze względu na sytuację epidemiczną w roku akademickim 2020/2021 wycieczka zagraniczna jest niemożliwa. W związku z powyższym zajęcia będą miały charakter stacjonarny (o ile sytuacja pozwoli) i/lub zdalny. Forma zajęć będzie na bieżąco korygowana i dostosowywana do sytuacji.

Prof. M.W. Solarz:

W ramach zajęć stacjonarnych przewidziane są wycieczki, których celem jest zapoznanie studentów z lokalnymi konfliktami, np. konfliktem lokalnym wokół odkrytych reliktów klasztoru kanoników regularnych laterańskich w Błoniu k. Warszawy w roku 2018.

W ramach zajęć będą zorganizowane spotkania z uczonymi, ekspertami i dziennikarzami na temat wybranych konfliktów, np. konflikt w Donbasie, wybory w USA, wpływ czynnika biologicznego na przebieg konfliktów etc.

Studenci otrzymają także listę lektur, z której wybiorą co najmniej 2 pozycje do lektury samodzielnej (weryfikacja lektury w trakcie spotkania z prowadzącym zajęcia).

1. L. Włodek, Cztery sztandary, jeden adres. Historie ze Spisza, Kraków 2017.

2. G. Thum, Obce miasto. Wrocław 1945 i potem, Wrocław 2005.

3. J. Ciechański, Czynnik biologiczny w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2016.

4. W. Radziwinowicz, Creme de la Kreml. 172 opowieści o Rosji, Warszawa 2016.

5. W Radziwinowicz, Gogol w czasach Google'a, Warszawa 2013.

6. Z. Szczerek, Via Carpatia. Podróże po Węgrzech i Basenie Karpackim, Wołowiec 2019.

7. J. Matecki, Co wy, ..., wiecie o Rosji?!, Warszawa 2015 i n.

Dr K. Górny: Omówione zostaną wybrane aspekty konfliktów miejskich w obu regionach. Część pierwsza dotyczyć będzie pomników. Po wprowadzeniu teoretycznym, studenci przygotują "opowieści pomnikowe" przedstawiające historię jednego wybranego pomnika o nacechowaniu politycznym, wokół którego toczy się konflikt. W drugiej części omówiony zostanie konflikt pomiędzy Robertem Mosesem a Jane Jacobs o przestrzeń w miastach Ameryki Północnej oraz konflikt wokół nazewnictwa ulic w Stanach Zjednoczonych.

Reszta założeń przedmiotu bez zmian.

Zaliczenie w roku 2020/2021. Podstawą zaliczenia jest:

- obecność na zajęciach;

- aktywność podczas spotkań z zaproszonymi gośćmi;

- rozmowa na temat wybranych lektur;

- prezentacja "opowieści pomnikowej" (ocena bardzo dobra zwalnia z rozmowy na temat wybranych lektur).

Ocena końcowa uwzględni wszystkie wyżej wymienione elementy.

Literatura:

1. L. Włodek, Cztery sztandary, jeden adres. Historie ze Spisza, Kraków 2017.

2. G. Thum, Obce miasto. Wrocław 1945 i potem, Wrocław 2005.

3. J. Ciechański, Czynnik biologiczny w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2016.

4. W. Radziwinowicz, Creme de la Kreml. 172 opowieści o Rosji, Warszawa 2016.

5. W Radziwinowicz, Gogol w czasach Google'a, Warszawa 2013.

6. Z. Szczerek, Via Carpatia. Podróże po Węgrzech i Basenie Karpackim, Wołowiec 2019.

7. J. Matecki, Co wy, ..., wiecie o Rosji?!, Warszawa 2015 i n.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.