Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Klimatologia fizyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-KLF-HK Kod Erasmus / ISCED: 07.7 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Klimatologia fizyczna
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (Hydrologia i klimatologia) - sem. 1
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student przed rozpoczęciem nauki przedmiotu powinien posiadać:

w zakresie wiedzy:

- znajomość zagadnień z geografii fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem podstaw meteorologii i klimatologii;

w zakresie umiejętności:

- umiejętność wykonywania obliczeń i analizy danych statystycznych oraz map tematycznych,

- umiejętność wykonywania opracowań tematycznych

inne kompetencje:

- umiejętność wnioskowania i formułowania wypowiedzi ustnych i pisemnych na podstawie różnych źródeł informacji (dane statystyczne, dane z sondaży aerologicznych, mapy tematyczne i inne dane o środowisku przyrodniczym).

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podstawy fizyczne kształtowania się klimatu i jego zróżnicowania na kuli ziemskiej. Procesy fizyczne zachodzące w atmosferze - ich uwarunkowania, prawidłowości w ich przebiegu, skutki oraz wzajemne powiązania. Klimat jako efekt działania systemu klimatycznego. Wpływ czynników geograficznych na przebieg procesów klimatotwórczych. Wielkość i prawdopodobne przyczyny zmian i wahań klimatu w różnych skalach czasowych i przestrzennych.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie zapoznać studenta z podstawami fizycznymi kształtowania się klimatu i jego zróżnicowania na kuli ziemskiej. Opisane są podstawowe procesy klimatotwórcze: obieg ciepła, wilgoci i cyrkulacja atmosferyczna. Szczególny nacisk jest położony na wyjaśnienie mechanizmów, ich uwarunkowań oraz określenie prawidłowości w ich przebiegu.

Ćwiczenia są poświęcone weryfikacji wiedzy teoretycznej zdobytej podczas wykładów - analizie procesów klimatotwórczych i poznaniu

różnych odmian klimatu na podstawie różnego rodzaju danych obserwacyjnych.

Szacunkowa liczba godzin, którą student powinien przeznaczyć na osiągnięcie zdefiniowanych efektów uczenia się wynosi 105, w tym: 45 godzin zorganizowanych (30 wykłady i 15 ćwiczenia), 60 praca samodzielna (spełnienie kryteriów oceny przedmiotu).

Literatura:

1. Barry R. G., Chorley R. J., 2003, Atmosphere, weather and climate, London and New York.

2. Crowe P. R., 1987, Problemy klimatologii ogólnej, PWN, Warszawa.

3. Iribarna J.V., Cho H.R., 1988, Fizyka atmosfery, PWN, Warszawa.

4. Kożuchowski K. (red.), 2005, Meteorologia i klimatologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

5. Lockwood J. G., 1984, Procesy klimatotwórcze, PWN, Warszawa.

6. McIlveen R. 1992, Fundamentals of weather and climate, Chapman&Hall.

7. Okołowicz W., 1969, Klimatologia ogólna, PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu procesu uczenia się student:

- definiuje podstawowe i specjalistyczne pojęcia i terminy stosowane w klimatologii,

- wyjaśnia przebieg procesów klimatotwórczych,

- opisuje uwarunkowania geograficzne procesów klimatotwórczych,

- znajduje uzasadnienie zróżnicowania warunków klimatycznych na kuli ziemskiej,

- opisuje funkcjonowanie systemu klimatycznego,

- wiąże różne procesy fizyczne zachodzące w atmosferze,

- analizuje i interpretuje charakterystyki i wskaźniki klimatu,

- identyfikuje przyczyny zmian klimatu w różnych skalach przestrzennych i czasowych,

- ocenia wybrane zasoby klimatu,

- wyciąga krytyczne wnioski oraz interpretuje nowości teorii i praktyki w zakresie nauki o klimacie.

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: prezentacja, dyskusja, wykład.

Ćwiczenia - ocenianie ciągłe na podstawie wykonanych ćwiczeń i aktywności podczas zajęć.

Zaliczenie ćwiczeń jest warunkiem koniecznym do przystąpienia do egzaminu.

Wykłady - egzamin ustny

Ocena końcowa z przedmiotu jest oceną z egzaminu i ćwiczeń (ćwiczenia stanowią 30% końcowej oceny).

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Lisowska
Prowadzący grup: Monika Lisowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.