Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Klimatologia urbanistyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-KLU-HIK-WW Kod Erasmus / ISCED: 07.7 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Klimatologia urbanistyczna
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty do wyboru, dzienne studia II stopnia (Hydrologia i klimatologia) - sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Student powinien mieć rozszerzoną wiedzę z zakresu ogólnej meteorologii i klimatologii.


Tryb prowadzenia:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Pierwsza część zajęć to wykłady, których celem jest zaprezentowanie najważniejszych obecnych problemów miast, związanych ze specyfiką ich warunków klimatycznych, aerosanitarnych oraz ich pochodnych, a także przedstawienie rozwiązań pozwalających na poprawę tych warunków. Druga część zajęć to ćwiczenia, w ramach których studenci wykorzystują zdobytą wiedzę do przygotowania własnych projektów.

Pełny opis:

Najważniejsze zagadnienia poruszane w ramach wykładów:

1. Przyczyny modyfikacji klimatu regionalnego przez miasto i przejawy odrębności klimatu miasta na tle jego regionu.

2. Możliwości poprawy niekorzystnych cech klimatu miejskiego przez melioracje z wykorzystaniem błękitno-zielonej infrastruktury (w tym zielonych torowisk tramwajowych, ogrodów deszczowych, łąk kwietnych, zielonych dachów, fasad).

3. Specyfika zanieczyszczenia powietrza w mieście. Monitoring warunków aerosanitarnych w mieście (typy lokalizacji stacji pomiarowych, możliwości biomonitoringu).

4. Nowoczesne technologie stosowane w miastach w celu poprawy panujących w nich warunków klimatu lokalnego i aerosanitarnych.

5. Możliwości ograniczenia hałasu w mieście.

6. Zanieczyszczenie światłem w miastach.

7. Treści środowiskowe, w tym dotyczące warunków klimatycznych, w strategiach smart cities.

8. Strategie adaptacji do zmian klimatu przygotowane przez polskie miasta.

W ramach ćwiczeń studenci wykorzystują wiedzę zdobytą w trakcie wykładów do przygotowania oceny warunków panujących w wybranych przez nich miejscach i przedstawienia propozycji działań mających służyć poprawie sytuacji. Prace dotyczą dwóch problemów: 1/ możliwości wykorzystania błękitno-zielonej infrastruktury do złagodzenia lub rozwiązania problemów środowiskowych; 2/ oceny zanieczyszczenia światłem, warunków aerosanitarnych lub poprawności zastosowania sposobów walki z hałasem w wybranym miejscu (jedno zagadnienie dowolnie wybrane z podanych trzech).

Literatura:

Błażejczyk K. i inni, 2014, Miejska wyspa ciepła w Warszawie, uwarunkowania klimatyczne i urbanistyczne, SEDNO Wydawnictwo Akademickie, Warszawa

Hyde R., 2000, Climate responsive design, Spon Press, London – New York

Landsberg H.E., 1981, The urban climate, Academic Press

Laskowski L., 1987, Wybrane zagadnienia fizyki miasta, COIB

Lewińska J., (red.) 1991, Klimat miasta. Vademecum urbanisty, IGPiK

Lewińska J., 2000, Klimat miasta. zasoby. Zagrożenia. Kształtowanie, IGPiK

Oke T.R., 1987, Boundary layer climates, Routledge, London

Szponar A., 2003, Fizjografia urbanistyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student zna najważniejsze problemy miast wynikające ze specyfiki ich klimatu

Student wie skąd pozyskiwać informacje o warunkach panujących w mieście

Student zna sposoby melioracji warunków panujących w mieście

Umiejętności

Student umie wyjaśnić przyczyny i skutki specyficznych cech klimatu miasta

Student umie wykorzystywać różne źródła wiedzy o warunkach panujących w mieście we własnej analizie

Student umie zastosować swą wiedzę do sporządzania planów melioracji warunków panujących w mieście

Postawy

Student rozumie znaczenie badań klimatu miasta

Student zna rolę i znaczenie zasobów przyrody

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania

Zaliczenie ćwiczeń dokonuje się na podstawie ocen za prace ćwiczeniowe. Za każdą z dwóch prac można uzyskać do 10 punktów. W ocenie brane są pod uwagę następujące elementy: 1/ trafność oceny opisywanego problemu, 2/ umiejętność doboru odpowiednich środków zaradczych, 3/ umiejętność spójnego i logicznego ujęcia całości uwzględnionych treści, 4/ poprawność i czytelność dokumentacji. W sumie za ćwiczeniową część zajęć można zdobyć do 20 punktów.

Zaliczeniem wykładowej części przedmiotu jest test składający się z zadań otwartych, problemowych. Przy ich rozwiązywaniu student może korzystać z wybranych przez siebie źródeł informacji. Za test można zdobyć do 20 punktów.

W sumie za przedmiot można zdobyć do 40 punktów. Ocena końcowa wynika z sumy punktów zdobytej w ramach obydwu części zajęć. Do zaliczenia przedmiotu na ocenę pozytywną wymagane jest zdobycie w sumie co najmniej 21 punktów.

Sprawy organizacyjne

Obecność na wykładach nie jest bezwzględnie wymagana, jednak ciąg trzech nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach będzie potraktowany jako rezygnacja z uczestnictwa w zajęciach. Ponadto student opuszczający bez usprawiedliwienia zajęcia nie może liczyć na indywidualne rozszerzone konsultacje służące tym samym celom, którym służył pominięty przez niego wykład (może na to liczyć student, który usprawiedliwił swą nieobecność). Usprawiedliwienie powinno być przedstawione bezpośrednio po wykładzie, na którym student był nieobecny.

W trakcie ćwiczeń dopuszczalna jest tylko usprawiedliwiona nieobecność.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Kicińska
Prowadzący grup: Bożena Kicińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Uwagi:

W roku akademickim 2020/2021, przy zajęciach realizowanych w trybie zdalnym, zaliczenie części wykładowej jest prowadzone z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji społecznej rekomendowanych przez Uniwersytet Warszawski.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Kicińska
Prowadzący grup: Bożena Kicińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Uwagi:

W roku akademickim 2020/2021, przy zajęciach realizowanych w trybie zdalnym, zaliczenie części wykładowej jest prowadzone z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji społecznej rekomendowanych przez Uniwersytet Warszawski.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.