Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Krajobraz w GIS

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-KwG-GK-W
Kod Erasmus / ISCED: 07.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Krajobraz w GIS
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty do wyboru, dzienne studia II stopnia (Geoekologia i geomorfologia) - sem. letni
Przedmioty do wyboru, dzienne studia II stopnia (Geoekologia i kształtowanie krajobrazu) - sem. 4
Przedmioty WGSR ogólne opcjonalne, studia II stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Wiedza wyniesiona z zajęć GIS w toku studiów I i II stopnia na kierunku Geografia.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podczas zajęć student będzie realizować projekt badawczy wykorzystując w tym celu oprogramowanie QGIS. Analizy krajobrazowe prowadzone będą z wykorzystaniem danych wektorowych oraz rastrowych. Szczególny nacisk zostanie położony na dobór określonych typów analiz w środowisku GIS w celu rozwiązania określonych problemów badawczych oraz na interpretację uzyskanych wyników.

Pełny opis:

Podczas zajęć studenci zapoznają się z wolnym i otwartym oprogramowaniem QGIS (coraz częściej wykorzystywanym między innymi w samorządach i instytucjach państwowych), stanowiącym alternatywę dla licencjonowanych programów. Tematyka projektów zostanie ustalona na początku zajęć, będą brane pod uwagę zainteresowania i potrzeby studentów. Projekty związane będą z zagadnieniami kształtowania i ochrony krajobrazu, konfliktami środowiskowymi w planowaniu przestrzennym lub wybranymi oddziaływaniami inwestycji na środowisko. Studenci mogą także wykonywać projekty związane z pracami magisterskimi.

Realizacja projektu związana będzie z pozyskaniem niezbędnych danych, wykonaniem analiz krajobrazowych różnego typu, opracowaniem i interpretacją wyników, oraz przedstawieniem ich w formie kartograficznej a także ustnej prezentacji podsumowującej projekt.

Nakład pracy studenta:

15h - obecność na zajęciach (ćwiczenia)

15h - praca własna (przygotowanie do zajęć, praca nad projektem)

ok. 30h ogółem (lub więcej, zależnie od stopnia znajomości oprogramowania GIS etc. cech indywidualnych studenta)

Literatura:

• Szczepanek R. 2013, Systemy informacji geograficznej z Quantum GIS, część I, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków. Publikacja dostępna online: http://suw.biblos.pk.edu.pl/resources/i3/i9/i4/i1/i1/r39411/SzczepanekR_SystemyInformacji.pdf

• Urbański J., 2012, GIS w badaniach przyrodniczych (ebook), Centrum GIS, Uniwersytet Gdański. Publikacja dostępna online: http://ocean.ug.edu.pl/~oceju/CentrumGIS/dane/GIS_w_badaniach_przyrodniczych_12_2.pdf

• QGIS User Guide: http://www.qgis.org/en/docs/user_manual/index.html

• QGIS Case Studies: http://www.qgis.org/en/site/about/case_studies/index.html

• QGIS – Polska: http://qgis-polska.org/

• Szczepanek R., 2012, Quantum GIS – wolny i otwarty system informacji geograficznej, Czasopismo techniczne z.4-Ś/2012, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, s.171-182, Kraków. Publikacja dostępna online: https://suw.biblos.pk.edu.pl/resources/i1/i2/i3/i4/i8/r12348/SzczepanekR_QuantumGis.pdf

• Szczepanek R., 2011, Wykorzystanie wolnego oprogramowania geomatycznego do realizacji statutowych zadań gmin. Acta Sci. Pol. Geod. Descr. Terr. 10(2), s.31-40., Wrocław. Publikacja dostępna online: http://holmes.iigw.pl/~rszczepa/publikacje/R.Szczepanek_M.Nowotarska_2011_Wykorzystanie_wolnego_oprogramowania.pdf

• McGarigal K., Fragstats documentation. http://www.umass.edu/landeco/research/fragstats/documents/fragstats.help.4.pdf

• Kraak M., Ormeling F., 2010, Cartography: Visualization of Spatial Data (3 ed.), Pearson Education (dostępne tłumaczenie na język polski wydania pierwszego z 1996 roku)

• Peterson G.N., 2009, GIS Cartography. A Guide to Effective Map Design. CRC Press, Boca Raton.

• Wing M.G., Bettinger P., 2008, Geographic Information Systems. Applications in Natural Resource Management (2 ed), Oxford University Press

Efekty uczenia się:

S3_W07, S3_W11, S3_W12 S3_W13, S3_U02, S3_U03, S3_U11, S3_K1, S3_K8

Absolwent zna i rozumie:

1. możliwości oprogramowania QGIS, jego wady i zalety.

2. wybrane metody i wskaźniki stosowane w analizie przestrzennej danych rastrowych i wektorowych

Absolwent potrafi:

1. sprawnie posługiwać się programem QGIS w zakresie zarządzania, przetwarzania oraz integracji wektorowych i rastrowych danych przestrzennych,

2. dobrać i zastosować odpowiednie narzędzia analizy danych przestrzennych do rozwiązania wybranych problemów badawczych oraz krytycznie przeanalizować wyniki uzyskane wybranymi metodami,

3. przedstawić uzyskane wyniki w atrakcyjnej wizualnie formie kartograficznej oraz zaprezentować je na forum.

Absolwent:

1. rozumie znaczenie informacji przestrzennej w analizach i ocenach środowiska przyrodniczego,

2. rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych z zakresu stosowania metod GIS oraz potrzebę stałego aktualizowania wiedzy z zakresu technik i metod GIS,

3. rozumie znaczenie projektów społecznościowych takich jak QGIS i OpenStreetMap i ich rolę w upowszechnianiu dostępu do nowych technik i informacji.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na ćwiczeniach obowiązkowa (dozwolona jedna nieobecność). Zaliczenie ćwiczeń na podstawie wykonania i prezentacji na forum kolejnych etapów projektu, aktywności i dyskusji na ćwiczeniach, realizacji projektu i jego prezentacji na forum.

Ocena końcowa: 50% - aktywność na ćwiczeniach, prezentacja kolejnych etapów projektu, 50% - ocena raportu (w formie pisemnej) z wykonanego projektu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Gerlée
Prowadzący grup: Alina Gerlée
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Gerlée
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)