Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kartografia w mediach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-KwM-GKT-W
Kod Erasmus / ISCED: 07.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0731) Architektura i urbanistyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Kartografia w mediach
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty do wyboru, dzienne studia II st. (Geoinformatyka, kartografia, teledetekcja) - sem. 4
Przedmioty do wyboru, dzienne studia II st. (Geoinformatyka, kartografia, teledetekcja) - sem. letni
Przedmioty WGSR ogólne opcjonalne, studia II stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Kartografia i topografia 1900-1-KARTT

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu kartografii ogólnej zdobytą na I roku studiów.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie praktycznej wiedzy o zasadach opracowywania małoskalowych map tematycznych przeznaczonych do publikacji w Internecie. W ramach przedmiotu studenci przygotowują mapę z opisem i publikują ją w mediach społecznościowych i Internecie.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej zasad opracowywania małoskalowych map tematycznych przeznaczonych do publikacji w Internecie.

Specyfika tego typu ilustracji w mediach (zawierających również schematy, wykresy, teksty) wymaga odrębnego podejścia do ich redakcji. W ramach praktycznej części zajęć (ćwiczeń) studenci opracują mapę na wybrany w trakcie konsultacji temat dotyczący współczesnej Polski (mapy mogą dotyczyć zarówno zagadnień o wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym), z zakresu polityki, geopolityki, historii, ekonomii, kultury, spraw społecznych, etc. Następnie przygotują opis mapy w postaci postu. Mapy i ich opisy powinny nawiązywać formą i tematyką do “Geograficzno-politycznego atlasu Polski. Polska w świecie współczesnym” (wyd. I i II) i jego profilu FB. Następnie przygotowane mapy i posty, które uzyskają pozytywną ocenę, zostaną opublikowane na FB i stronie www w/w atlasu w semestrze następującym po zakończeniu zajęć. W praktycznej części zajęć studenci zatem nie tylko przygotują mapę i jej syntetyczny opis, ale też zmierzą się z wyzwaniem publikacji swojego opracowania kartograficznego w mediach społecznościowych i Internecie (strona www w/w atlasu), a także społeczną oceną/recepcją ich pracy.

Literatura:

• Kraak MJ, Roth RE, Ricker B, Kagawa A, Le Sourd G. 2020. Mapping for a Sustainable World. United Nations: New York, NY (USA) - dostępna w pdf.

• Biecek P. 2014. Odkrywać! Ujawniać! Objaśniać. Zbiór esejów o sztuce prezentowania danych. Fundacja Naukowa SmarterPoland.pl: Warszawa

• Solarz M.W. (red.), Geograficzno-polityczny atlas Polski. Polska w świecie współczesnym, Warszawa 2018.

• Solarz M.W. (red.), Geograficzno-polityczny atlas Polski. Polska w świecie współczesnym. Perspektywa 2022, Warszawa 2022.

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe: K_W08, K_W12, K_W14, K_U09, K_K06

Efekty specjalnościowe: S5_W11, S5_W16, S5_U09, S5_U14, S5_K04

Wiedza o podstawowych zasadach opracowywania infografik i map do szybkiego czytania.

Wiedza o graficznych zasadach projektowania rozbudowanych infografik (zawierających mapy, rysunki, schematy objaśniające przebieg wydarzeń, wykresy).

Umiejętność wizualizacji danych przestrzennych – źródła szybkiej i jednoznacznej informacji prasowej.

Umiejętność dostosowania szczegółowości ujęcia treści oraz wyrazu graficznego do charakteru wiadomości i nośnika dystrybucji

Umiejętność wizualizacji informacji w sposób umożliwiający szybki, przejrzysty i poglądowy przekaz.

Umiejętność wyboru optymalnych rozwiązań graficznych i metodycznych (atrakcyjnych graficznie i uporządkowanych), żeby infografiki oprócz funkcji informacyjnej ułatwiały zapamiętanie.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia mają charakter projektowy. Rozpoczynają się wykładami wprowadzającymi do zajęć, po których następuje część praktyczna - redagowanie map, opracowywanie postów.

Zajęcia kończą się seminarium podsumowującym wykonane projekty.

Wykład i ćwiczenia – ocena wspólna, na którą składają się:

• przygotowanie poprawnej merytorycznie, metodycznie i graficznie mapy tematycznej wg zatwierdzonej przez prowadzących koncepcji,

• przygotowanie postu - komentarza do mapy,

• prezentacja pracy na seminarium podsumowującym zajęcia,

• obecności na zajęciach (dopuszczalne są dwie nieobecności, obecność na seminarium podsumowującym jest obowiązkowa)

• przygotowanie do zajęć,

• aktywność na zajęciach.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Korycka-Skorupa
Prowadzący grup: Jolanta Korycka-Skorupa, Tomasz Nowacki, Marcin Solarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Projekt, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Korycka-Skorupa
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)