Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Limnologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-LIM-HK-W Kod Erasmus / ISCED: 07.9 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Limnologia
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty do wyboru, dzienne studia II stopnia (Hydrologia i klimatologia) - sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

biologia
geografia
gospodarka przestrzenna
ochrona środowiska

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
nieobowiązkowe
uzupełniające

Założenia (opisowo):

Zajęcia nie wymagają specjalistycznego przygotowania. Dobrze widziane podstawy GIS.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia są adresowane do osób zainteresowanych tematyką jeziorną. Stanowią ważne uzupełnienie zajęć realizowanych na specjalności hydrologia i klimatologia w tym metod opracowań hydrologicznych. Przygotowują do praktyk specjalizacyjnych z zakresu hydrologii. Mogą stanowić uzupełnienie edukacji na innych specjalnościach.

Zajęcia wprowadzają studentów w zagadnienia dotyczące różnorodności jezior i zagrożenia ich funkcjonalności pod wpływem antropopresji i zmian klimatu. Przybliżone zostają metody badania zasobów wodnych i osadów jeziornych

Pełny opis:

Celem wykładu jest przekazanie wiedzy o zróżnicowaniu jezior, metodach obliczania zasobów wodnych, wymiany wody oraz podstaw do oceny odporności jezior na degradację.

Na kolejnych wykładach przekazywana jest wiedza o:

• zróżnicowaniu budowy misy jeziornej i problemach metodycznych związanych z obrazowaniem kształtu misy (plany batymetryczne, NTM);

• zróżnicowaniu cech osadów jeziornych i problemach związanych z ich badaniem;

• cechach wód jeziornych i metodach ich badania

• składowych wymiany wody ze szczególnym uwzględnieniem wymiany podziemnej

• zasobach wodnych (dynamicznych i stałych)

• ewolucji i zagrożeniach jezior w wyniku antropopresji i zmian klimatu

Ćwiczenia kameralne nawiązują do wykładów. Przeprowadzane są na przykładzie wybranych jezior. Szczególny nacisk położony jest na określenie ograniczeń interpretacyjnych wynikających z założeń metodycznych i wykorzystanego materiału źródłowego. Pod koniec zajęć w grupach 2 osobowych wykonywana jest analiza porównawcza opracowywanych jezior.

W roku 2020 wykłady i ćwiczenia prowadzone są w formie zdalnej na Google Meet

Literatura:

Choiński A., 2007, Limnologia fizyczna Polski, Wyd. Naukowe UAM, Poznań

Kajak Z., 2001, Hydrobiologia - Limnologia. Ekosystemy wód śródlądowych PWN Warszawa.

Literatura dodatkowa

Dąbrowski M., 2004. Trends in changes of lake water levels in the Pomerania Lakeland. Limnological Review, vol. 4, pp. 85-92.

Dąbrowski M., 2007. Evaporation from Surface of lakes. Limnological Review, vol. 7, no. 3, pp. 133-138.

Nowicka B., Lenartowicz M., 2004, Variability in the process of the lake feeding by the groundwater (case study of small basin in South Pomeranian Lake District) [w] Progress in Surface and Subsurface Water Studies at the Plot and Small Basin Scale [eds] F. Maraga and M.Arattano, IHP-VI Technical Documents in Hydrology, No.77, UNESCO Working Series SC-2005/WS/56 Paris;15-20

Nowicka B., 2007, Wpływ naturalnego piętrzenia na ustrój hydrologiczny w systemie rzeczno-jeziornym (The influence of natural water lifting on the hydrological regime in river-lake system), Prace i St. Geor. 38, 129-146

Nowicka B., Wołoszyńska E., 2010, Ocena przepuszczalności osadów dennych wybranych jezior zlewni Brdy [w:] Hydrologia w kształtowaniu i ochronie środowiska [red.] A. Magnuszewski] Mon. Kom. Inżynierii Środowiska PAN T.2, 69, W-wa, 361-371

Ficek D., 2013, Właściwości biooptyczne wód jezior Pomorza oraz ich porównanie z właściwościami wód innych jezior i Morza Bałtyckiego, Rozprawy i monografie 23, PAN IOS, Sopot

Soszka N., Kolada A., Pasztalaniec A., 2013, Ocena jezior polskich według Ramowej Dyrektywy Wodnej [w:] ochrona i rekultywacja jezior [red] R. Wiśniewski, Polskie Tow. Inż. i Tech. Sanit., Toruń

Zmiany klimatu i przyszłe zagrożenia, 2014, (w:) Jeziora europejskie pod wpływem stresorów środowiskowych. Tom 2 (red:) E. Bogdanowicz, M. Marcinkowski, A. Nadolna, B. Nowicka, I. Piętka, N. Gallinaro, F. Cantoni, S. Tavernini, Wyd. IMGW-PIB, Warszawa; 1-95pl/ 1-95 eng

Lackowska M, Nowicka B., Bałandin M., Grochowski M.,2016, Lakes sensitivity to climatic stress – a sociological assessment, Miscellanea Geographica – Region al Studi es on Development Vol. 20 • No. 4 • 2016 • ISSN: 2084-6118 • DOI: 10.1515/mgrsd-2016-0025

Nowicka B., Bałandin M., Nadolna A., 2017, Sensitivity of a large flow-through lake to Meteorological condition and anthropogenic Stress (hydromorphological assessment) Geographia Polonica, 2017, Volume 90, Issue 4, pp. 401-415, https://doi.org/10.7163/GPol.0108

Magnuszewski A., Nowicka B., 2020, Flow between the sub-basins of Charzykowskie Lake – modeling and measurements. [in] Springer Nature Switzerland AG2020 MB Kalinowska et al. (eds. Recent Trends in Environmental Hydraulics, GeoPlanet and Planetary Sciences

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-37105-0_13

Chormański J, Nowicka B, Wieckowski A, Ciupak M, Jóźwiak J, Figura T. Coupling of Dual Channel Waveform ALS and Sonar for Investigation of Lake Bottoms and Shore Zones. 2021, Remote Sensing. 13(9):1833. https://doi.org/10.3390/rs13091833

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

- zna słownictwo specjalistyczne;

- potrafi obliczyć podstawowe parametry fizyczne stosowane w opisie stanu ekologicznego jezior;

- potrafi obliczyć zasoby wodne jeziora i zestawić bilans wodny

- potrafi interpretować wyniki opracowań z limnologii fizycznej;

- rozumie zagrożenia jezior wynikające ze zmian klimatu i antropopresji;

- rozumie ograniczenia interpretacyjne wynikające z niejednorodności pomiarowej danych limnologicznych.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła obejmuje:

• obecność na zajęciach i terminową realizację kolejnych zadań 20%

• poprawne opracowanie wyników 40%;

• prezentację w PowerPoint 20%;

• zreferowanie wyników ćwiczeń i udział w dyskusji 20% ;

Zaliczenie uzyskuje się na zakończenie semestru, po zdaniu wszystkich opracowanych materiałów na platformie Kampus2, oraz zreferowaniu uzyskanych wyników.

W przypadku niemożliwości uczestnictwa w 1 zajęciach (nieobecność usprawiedliwiona) konieczne jest uzgodnienie formy uzupełnienia zajęć.

Kolejne zadania powinny być oddawane sukcesywnie zgodnie z terminami podanymi na platformie Kampus 2.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Nowicka
Prowadzący grup: Barbara Nowicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

W roku 2020 zajęcia są realizowane w formie zdalnej z wykorzystaniem platformy Kampus 2 i Google Meet.

Uwagi:

W trakcie ćwiczeń proszę używać kamer

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Nowicka
Prowadzący grup: Barbara Nowicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

W roku 2020 zajęcia są realizowane w formie zdalnej z wykorzystaniem platformy Kampus 2 i Google Meet.

Uwagi:

W trakcie ćwiczeń proszę używać kamer

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.