Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Limnologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-LIM-HK-W Kod Erasmus / ISCED: 07.9 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Limnologia
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty do wyboru, dzienne studia II stopnia (Hydrologia i klimatologia) - sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

biologia
geografia
ochrona środowiska

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
nieobowiązkowe
uzupełniające

Założenia (opisowo):

Zajęcia nie wymagają specjalistycznego przygotowania. Dobrze widziane podstawy GIS.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia są adresowane do osób zainteresowanych tematyką jeziorną. Stanowią ważne uzupełnienie zajęć realizowanych na specjalności hydrologia i klimatologia w tym metod opracowań hydrologicznych. Przygotowują do praktyk specjalizacyjnych z zakresu hydrologii. Mogą stanowić uzupełnienie edukacji na innych specjalnościach.

Zajęcia wprowadzają studentów w zagadnienia dotyczące różnorodności jezior i zagrożenia ich funkcjonalności pod wpływem antropopresji i zmian klimatu. Przybliżone zostają metody badania zasobów wodnych i osadów jeziornych

Pełny opis:

Celem wykładu jest przekazanie wiedzy o zróżnicowaniu jezior, metodach obliczania zasobów wodnych, wymiany wody oraz podstaw do oceny odporności jezior na degradację.

Na kolejnych wykładach przekazywana jest wiedza o:

• zróżnicowaniu budowy misy jeziornej i problemach metodycznych związanych z obrazowaniem kształtu misy (plany batymetryczne, NTM);

• zróżnicowaniu cech osadów jeziornych i problemach związanych z ich badaniem;

• cechach wód jeziornych i metodach ich badania

• składowych wymiany wody ze szczególnym uwzględnieniem wymiany podziemnej

• zasobach wodnych (dynamicznych i stałych)

• ewolucji i zagrożeniach jezior w wyniku antropopresji i zmian klimatu

Ćwiczenia kameralne nawiązują do wykładów. Przeprowadzane są na przykładzie wybranych jezior. Szczególny nacisk położony jest na określenie ograniczeń interpretacyjnych wynikających z założeń metodycznych i wykorzystanego materiału źródłowego. Pod koniec zajęć w grupach 2 osobowych wykonywana jest analiza porównawcza opracowywanych jezior.

W roku 2020 wykłady i ćwiczenia prowadzone są w formie zdalnej na Google Meet

Literatura:

Choiński A., 2007, Limnologia fizyczna Polski, Wyd. Naukowe UAM, Poznań

Kajak Z., 2001, Hydrobiologia - Limnologia. Ekosystemy wód śródlądowych PWN Warszawa.

Literatura dodatkowa

Dąbrowski M., 2004. Trends in changes of lake water levels in the Pomerania Lakeland. Limnological Review, vol. 4, pp. 85-92.

Dąbrowski M., 2007. Evaporation from Surface of lakes. Limnological Review, vol. 7, no. 3, pp. 133-138.

Ficek D., 2013, Właściwości biooptyczne wód jezior Pomorza oraz ich porównanie z właściwościami wód innych jezior i Morza Bałtyckiego, Rozprawy i monografie 23, PAN IOS, Sopot

Lackowska M, Nowicka B., Bałandin M., Grochowski M.,2016, Lakes sensitivity to climatic stress – a sociological assessment, Miscellanea Geographica – Region al Studi es on Development Vol. 20 • No. 4 • 2016 • ISSN: 2084-6118 • DOI: 10.1515/mgrsd-2016-0025

Lencewicz St., 1929, Jeziora Gostyńskie, Przegląd Geograficzny T.IX, V. IX., Warszawa 87-141

Nowicka B., Lenartowicz M., 2004, Variability in the process of the lake feeding by the groundwater (case study of small basin in South Pomeranian Lake District) [w] Progress in Surface and Subsurface Water Studies at the Plot and Small Basin Scale [eds] F. Maraga and M.Arattano, IHP-VI Technical Documents in Hydrology, No.77, UNESCO Working Series SC-2005/WS/56 Paris;15-20

Nowicka B., 2007,Wpływ naturalnego piętrzenia na ustrój hydrologiczny w systemie rzeczno-jeziornym (The influence of natural water lifting on the hydrological regime in river-lake system), Prace i St. Geor. 38, 129-146

Nowicka B., Wołoszyńska E., 2010, Ocena przepuszczalności osadów dennych wybranych jezior zlewni Brdy [w:] Hydrologia w kształtowaniu i ochronie środowiska [red.] A. Magnuszewski] Mon. Kom. Inżynierii Środowiska PAN T.2, 69, W-wa, 361-371

Zmiany klimatu i przyszłe zagrożenia, 2014, (w:) Jeziora europejskie pod wpływem stresorów środowiskowych. Tom 2 (red:) E. Bogdanowicz, M. Marcinkowski, A. Nadolna, B. Nowicka, I. Piętka, N. Gallinaro, F. Cantoni, S. Tavernini, Wyd. IMGW-PIB, Warszawa; 1-95pl/ 1-95 eng

B. Nowicka, M. Bałandin, A. Nadolna, 2017, Sensitivity of a large flow-through lake to Meteorological condition and anthropogenic Stress (hydromorphological assessment) Geographia Polonica, 2017, Volume 90, Issue 4, pp. 401-415, https://doi.org/10.7163/GPol.0108

Soszka N., Kolada A., Pasztalaniec A., 2013, Ocena jezior polskich według Ramowej Dyrektywy Wodnej [w:] ochrona i rekultywacja jezior [red] R. Wiśniewski, Polskie Tow. Inż. i Tech. Sanit., Toruń

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

- zna słownictwo specjalistyczne;

- potrafi obliczyć podstawowe parametry fizyczne stosowane w opisie stanu ekologicznego jezior;

- potrafi obliczyć zasoby wodne jeziora i zestawić bilans wodny

- potrafi interpretować wyniki opracowań z limnologii fizycznej;

- rozumie zagrożenia jezior wynikające ze zmian klimatu i antropopresji;

- rozumie ograniczenia interpretacyjne wynikające z niejednorodności pomiarowej danych limnologicznych.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła obejmuje:

• obecność na zajęciach i terminową realizację kolejnych zadań 20%

• poprawne opracowanie wyników 40%;

• prezentację w PowerPoint 20%;

• zreferowanie wyników ćwiczeń i udział w dyskusji 20% ;

Zaliczenie uzyskuje się na zakończenie semestru, po zdaniu wszystkich opracowanych materiałów na platformie Kampus2, oraz zreferowaniu uzyskanych wyników na ostatnich lub przedostatnich zajęciach.

W przypadku niemożliwości uczestnictwa w 1 zajęciach (nieobecność usprawiedliwiona) konieczne jest uzgodnienie formy uzupełnienia zajęć.

Kolejne zadania powinny być oddawane sukcesywnie zgodnie z terminami podanymi na platformie Kampus 2.

W roku 2020 zajęcia są realizowane w formie zdalnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Nowicka
Prowadzący grup: Barbara Nowicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

W roku 2020 zajęcia są realizowane w formie zdalnej z wykorzystaniem platformy Kampus 2 i Google Meet.

Uwagi:

W trakcie ćwiczeń proszę używać kamer

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Nowicka
Prowadzący grup: Barbara Nowicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

W roku 2020 zajęcia są realizowane w formie zdalnej z wykorzystaniem platformy Kampus 2 i Google Meet.

Uwagi:

W trakcie ćwiczeń proszę używać kamer

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.