Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Limnologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-LIM-HK-W
Kod Erasmus / ISCED: 07.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Limnologia
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty do wyboru WGSR, dzienne studia II stopnia - sem. zimowy
Przedmioty do wyboru, dzienne studia II stopnia (Hydrologia i klimatologia) - sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

biologia
geografia
gospodarka przestrzenna
ochrona środowiska

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
nieobowiązkowe
uzupełniające

Założenia (opisowo):

Zajęcia nie wymagają specjalistycznego przygotowania.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia są adresowane do osób zainteresowanych tematyką jeziorną. Stanowią ważne uzupełnienie zajęć realizowanych na specjalności hydrologia i klimatologia w tym metod opracowań hydrologicznych. Przygotowują do praktyk specjalizacyjnych z zakresu hydrologii. Mogą stanowić uzupełnienie edukacji na innych specjalnościach.

Zajęcia wprowadzają studentów w zagadnienia dotyczące różnorodności jezior i zagrożenia ich funkcjonalności pod wpływem antropopresji i zmian klimatu. Przybliżone zostają metody badania zasobów wodnych i osadów jeziornych. Omawiane są zagadnienia dotyczące zagrożenia jezior w wyniku antropopresji i zmian klimatu oraz sposobów przeciwdziałania.

Pełny opis:

Wykłady wprowadzają studentów w zagadnienia dotyczące znaczenia jezior w działalności człowieka. Analizowane są oczekiwania jakie powinny spełniać te akweny. Z drugiej strony na tle naturalnej ewolucji jezior omawiane są zagrożenia stanu pod wpływem antropopresji i zmian klimatu. Wskazywane są czynniki decydujące o odporności jezior na niekorzystne warunki. Na tym tle omawiana jest różnorodność jezior (genetyczna, ekologiczna). Przybliżone zostają metody badań ilościowych i jakościowych zasobów wodnych i osadów jeziornych oraz oceny warunków wymiany wody. Prezentowany jest tradycyjny i nowoczesny warsztat badawczy. Wykłady ilustrowane są wynikami badań własnych i osiągnięć autorów polskich i zagranicznych.

Ćwiczenia kameralne nawiązują do wykładów. Przeprowadzane są na przykładzie wybranych jezior. Szczególny nacisk położony jest na określenie ograniczeń interpretacyjnych wynikających z założeń metodycznych i wykorzystanego materiału źródłowego. Prace wykonywane są na surowym materiale pozyskanym z dostępnych źródeł danych co w przyszłości pozwala zmierzyć się z nieoczekiwanymi problemami. Omawiane są słabe i mocne strony stosowanych metod. Pod koniec zajęć w grupach 2 osobowych wykonywana jest analiza porównawcza opracowywanych jezior.

Nakład pracy studenta:

Wykłady 20%

Analizy przestrzenne, obliczenia i wykresy 50%

Opisy 10%

Przegląd literatury 5%

W zwiazku z pandemią w roku akademickim 2020 wykłady i ćwiczenia prowadzone są w formie zdalnej na Google Meet

Literatura:

Choiński A., 2007, Limnologia fizyczna Polski, Wyd. Naukowe UAM, Poznań

Kajak Z., 2001, Hydrobiologia - Limnologia. Ekosystemy wód śródlądowych PWN Warszawa.

Literatura dodatkowa

Dąbrowski M., 2004. Trends in changes of lake water levels in the Pomerania Lakeland. Limnological Review, vol. 4, pp. 85-92.

Dąbrowski M., 2007. Evaporation from Surface of lakes. Limnological Review, vol. 7, no. 3, pp. 133-138.

Nowicka B., Lenartowicz M., 2004, Variability in the process of the lake feeding by the groundwater (case study of small basin in South Pomeranian Lake District) [w] Progress in Surface and Subsurface Water Studies at the Plot and Small Basin Scale [eds] F. Maraga and M.Arattano, IHP-VI Technical Documents in Hydrology, No.77, UNESCO Working Series SC-2005/WS/56 Paris;15-20

Nowicka B., 2007, Wpływ naturalnego piętrzenia na ustrój hydrologiczny w systemie rzeczno-jeziornym (The influence of natural water lifting on the hydrological regime in river-lake system), Prace i St. Geor. 38, 129-146

Nowicka B., Wołoszyńska E., 2010, Ocena przepuszczalności osadów dennych wybranych jezior zlewni Brdy [w:] Hydrologia w kształtowaniu i ochronie środowiska [red.] A. Magnuszewski] Mon. Kom. Inżynierii Środowiska PAN T.2, 69, W-wa, 361-371

Ficek D., 2013, Właściwości biooptyczne wód jezior Pomorza oraz ich porównanie z właściwościami wód innych jezior i Morza Bałtyckiego, Rozprawy i monografie 23, PAN IOS, Sopot

Soszka N., Kolada A., Pasztalaniec A., 2013, Ocena jezior polskich według Ramowej Dyrektywy Wodnej [w:] ochrona i rekultywacja jezior [red] R. Wiśniewski, Polskie Tow. Inż. i Tech. Sanit., Toruń

Zmiany klimatu i przyszłe zagrożenia, 2014, (w:) Jeziora europejskie pod wpływem stresorów środowiskowych. Tom 2 (red:) E. Bogdanowicz, M. Marcinkowski, A. Nadolna, B. Nowicka, I. Piętka, N. Gallinaro, F. Cantoni, S. Tavernini, Wyd. IMGW-PIB, Warszawa; 1-95pl/ 1-95 eng

Lackowska M, Nowicka B., Bałandin M., Grochowski M.,2016, Lakes sensitivity to climatic stress – a sociological assessment, Miscellanea Geographica – Region al Studi es on Development Vol. 20 • No. 4 • 2016 • ISSN: 2084-6118 • DOI: 10.1515/mgrsd-2016-0025

Nowicka B., Bałandin M., Nadolna A., 2017, Sensitivity of a large flow-through lake to Meteorological condition and anthropogenic Stress (hydromorphological assessment) Geographia Polonica, 2017, Volume 90, Issue 4, pp. 401-415, https://doi.org/10.7163/GPol.0108

Magnuszewski A., Nowicka B., 2020, Flow between the sub-basins of Charzykowskie Lake – modeling and measurements. [in] Springer Nature Switzerland AG2020 MB Kalinowska et al. (eds. Recent Trends in Environmental Hydraulics, GeoPlanet and Planetary Sciences

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-37105-0_13

Chormański J, Nowicka B, Wieckowski A, Ciupak M, Jóźwiak J, Figura T. Coupling of Dual Channel Waveform ALS and Sonar for Investigation of Lake Bottoms and Shore Zones. 2021, Remote Sensing. 13(9):1833. https://doi.org/10.3390/rs13091833

Efekty uczenia się:

WIEDZA

- zna słownictwo specjalistyczne;

- rozumie interakcje człowiek – stan ekologiczny jezior;

- rozumie zagrożenia jezior wynikające ze zmian klimatu ;

- rozumie ograniczenia interpretacyjne wynikające z niejednorodności pomiarowej danych limnologicznych;

- rozumie złożoność procesów zachodzących w jeziorach i ich zróżnicowanie

- zna wybrane zaawansowane techniki opisu potencjału jezior

- zna najnowsze trendy w badaniach limnologicznych

UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi obliczyć zasoby wodne jeziora i zestawić bilans wodny

- potrafi interpretować wyniki opracowań z limnologii fizycznej;

. - potrafi obliczyć podstawowe parametry fizyczne stosowane w opisie stanu ekologicznego jezior;

KOMPETENCJE

- gotów jest do poszerzania wiedzy i krytycznej oceny stosowanych podejść

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła obejmuje:

• terminową realizację kolejnych zadań 20%

• poprawne opracowanie wyników 50%;

• prezentację w PowerPoint 20%;

• zreferowanie wyników ćwiczeń i udział w dyskusji 10% ;

Zaliczenie uzyskuje się na zakończenie semestru, po podsumowaniu wykładów ( przygotowanie zestawu pytań testowych wraz z poprawnymi odpowiedziami z tematyki poruszanej na wykładach i zaliczeniu ćwiczeń polegającym na zdaniu wszystkich opracowanych materiałów na platformie Kampus2, oraz przygotowaniu prezentacji i zreferowaniu uzyskanych wyników podczas ćwiczeń.

Kolejne zadania powinny być oddawane sukcesywnie zgodnie z terminami podanymi na platformie Kampus 2. W przypadku opóźnienia w oddawaniu zadań konieczne jest uzgodnienie terminu i formy uzupełnienia zajęć.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Nowicka
Prowadzący grup: Barbara Nowicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

W roku 2020 zajęcia były realizowane w formie zdalnej z wykorzystaniem platformy Kampus 2 i Google Meet.

Uwagi:

W przypadku nauki zdalnej - w trakcie ćwiczeń proszę używać kamer

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Nowicka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

W roku 2020 zajęcia były realizowane w formie zdalnej z wykorzystaniem platformy Kampus 2 i Google Meet.

Uwagi:

W przypadku nauki zdalnej - w trakcie ćwiczeń proszę używać kamer

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)