Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Laboratoryjne metody badań

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-LMB-GK Kod Erasmus / ISCED: 07.9 / (0539) Fizyka (inne)
Nazwa przedmiotu: Laboratoryjne metody badań
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (Geoekologia i geomorfologia) - sem. 1
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia służą nabyciu umiejętności organizacji i przeprowadzenia badań laboratoryjnych. Zagadnienia wstępne dotyczą pozyskiwania prób i bezpośrednich oznaczeń w terenie. Część zasadnicza koncentruje się na przeprowadzaniu oznaczeń w laboratorium, przygotowaniu prób, właściwym oznaczeniu i analizie uzyskanych wyników.

Pełny opis:

Terenowe i nieterenowe źródła danych oraz ocena ich wartości (pomiary terenowe, materiały publikowane). Projektowanie prac terenowych (układ przestrzenny punktów badawczych, zagęszczenie punktów, optymalizacja liczby badanych punktów). Wybór czasu i częstotliwości próbkowania. Raptularze (istniejące) i ich projektowanie.

Zasady pobierania próbek. Specyfika próbek stałych, ciekłych i gazowych. Analiza danych terenowych i laboratoryjnych. Sposoby wyrażania stężeń substancji. Analiza danych. Użyteczność i ograniczenia statystycznej analizy danych terenowych. Weryfikacja danych. Dokładność danych w trakcie obróbki i dokładność końcowa. Porównywalność i normalizacja stosowanych metod badawczych. Archiwizacja danych. Prezentacja wyników badań. Archiwizacja danych.

Przegląd metod klasycznej analizy chemicznej i metod instrumentalnych. Zasady kalibracji instrumentów pomiarowych. Użyteczność metod instrumentalnych w analizie próbek środowiskowych. Zakres i dokładność metod instrumentalnych.

Wykonanie i opracowanie wyników oznaczeń wybranymi metodami instrumentalnymi.

Nakład pracy studenta:

15h - obecność na zajęciach (ćwiczenia)

15h - praca własna (powtarzanie materiału, zapoznanie się z zalecaną literaturą, przygotowanie się do zajęć i zaliczeń)

30h ogółem (lub więcej, zależnie od systematyczności w pracy podczas semestru etc. cech indywidualnych studenta)

Literatura:

• Bednarek R., Dziadowiec H., Pokojska U., Prusinkiewicz Z., 2004: Badania ekologiczno-gleboznawcze. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

• Cygański A. 1995: Metody elektroanalityczne. WNT, Warszawa.

• Cygański A. 2002: Metody spektroskopowe w chemii analitycznej. WNT, Warszawa.

• Cygański A. 2005: Chemiczne metody analizy ilościowej. WNT, Warszawa.

• Dobrzański B., Uziak S., Klimowicz Z., Melke J. 1987: Badanie gleb w laboratorium i w polu. Przewodnik do ćwiczeń z gleboznawstwa dla studentów biologii i geografii. UMCS, Lublin.

• Jones A., Duck R., Reed R., Weyers J. 2002: Nauki o srodowisku. Ćwiczenia praktyczne. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

• Namieśnik J. 1995: Pobieranie próbek środowiskowych do analizy. Wyd. Nauk. PWN.

• Namieśnik J. 2000: Przygotowanie próbek środowiskowych do analizy. Wyd. Nauk. PWN.

• Richling A. (red.) 2007: Geograficzne badania środowiska przyrodniczego. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

• Szczepaniak W. 1996: Metody instrumentalne w analizie chemicznej. PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe: K_W01, K_W02, K_W10, K_W19, K_U01, K_U02, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_K03, K_K07

Efekty specjalnościowe: S3_W01, S3_W02, S3_W13, S3_W14, S3_U01, S3_U02, S3_U05, S3_U09, 3_U10, S3_U11, S3_K02, S3_K07

Najważniejsze, kierunkowe efekty kształcenia:

WIEDZA

1. Zna podstawowe zagadnienia z zakresu teorii informacji geograficznej

2. Zna i stosuje statystykę opisową i matematyczną, metody analizy przestrzennej oraz jakościowe metody badań

UMIEJĘTNOŚCI

1. Wybiera i stosuje optymalne metody pozyskiwania, analizy i prezentacji danych przestrzennych

2. Potrafi przedstawić ustnie wyniki badań z pomocą prawidłowo opracowanej prezentacji

3. Posiada umiejętność przygotowywania pisemnych prac na podstawie literatury i/lub własnych badań

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1. Potrafi współdziałać i pracować w grupie pełniąc w niej różne role i przewidywać skutki swojej działalności

2. Rozumie zagrożenia wynikające z warunków pracy wykazuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy własnej i innych oraz za realizację podjętych prac i zobowiązań

Najważniejsze, przedmiotowe efekty kształcenia:

WIEDZA:

1. zna zaawansowane metody i techniki prowadzenia badań terenowych i analizy laboratoryjnej prób,

2. zna jakościowe i ilościowe metody analizy danych (metody statystyczne, matematyczne i in.)

3. zna metody analizy przestrzennej i prezentacji kartograficznej wyników badań i analiz..

UMIEJĘTNOŚCI:

1. potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i rozwiązania problemu badawczego,

2. potrafi organizować i prowadzić badania terenowe,

3. umie tworzyć pomoce do pracy w terenie,

4. pobiera próbki do badań oraz odpowiednio je preparuje,

5. prowadzi analizy laboratoryjne wg standardowych metod,

6. opracowuje uzyskane wyniki dobierając optymalne metody

7. wybór i zastosowanie optymalnych metod pozyskiwania, analizy i prezentacji danych,

8. prezentuje (ustnie lub/i pisemnie) wyniki badań różnym odbiorcom.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

1. ma świadomość odpowiedzialności badacza za rzetelność wyników badań

2. ponosi odpowiedzialność za rezultaty pracy grupowej.

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia wykonywane w związku z treścią zajęć, bieżąca dyskusja nad zagadnieniami będącymi przedmiotem zajęć, końcowe kolokwium sprawdzające (pisemne).

Można mieć jedną nieobecność na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Harasimiuk
Prowadzący grup: Andrzej Harasimiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.