Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Marketing terytorialny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-MAT-GSE Kod Erasmus / ISCED: 07.1 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Marketing terytorialny
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (GSE, spec. geografia człowieka) - sem. 3
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (GSE, spec. geografia turystyki) - sem. 3
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (GSE, spec. studia miejskie) - sem. 3
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przybliżenie studentom istoty marketingu i narzędzi marketingowych w jednostkach samorządu terytorialnego oraz nabycie przez studentów umiejętności ich wdrażania w praktyce.

Pełny opis:

W trakcie zajęć poruszane będą następujące zagadnienia:

- zakres pojęcia „marketing” i jego historia

-zarządzanie strategiczne jednostką samorządu terytorialnego

-planowanie strategiczne

- terytorialny marketing mix – tradycyjne i nowe ujęcia

- strategia marketingowa j.s.t.

- produkty terytorialne, w tym produkty turystyczne (projektowanie, promocja, dystrybucja)

- instrumenty promocji jst

- wizerunek i tożsamość j.s.t.

Na każdych zajęciach przedstawiane są przykłady działań marketingowych podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (doświadczenia polskie i zagraniczne).

Część zajęć ma formę wykładu, poruszane są na nich kolejne zagadnienia teoretyczne oraz przykłady działań marketingowych prowadzonych przez j.s.t.

Z kolei na ćwiczeniach studenci uczą się wykorzystywać zdobytą wiedzę wykonując praktyczne ćwiczenia, pogłębiające zdobytą na wykładach wiedzę, i prezentując efekty swojej pracy. Zajęcia te mają charakter prezentacji i dyskusji.

Literatura:

Domański T. (red.), 1997, „Marketing terytorialny: strategiczne wyzwania dla miast i regionów”, Uniwersytet Łódzki, Łódź.

Dudek-Mańkowska S., 2011, „Wizerunek Warszawy w działaniach promocyjnych i w świadomości społecznej”, Wyd. UW, Warszawa.

Florek M., 2006, „Podstawy marketingu terytorialnego”, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.

Florek M., Janiszewska K., 2008, „Marketing terytorialny: studia przypadków”, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.

Kotler Ph., 2005, „Marketing”, Rebis, Poznań.

Markowski T. (red.), 2002, „Marketing terytorialny, Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa.

Szromnik A., 2007, „Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku”, Oficyna Wolters Kluwer business, Kraków. 2.

Altkorn J., 1994, 2002, Marketing w turystyce, wyd. PWE, Warszawa

8. Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., 2005, 2010, Produkt turystyczny, Wyd. PWE, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe: K_W04, K_W14, K_U01, K_K01

Efekty specjalnościowe: S1_W03, S1_W14, S1_U01, S1_K01

Efekty kształcenia w zakresie

WIEDZY:

Studenci po ukończeniu przedmiotu potrafią:

- omówić przemiany jakie zachodzą wewnątrz marketingu oraz przedmiot zainteresowania marketingu terytorialnego,

- scharakteryzować strukturę strategii marketingowej jednostki samorządu terytorialnego oraz jej powiązania z innymi dokumentami strategicznymi j.s.t.

- scharakteryzować produkt terytorialny miasta,

- omówić metody segmentacji rynku i wybór grup docelowych działań promocyjnych podejmowanych przez władze lokalne,

- opisać różne koncepcje terytorialnego marketingu-mix,

- zaprezentować instrumenty, środki i narzędzia promocyjne wykorzystywane przez ośrodki miejskie do oddziaływania na inwestorów, turystów oraz mieszkańców,

- zdefiniować wizerunek miasta,

- omówić przykłady kampanii promocyjnych realizowanych przez wybrane miasta.

UMIEJĘTNOŚCI:

Studenci po ukończeniu kursu potrafią:

- wyjaśnić związki między różnymi dokumentami strategicznymi przygotowywanymi w jednostkach samorządu terytorialnego,

- przeprowadzić analizę otoczenia rynkowego wybranej jst,

- opracować wizję i misję oraz pożądany wizerunek wybranej jst,

- określić cele strategiczne i operacyjne przyszłych działań promocyjnych wybranej jst,

- przeanalizować portfel produktów wybranej jst,

- przeprowadzić segmentację rynku oraz wybrać grupy, do których powinny być adresowane działania promocyjne wybranej jst,

- zaprojektować nowe produkty terytorialne,

- wskazać narzędzia promocyjne, które powinny być wykorzystywane przez władze lokalne,

- przygotować harmonogram realizacji strategii marketingowej jst,

- przygotować poprawnie prezentację multimedialną oraz przedstawić ustnie wybrane zagadnienie (strategię marketingową wybranej jst),

- posługiwać się specjalistyczną terminologią w języku polskim i angielskim.

KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:

Studenci po ukończeniu kursu potrafią:

- współdziałać i pracować w grupie pełniąc w niej różne role i przewidywać skutki swojej działalności,

- ponieść odpowiedzialność za realizację podjętych zobowiązań,

- działać w sposób przedsiębiorczy w przygotowywaniu i realizacji projektów.

Metody i kryteria oceniania:

Oceniany jest stopień przyswojonej wiedzy przekazywany w trakcie wykładu, oraz praca studenta na ćwiczeniach (przygotowanie do zajęć i aktywność na zajęciach).

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Dudek-Mańkowska
Prowadzący grup: Sylwia Dudek-Mańkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.