Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody badań jakościowych i ilościowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-MBJ-GSE Kod Erasmus / ISCED: 07.1 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Metody badań jakościowych i ilościowych
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (GSE, spec. geografia człowieka) - sem. 1
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (GSE, spec. geografia turystyki) - sem. 1
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (GSE, spec. studia miejskie) - sem. 1
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zapoznanie się z wybranymi metodami badań ilościowych i jakościowych i opanowanie umiejętności ich stosowania w analizach przestrzennych.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zapoznanie się z metodą naukową i wybranymi metodami badań ilościowych i jakościowych stosowanymi w geografii społeczno-ekonomicznej i analizach przestrzennych.

Pełny opis:

Metoda naukowa. Przedmiot i metody badań geografii społeczno-ekonomicznej. Podstawowe techniki zbierania materiału. Próba losowa i techniki losowania. Wywiad kwestionariuszowy i ankieta. Opis statystyczny. Regresja i korelacja prostoliniowa. Regresja i korelacja wielokrotna. Związek statystyczny cech jakościowych. Miary struktury. Klasyfikacja, typologia i regionalizacja. Analiza składowych głównych i analiza skupień. Podstawy metodologii jakościowej – analiza materiału narracyjnego, analiza materiału wizualnego, prowadzenie wywiadu pogłębionego, analiza dyskursu, elementy etnometodologii, semiotyka przestrzeni.

Literatura:

Babbie E., 2006, Badania społeczne w praktyce, Wyd. Nauk. PWN.

Denzin K., Lincoln Y. S. (red.), 2009, Metody badań jakościowych, tom 1 i 2, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Francuz P., Mackiewicz R., 2007, Liczby nie wiedzą skąd pochodzą. Przewodnik po metodologii i statystyce nie tylko dla psychologów, KUL.

Górniak J., 2008, Pierwsze kroki w analizie danych: SPSS for Windows, Kraków SPSS Polska.

Jerczyński M., Grzeszczak J., Muzioł A., Nowosielska E., Rozłucki W., Węcławowicz G., 1991,Główne orientacje badawcze w geografii społecznej i gospodarczej [w:] Chojnicki Z. (red.) Podstawowe problemy metodologiczne rozwoju polskiej geografii, Poznań.

Miles M. B., Huberman A. M., 2000, Analiza danych jakościowych, Trans Humana, Białystok.

Runge J. 2006, Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej, Katowice, 2006.

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe: K_W09, K_W10, K_W18, K_U08, K_U10, K_K07

Efekty specjalnościowe: S1_W10, S1_U08, S1_U10, S1_K07

Po ukończeniu przedmiotu student:

WIEDZA: zna podstawy metody naukowej, orientacje metodologiczne geografii społeczno-ekonomicznej, metody badań ilościowych i jakościowych w analizach przestrzennych.

UMIEJĘTNOŚCI: potrafi samodzielnie zastosować odpowiednie metody ilościowe i jakościowe do zbierania i analizy materiału empirycznego w badaniach przestrzennych.

POSTAWY: ocenia krytycznie przydatność i możliwości zastosowań określonych metod i technik badawczych.

Metody i kryteria oceniania:

Jedna ocena obejmuje ocenę z ćwiczeń z zakresu metod ilościowych (30%) i jakościowych (30%) oraz wykładu (40%).

Zaliczenie ćwiczeń: obecność na zajęciach (możliwe dwie nieobecności, bez względu czy usprawiedliwione czy nieusprawiedliwione). Ocenie podlegają: stopień przyswojenia wiedzy przekazywanej podczas zajęć, jak również umiejętność interpretacji omówionego materiału (w ramach końcowego kolokwium).

Wykład: egzamin pisemny w postaci testu (pytania otwarte i zamknięte).

Dopuszczenie do egzaminu wymaga zaliczenia ćwiczeń.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mikołaj Madurowicz
Prowadzący grup: Magdalena Fuhrmann, Mikołaj Madurowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mikołaj Madurowicz
Prowadzący grup: Magdalena Fuhrmann, Mikołaj Madurowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.