Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody badań rzeźby i podłoża

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-MBR-GK Kod Erasmus / ISCED: 07.1 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Metody badań rzeźby i podłoża
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (Geoekologia i geomorfologia) - sem. 1
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia przeznaczone dla studentów, którzy w toku dotychczasowych studiów nabyli podstawową wiedzę z zakresu geologii ogólnej, geomorfologii ogólnej i dynamicznej, hydrologii, klimatologii i geoekologii.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład przedstawia zagadnienia dotyczące metod badań różnych typów rzeźby. Zawarte są w nim informacje dotyczące metod badań procesów zachodzących współcześnie, jak i metod badań pozwalających na odtworzenie przebiegu procesów rzeźbotwórczych mających miejsce w przeszłości. Wykład omawia także możliwości wykorzystania konkretnych metod badawczych pozwalających na określenie dynamiki danego procesu. Wykład informuje o możliwości stosowania poszczególnych metod badawczych i ich wartości interpretacyjnej w danym środowisku sedymentacyjnym. Ćwiczenia kładą szczególny nacisk na praktyczną umiejętność stosowania wybranych metod pomiarowych oraz interpretację uzyskanych wyników.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie zaznajomić studentów z szeroką gamą metod badawczych stosowanych w badaniach geomorfologicznych i sedymentologicznych. Przedstawia możliwości i ograniczenia poszczególnych metod badawczych w interpretacji danego typu rzeźby i procesów rzeźbotwórczych. Omawia metody badań dynamiki procesów rzeźbotwórczych w ramach różnych skal czasowych. Tłumaczy związki i zależności pomiędzy czynnikami środowiskowymi a dynamiką procesów rzeźbotwórczych. Omawia podstawowe cechy teksturalne i strukturalne osadów oraz informuje o metodach ich analiz, zwłaszcza osadów typowych dla środowiska fluwialnego, eolicznego, glacjalnego, jeziornego, morskiego. Wykład ma także za zadanie zwrócenie uwagi na możliwość niepełnej lub nawet błędnej interpretacji wyników w związku z wpływem człowieka na dany proces rzeźbotwórczy lub znacznie wcześniejsze zdeponowanie osadów. Wykład prezentuje także możliwości badań w ramach metod stosowanych w innych dziedzinach nauki.

Ćwiczenia poświęcone są nabyciu praktycznych umiejętności stosowania metod badawczych zarówno geomorfologicznych, jak i sedymentologicznych, pozwalających zarówno na określenie środowiska sedymentacyjnego występującego w przeszłości na danym obszarze, dynamiki tego środowiska oraz oceny źródła i długości transportu zdeponowanego materiału, jak i określenie dynamiki procesu kształtującego współcześnie powierzchnię ziemi.

Nakład pracy studenta:

Wykład – 15 godzin

Ćwiczenia – 30 godzin

Samodzielne opracowanie i interpretacja wyników pomiarów form rzeźby i analiz sedymentologicznych wykonywanych w trakcie ćwiczeń – 15 godzin

Przygotowanie do zaliczenia – 15 godzin

Łącznie – 75 godzin

Literatura:

- Bogacki M., Musiał A., 1979, Ćwiczenia z geomorfologii ogólnej, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

- Dłużewski M., 2013. Morfologia i morfodynamika barchanów w obszarach zwrotnikowych (na przykładzie Sahary), WGiSR UW.

- Dulias R., Fajer M., Pełka-Gościniak J., Tyc A., 2006, Przewodnik do ćwiczeń z geomorfologii, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

- Gradziński R., Kostecka A., Radomski A., Unrug R., 1976. Sedymentologia, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.

- Kamykowska M., Kaszowski L., Krzemień K., 1999, River channel mapping instruction, Key to the river bed description, [w:] K.Krzemień (red.) River channels, pattern, structire and dynamics, Prace Geogr. IGUJ, 104.

- Lindner L. 1992. Czwartorzęd, osady, metody badań, stratygrafia, Wyd. PAE, Warszawa.

- Mycielska-Dowgiałło E., Rutkowski J., 2007, Badania cech teksturalnych osadów czwartorzędowych i wybrane metody oznaczania ich wieku, Wyd. SWPR, Warszawa.

- Myślińska E. 2001. Grunty organiczne i laboratoryjne metody ich badania. Wyd. Naukowe PWN.

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe: K_W01, K_W02, K_W10, K_W19, K_U01, K_U02, K_U10, K_K03, K_K04

Efekty specjalnościowe: S3_W01, S3_W02, S3_W13, S3_W14, S3_U01, S3_U02, S3_U05, S3_K02, S3_K03

Po ukończeniu przedmiotu student:

Wiedza:

- Zna zasady i ograniczenia stosowania poszczególnych metod badawczych używanych w geomorfologii.

- Zna zasady i ograniczenia doboru narzędzi pomiarowych i sprzętu laboratoryjnego.

- Wie, jak określić dynamikę współczesnych procesów rzeźbotwórczych.

Umiejętności:

- Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i rozwiązania problemu badawczego.

- Umie dokonać wyboru metody badawczej w zależności od celu badań i rodzaju procesu rzeźbotwórczego.

- Umie w praktyce planować i stosować konkretne metody badawcze.

- Potrafi zinterpretować uzyskane wyniki, umie ocenić ich wartość i wielkość błędu.

- Potrafi na podstawie wyników określić rodzaj środowiska sedymentacyjnego oraz jego dynamikę.

Kompetencje społeczne:

- Rozumie zagrożenia wynikające z warunków pracy. Wykazuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy własnej i innych oraz za realizację podjętych prac i zobowiązań.

- Rozumie potrzebę poszerzania kompetencji zawodowych i aktualizacji wiedzy geograficznej, wzbogaconej o wymiar interdyscyplinarny.

- Ma świadomość konieczności postępowania zgodnie z zasadami etyki, rozumiejąc szczególną odpowiedzialność kadr naukowych za jakość badań.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie pisemnego testu sprawdzającego wiedzę oraz pisemnej interpretacji wyników uzyskanych na podstawie samodzielnie wykonanych analiz i pomiarów.

Egzamin pisemny – 50%

Kontrola obecności, prawidłowo wykonane ćwiczenia wraz z pisemną prawidłową interpretacji uzyskanych wyników – 50%

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Dłużewski
Prowadzący grup: Maciej Dłużewski, Elżbieta Rojan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Dłużewski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.