Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody i techniki badań terenowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-MBT-GL
Kod Erasmus / ISCED: 07.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metody i techniki badań terenowych
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (Geografia świata) - sem. 2
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot stanowi przegląd wybranych metod i technik badawczych stosowanych w terenie, przydatnych geografom w badaniach społeczno-przyrodniczych. Zajęcia mają na celu uporządkowanie wiedzy nt. prowadzenia badania terenowego za pomocą sondażu diagnostycznego.

Tryb prowadzenia:

w sali i w terenie

Skrócony opis:

Celem ćwiczeń jest przejście pełnego procesu badawczego, od planowania badania naukowego, jego realizacji w terenie oraz podsumowania. Opierając się na podstawach teoretycznych badania sondażowego student wykona analizę wskazanego problemu badawczego.

Pełny opis:

Pojęcie wiedzy naukowej i zasady badania naukowego. Poznanie jako cel obserwacji.

Przypomnienie etapów pracy badawczej od tworzenia projektu po publikację naukową.

Specyfika badań terenowych - możliwości i ograniczenia (różnice badań fizycznych i społecznych). Techniki badawcze. Tworzenie projektu badawczego z wykorzystaniem sondażu diagnostycznego. Werbalizacja pytania i celu badania. Zasady dobrego badania ankietowego. Tworzenie kwestionariusza ankietowego i jego weryfikacja (badania pilotażowe w terenie). Badania sondażowe w terenie. Porządkowanie i kodowanie danych oraz analiza wyników badań z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego. Prezentacja wyników badań i wniosków. Konstrukcja artykułu naukowego.

Wykonanie zadań wymaga pracy indywidualnej oraz pracy zespołowej.

Literatura:

Literatura wyjściowa:

Chojnicki Z., 1999, Podstawy metodologiczne i teoretyczne w geogafii. Bogucki, Poznań.

Dumanowski B., 1990, Wstęp do badań dla geografów, WGiSR UW, Warszawa.

Iwańczak B., 2010, Wizualizacja komputerowa w Geografii, czyli poradnik z recepturami krok po kroku. Wyd. WGiSR UW, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe: K_W06, K_W08, K_W09, K_U02, K_K03

Efekty specjalnościowe: S2_W06, S2_W08, S2_W09, S2_U02, S2_K03

Wiedza: Student zna terenowe metody i techniki badawcze oraz ich zastosowanie, zna zasady pisania artykułu naukowego.

Umiejętności: na podstawie wiedzy teoretycznej dobiera metodę i technikę do problemu badawczego; wykorzystuje podstawowe i zaawansowane techniki badawcze; potrafi wyliczyć próbę badaną w przypadku badania ilościowego; stosuje poprawne zasady tworzenia kwestionariusza ankietowego; dostosowuje techniki badawcze odpowiednie do zagadnienia; samodzielnie wysnuwa wnioski z przeprowadzonego badania; wykorzystuje własne rozwiązania na każdym etapie procesu badawczego; tworzy i realizuje projekt badawczy z zastosowaniem sondażu diagnostycznego.

Postawa: student charakteryzuje się rzetelną postawą przy prowadzeniu badania sondażowego.

Kompetencje: rozumie zasadność, korzyści i ograniczenia prowadzenia badań terenowych oraz wykorzystania wybranych technik.

Praca własna studenta (poza uczestnictwem w zajęciach):15 godz.

Nakład pracy studenta 30 godz., w tym 15 godz. ćwiczeń, 14 godz. pracy indywidualnej lub zespołowej, 1 godz. konsultacji.

Metody i kryteria oceniania:

W ocenie brane są pod uwagę: prace cząstkowe (praca zespołowa, praca indywidualna, raport z pracy w terenie, draft artykułu zgodnie z ustalonymi zasadami). Możliwa nieobecność na jednych ćwiczeniach.

Zaliczenie od 60% ; średnia z wykonanych prac na ocenę.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Rucińska
Prowadzący grup: Dorota Rucińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali i w terenie

Skrócony opis:

Przedmiot stanowi przegląd wybranych metod i technik badawczych stosowanych w terenie, przydatnych geografom w badaniach społeczno-przyrodniczych. Zajęcia mają na celu uporządkowanie wiedzy nt. prowadzenia badania sondażowego lub wywiadu (badania diagnostycznego).

Pełny opis:

Pojęcie wiedzy naukowej i zasady badania naukowego. Poznanie jako cel obserwacji. Przypomnienie etapów pracy badawczej od tworzenia projektu po publikację naukową.

Specyfika badań terenowych - możliwości i ograniczenia; techniki badawcze. Studiowanie literatury tematycznej. Tworzenie projektu badawczego z wykorzystaniem sondażu diagnostycznego. Werbalizacja pytania i celu badania. Zasady dobrego badania sondażowego. Tworzenie kwestionariusza ankietowego i jego weryfikacja (badania pilotażowe w terenie). Badania sondażowe w terenie (gromadzenie danych pierwotnych). Porządkowanie i kodowanie danych oraz analiza wyników badań. Konstrukcja i struktura artykułu naukowego. Prezentacja wyników badań i wniosków. Wykonanie zadań wymaga pracy indywidualnej oraz/lub pracy zespołowej.

Literatura:

Babbie E., 2015, IThe basics of social research..

Babbie E., 2007, The practice of social research.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Rucińska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali i w terenie

Skrócony opis:

Przedmiot stanowi przegląd wybranych metod i technik badawczych stosowanych w terenie, przydatnych geografom w badaniach społeczno-przyrodniczych. Zajęcia mają na celu uporządkowanie wiedzy nt. prowadzenia badania sondażowego lub wywiadu (badania diagnostycznego).

Pełny opis:

Pojęcie wiedzy naukowej i zasady badania naukowego. Poznanie jako cel obserwacji. Przypomnienie etapów pracy badawczej od tworzenia projektu po publikację naukową.

Specyfika badań terenowych - możliwości i ograniczenia; techniki badawcze. Studiowanie literatury tematycznej. Tworzenie projektu badawczego z wykorzystaniem sondażu diagnostycznego. Werbalizacja pytania i celu badania. Zasady dobrego badania sondażowego. Tworzenie kwestionariusza ankietowego i jego weryfikacja (badania pilotażowe w terenie). Badania sondażowe w terenie (gromadzenie danych pierwotnych). Porządkowanie i kodowanie danych oraz analiza wyników badań. Konstrukcja i struktura artykułu naukowego. Prezentacja wyników badań i wniosków. Wykonanie zadań wymaga pracy indywidualnej oraz/lub pracy zespołowej.

Literatura:

Babbie E., 2015, IThe basics of social research..

Babbie E., 2007, The practice of social research.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)