Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody badań i opracowań hydrologicznych I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-MH1-HK Kod Erasmus / ISCED: 07.1 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Metody badań i opracowań hydrologicznych I
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (Hydrologia i klimatologia) - sem. 1
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wymagana jest znajomość podstaw GIS oraz arkusza kalkulacyjnego Excel. W przypadku zajęć zdalnych, uczestnik zajęć powinien dysponować komputerem z zainstalowanym systemem Windows oraz oprogramowaniem ArcGIS dostępnym dla studentów WGiSR UW.


W przypadku zagrożenia epidemiologicznego zajęcia mogą być prowadzone w sposób zdalny, a zaliczenie może odbyć się za pomocą elektronicznych środków komunikacji społecznej rekomendowanych przez UW.

Tryb prowadzenia:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje prezentację metod ilościowych stosowanych w hydrologii. Prezentowane są metody oceny zmienności sezonowej i wieloletniej wybranych wskaźników i zmiennych hydrologicznych na podstawie danych punktowych, gridowych i obszarowych. W wyznaczaniu wartości zmiennych hydrologicznych stosowane są podstawowe techniki GIS, a także arkusz kalkulacyjny EXCEL.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do:

• stosowania współczesnych metod badawczych w hydrologii,

• wykonywania opracowań hydrologicznych i interpretacji wyników,

• wykorzystania danych punktowych, gridowych i obszarowych w opracowaniach hydrologicznych

Celem wykładu jest zaznajomienie studentów ze współczesnymi metodami badawczymi stosowanymi w opracowaniach hydrologicznych. Szczególny nacisk jest położony na przekazanie wiedzy służącej rozwinięciu umiejętności analizowania zmiennych hydrologicznych w obszarze zlewni.

Celem ćwiczeń jest nabycie praktycznych umiejętności pozyskania oraz wykorzystania tradycyjnych i gridowych danych w hydrologii, a także wykonywania opracowań hydrologicznych z zastosowaniem współczesnych metod badawczych.

Wykład:

1. Metody badawcze w hydrologii - podstawowe koncepcje.

2. Metody oceny opadu w hydrologii zlewni.

3. Metody oceny lat suchych, normalnych i wilgotnych (wskaźniki względne i wskaźniki standaryzowane)

4. Metody opracowań danych gridowych w hydrologii (dane gridowe: definicje, cechy, przetwarzanie i analiza; zmienne hydrologiczne w globalnych bazach danych gridowych).

5. Metody bilansu wodnego dla zlewni naturalnej i zurbanizowanej

6. Metody oceny zasilania podziemnego; krzywe recesji odpływu rzecznego, identyfikacja wzorcowej krzywej wysychania.

7. Metody oceny wieloletnich zmian charakterystyk hydrologicznych

Ćwiczenia:

1. Podstawowe obliczenia hydrologiczne: równanie bilansu wodnego, koncepcja odnawialności zasobów wodnych.

2. Opad średni w zlewni nizinnej. Metoda wieloboków Thiessena.

3. Opad średni w zlewni nizinnej. Metoda wieloboków Thiessena z wykorzystaniem techniki GIS.

4. Opad średni w zlewni górskiej. Zależność wysokość n.p.m-suma roczna opadu (model regresji liniowej).

5. Klasyfikacja warunków opadowych w wieloleciu na podstawie wskaźnika względnego opadu wg Kaczorowskiej.

6. Klasyfikacja miesięcznych warunków termiczno-opadowych na podstawie wskaźnika SPEI

7. Odpływ ze zlewni naturalnej i zurbanizowanej.

8. Odpływ podziemny, krzywe recesji odpływu podziemnego.

9. Bilans wodny zlewni naturalnej.

10. Bilans wodny zlewni przekształconej antropogenicznie.

11. Krzywe sumowe opadu.

12. Krzywe sum czasów trwania przepływu.

Poszczególne zagadnienia mogą być realizowane na więcej niż jednych zajęciach.

Literatura:

1. Byczkowski A., 1996, Hydrologia, t. II, Wyd. SGGW Warszawa.

2. Ozga-Zielińska M., Brzeziński J., 1994, Hydrologia stosowana. PWN, Warszawa.

3. Pociask-Karteczka J. (red.), 2007, Zlewnia właściwości i procesy. IG iGP UJ, Kraków.

4. Soczyńska U. (red.), 1997, Hydrologia dynamiczna, PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe: K_W09, K_W10, K_U02, K_U04, K_K01, K_K06, K_K08

Efekty specjalnościowe: S4_W10, S4_U08, S4_K05, S4_K06

Najważniejsze, przedmiotowe efekty kształcenia:

WIEDZA

1. Zna źródła danych gridowych dla zastosowań w hydrologii

2. Zna metody oceny zmienności sezonowej i wieloletniej wskaźników procesów hydrologicznych

UMIEJĘTNOŚCI

1. Umie pozyskać i przetwarzać zmienne hydrologiczne z globalnych i regionalnych baz danych gridowych

2. Umie analizować i interpretować zmienność sezonową i wieloletnią wskaźników hydrologicznych

POSTAWY

1. Docenia znaczenie programów międzynarodowych w tworzeniu i udostępnianiu globalnych baz danych ogólnie dostępnych

2. Docenia potrzebę aktualizacji wiedzy hydrologicznej

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: Zaliczenie pisemne w postaci testu złożonego z ok. 20 pytań zamkniętych i pytań otwartych.

Ćwiczenia: zaliczenie ćwiczeń na ocenę na podstawie prac pisemnych, oddawanych w terminie wskazanym przez prowadzącego. Dopuszczalne jest poprawianie wyłącznie niezaliczonych ćwiczeń. Na ćwiczeniach dopuszcza się maksymalnie jedną nieusprawiedliwioną nieobecność, natomiast całkowita dopuszczalna liczba nieobecności, zarówno usprawiedliwionych, jak i nieusprawiedliwionych, wynosi 3. Zaległości powstałe w wyniku nieobecności (bez względu na jej przyczynę) student jest zobowiązany uzupełnić w terminie ustalonym indywidualnie z prowadzącym.

Końcowa ocena z przedmiotu jest średnią z ćwiczeń (40%) i egzaminu (60%).

W przypadku zagrożenia epidemiologicznego zajęcia mogą być prowadzone w sposób zdalny, a zaliczenie może odbyć się za pomocą elektronicznych środków komunikacji społecznej rekomendowanych przez UW.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Somorowska
Prowadzący grup: Urszula Somorowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Brak protokołu
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Uwagi:

Link do uczestniczenia w  ćwiczeniach, 8:00 -11.15:

Dołącz w Google Meetmeet.google.com/uju-jmxh-bnu

Link do uczestniczenia w wykładzie 11.30-13:00:

Dołącz w Google Meetmeet.google.com/tes-oasb-eay

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Somorowska
Prowadzący grup: Urszula Somorowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Brak protokołu
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Uwagi:

Link do uczestniczenia w  ćwiczeniach, 8:00 -11.15:

Dołącz w Google Meetmeet.google.com/uju-jmxh-bnu

Link do uczestniczenia w wykładzie 11.30-13:00:

Dołącz w Google Meetmeet.google.com/tes-oasb-eay

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.