Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody badań i opracowań hydrologicznych I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-MH1-HK Kod Erasmus / ISCED: 07.1 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Metody badań i opracowań hydrologicznych I
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (Hydrologia i klimatologia) - sem. 1
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wymagana jest znajomość podstaw GIS oraz arkusza kalkulacyjnego Excel. W przypadku zajęć zdalnych, uczestnik zajęć powinien dysponować komputerem z zainstalowanym systemem Windows oraz oprogramowaniem ArcGIS dostępnym dla studentów WGiSR UW.


W przypadku zagrożenia epidemicznego zajęcia mogą być prowadzone w sposób zdalny, a zaliczenie może odbyć się za pomocą elektronicznych środków komunikacji społecznej rekomendowanych przez UW.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje prezentację metod ilościowych stosowanych w hydrologii. Prezentowane są metody oceny zmienności sezonowej i wieloletniej wybranych wskaźników i zmiennych hydrologicznych na podstawie danych punktowych, gridowych i obszarowych. W wyznaczaniu wartości zmiennych hydrologicznych stosowane są podstawowe techniki GIS, a także arkusz kalkulacyjny EXCEL.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do:

• stosowania współczesnych metod badawczych w hydrologii,

• wykonywania opracowań hydrologicznych i interpretacji wyników,

• wykorzystania różnych typów danych w opracowaniach hydrologicznych

Celem wykładu jest zaznajomienie studentów ze współczesnymi metodami badań opadu, odpływu rzecznego i odpływu podziemnego w zlewniach rzecznych.

Celem ćwiczeń jest nabycie praktycznych umiejętności pozyskania oraz wykorzystania tradycyjnych i gridowych w opracowaniach hydrologicznych.

Wykład:

1. Metody badawcze w hydrologii - podstawowe koncepcje.

2. Metody oceny opadu w hydrologii zlewni.

3. Metody oceny lat suchych, normalnych i wilgotnych (wskaźniki względne i wskaźniki standaryzowane)

4. Metody opracowań danych gridowych w hydrologii (dane gridowe: definicje, cechy, przetwarzanie i analiza; zmienne hydrologiczne w globalnych bazach danych gridowych).

5. Metody bilansu wodnego dla zlewni naturalnej i zurbanizowanej

6. Metody oceny zasilania podziemnego; krzywe recesji odpływu rzecznego, identyfikacja wzorcowej krzywej wysychania.

7. Metody oceny wieloletnich zmian charakterystyk hydrologicznych

Ćwiczenia:

1. Podstawowe obliczenia hydrologiczne: równanie bilansu wodnego, koncepcja odnawialności zasobów wodnych.

2. Opad średni w zlewni nizinnej. Metoda wieloboków Thiessena.

3. Opad średni w zlewni nizinnej. Metoda wieloboków Thiessena z wykorzystaniem techniki GIS (ArcGIS).

4. Opad średni w zlewni górskiej. Zależność wysokość n.p.m-suma roczna opadu (model regresji liniowej). Opracowanie mapy rozkładu przestrzennego opadu na podstawie cyfrowego modleu terenu oraz zależności regresyjnej.

5. Klasyfikacja warunków opadowych w wieloleciu na podstawie wskaźnika względnego opadu wg Kaczorowskiej.

6. Klasyfikacja miesięcznych warunków termiczno-opadowych na podstawie standaryzowanego wskaźnika SPEI.

7. Krzywe sum czasów trwania przepływu; zmiany wieloletnie.

8. Bilans wodny zlewni

9/10 Odpływ podziemny, krzywe recesji odpływu podziemnego, zasoby wód podziemnych, retencja odpływowa

11/12 Separacja hydrogramu przepływu, wydzielenie składowej podziemnej w okresie wieloletnim, klasyfikacja lat wielolecia.

13/14 Maksymalne opady prawdopodobne.

Poszczególne zagadnienia mogą być realizowane na więcej niż jednych zajęciach.

Literatura:

1. Byczkowski A., 1996, Hydrologia, t. II, Wyd. SGGW Warszawa.

2. Ozga-Zielińska M., Brzeziński J., 1994, Hydrologia stosowana. PWN, Warszawa.

3. Pociask-Karteczka J. (red.), 2007, Zlewnia właściwości i procesy. IG iGP UJ, Kraków.

4. Soczyńska U. (red.), 1997, Hydrologia dynamiczna, PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe: K_W09, K_W10, K_U02, K_U04, K_K01, K_K06, K_K08

Efekty specjalnościowe: S4_W10, S4_U08, S4_K05, S4_K06

Najważniejsze, przedmiotowe efekty kształcenia:

WIEDZA

1. Zna źródła danych gridowych dla zastosowań w hydrologii

2. Zna metody oceny zmienności sezonowej i wieloletniej wskaźników procesów hydrologicznych

UMIEJĘTNOŚCI

1. Umie pozyskać i przetwarzać zmienne hydrologiczne z globalnych i regionalnych baz danych gridowych

2. Umie analizować i interpretować zmienność sezonową i wieloletnią wskaźników hydrologicznych

POSTAWY

1. Docenia znaczenie programów międzynarodowych w tworzeniu i udostępnianiu globalnych baz danych ogólnie dostępnych

2. Docenia potrzebę aktualizacji wiedzy hydrologicznej

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: Zaliczenie pisemne w postaci testu złożonego z ok. 20 pytań zamkniętych i pytań otwartych.

Ćwiczenia: zaliczenie ćwiczeń na ocenę na podstawie prac pisemnych, oddawanych w terminie wskazanym przez prowadzącego. Dopuszczalne jest poprawianie wyłącznie niezaliczonych ćwiczeń. Na ćwiczeniach dopuszcza się maksymalnie jedną nieusprawiedliwioną nieobecność, natomiast całkowita dopuszczalna liczba nieobecności, zarówno usprawiedliwionych, jak i nieusprawiedliwionych, wynosi 3. Zaległości powstałe w wyniku nieobecności (bez względu na jej przyczynę) student jest zobowiązany uzupełnić w terminie ustalonym indywidualnie z prowadzącym.

Końcowa ocena z przedmiotu jest średnią z ćwiczeń (40%) i wykładu (60%).

W przypadku zagrożenia epidemiicznego zajęcia mogą być prowadzone w sposób zdalny, a zaliczenie może odbyć się za pomocą elektronicznych środków komunikacji społecznej rekomendowanych przez UW.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Somorowska
Prowadzący grup: Urszula Somorowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Brak protokołu
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Uwagi:

Link do uczestniczenia w  ćwiczeniach, 8:00 -11.15:

Dołącz w Google Meetmeet.google.com/uju-jmxh-bnu

Link do uczestniczenia w wykładzie 11.30-13:00:

Dołącz w Google Meetmeet.google.com/tes-oasb-eay

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Somorowska
Prowadzący grup: Urszula Somorowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Brak protokołu
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Uwagi:

Link do uczestniczenia w  ćwiczeniach, 8:00 -11.15:

Dołącz w Google Meetmeet.google.com/uju-jmxh-bnu

Link do uczestniczenia w wykładzie 11.30-13:00:

Dołącz w Google Meetmeet.google.com/tes-oasb-eay

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.