Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody badań i opracowań hydrologicznych II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-MH2-HK Kod Erasmus / ISCED: 07.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody badań i opracowań hydrologicznych II
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (Hydrologia i klimatologia) - sem. 2
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia
ochrona środowiska

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia przygotowują studentów do wykonywania dokumentacji hydrologicznych, wykorzystywanych w planowaniu przestrzennym i prognozach hydrologicznych.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Wykłady i ćwiczenia dotyczą wód powierzchniowych ze szczególnym uwzględnieniem oceny ryzyka wystąpienia zjawisk ekstremalnych.

Pełny opis:

Ocena wpływu struktury hydrograficznej zlewni górskich na odpływ;

Podział hydrograficzny obszarów młodoglacjalnych;

Składowe odpływu rzecznego;

Parametry wezbrań i niżówek;

Miary zmienności odpływu;

Badanie zmian długookresowych odpływu;

Wydłużanie ciągów obserwacyjnych - Model autokorelacji;

Szacowanie parametrów próby losowej;

Przepływy miarodajne - wyznaczanie przepływów o zadanym prawdopodobieństwie przekroczenia i nieosiągnięcia.

Ćwiczenia prowadzone są z wykorzystaniem programu Arc GIS i Excela

Literatura:

Byczkowski A., 1996, Hydrologia, t. II, Wyd. SGGW Warszawa.

Ozga-Zielińska M., Brzeziński J., 1994, Hydrologia stosowana. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa

Zlewnia właściwości i procesy, 2003,. (red.) J. Pociask-Karteczka, Wyd. IG iGP UJ, Kraków

Predykcja opadów i wezbrań o zadanym czasie powtarzalności, 1997, (red. U. Soczyńska) Wyd. WGSR UW, Warszawa

Rola retencji w kształtowaniu wezbrań opadowych,2003, (red.) M. Gutry-Korycka, B. Nowicka, U. Soczyńska, Wyd. UW, Warszawa

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

- zna słownictwo specjalistyczne;

- zna źródła danych hydrologicznych;

- rozumie błędy wynikające z niewłaściwego doboru danych wejścia i metody opracowania;

- potrafi ocenić dane źródłowe pod kątem przydatności do rozwiązania problemu;

- potrafi interpretować wyniki opracowań;

- ma świadomość konieczności wdrażania procedur w ekspertyzach hydrologicznych

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady- (obecności 20% kolokwium końcowe 80%)

Zaliczenie wykładów uzyskuje się na podstawie opisu do pracy semestralnej po zakończeniu wykładów i nie później niż przed końcem semestru);

Ćwiczenia - ocena ciągła (kontrola obecności, bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność) 20%, oceny z ćwiczeń 80%.

Dopuszczalna liczba nieobecności - 2 (nieobecność usprawiedliwiona). W przypadku niemożliwości uczestnictwa w ćwiczeniach (nieobecność usprawiedliwiona) konieczne jest uzgodnienie formy i terminu uzupełnienia zajęć (z prowadzącym opuszczone zajęcia). Zaliczenie ćwiczeń uzyskuje się, po zdaniu wszystkich opracowanych materiałów nie później niż na tydzień przed końcem semestru.

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną oceny z ćwiczeń i zaliczenia wykładów

W związku z pandemią Covid-19 zajęcia w roku 2020/21 będą prowadzone z wykorzystaniem platformy UW Kampus2 oraz Komunikatora Google Meet.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Magnuszewski, Barbara Nowicka
Prowadzący grup: Artur Magnuszewski, Barbara Nowicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Brak protokołu
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.