Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Modelowanie hydrologiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-MHY-HK Kod Erasmus / ISCED: 07.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Modelowanie hydrologiczne
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (Hydrologia i klimatologia) - sem. 3
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Studenci studiów II stopnia stacjonarnych, na kierunku Geografia, specjalność: hydrologia i klimatologia.

Zaliczenie zajęć Hydrologia dynamiczna, Metody statystyczne w hydrologii i klimatologii oraz GIS w hydrologii i klimatologii w ramach programu specjalności hydrologia i klimatologia. Istotna jest wiedza wyniesiona z zajęć GIS w toku studiów I stopnia na kierunku Geografia. Mile widziane zaliczenie jednego z oferowanych na WGSR przedmiotów ogólnouniwersyteckich z zakresu GIS.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu przedstawiane są zagadnienia związane z zastosowaniem modelowania do opisu środowiska przyrodniczego, ze szczególnym uwzględnieniem systemów hydrologicznych. W ramach wykładu student zostaje zapoznany z teorią systemów i modelowania oraz elementami statystyki, natomiast ćwiczenia, prowadzone w pracowni komputerowej, pozwalają wykorzystać praktycznie tę wiedzę.

Pełny opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studenta z podstawami teorii systemów, relacjami między systemem a jego modelem, klasyfikacją modeli matematycznych, etapami tworzenia modelu matematycznego oraz zastosowaniami modeli matematycznych do opisu systemów i procesów hydrologicznych. Ponadto, przedstawiane są zagadnienia związane z przykładami zastosowania metod statystycznych do przygotowywania danych wejścia i wyjścia, weryfikacji modeli oraz praktycznego wykorzystania modeli integralnych i modeli procesów hydrologicznych.

Ćwiczenia mają za zadanie pogłębienie wiedzy wyniesionej z wykładu i umożliwienie jej praktycznego zastosowania. Są realizowane w pracowni komputerowej. Część wstępna poświęcona jest wprowadzeniu do metod statystycznych oraz do Systemów Informacji Geograficznej (GIS), wykorzystywanych do przygotowania danych wejściowych do modeli matematycznych. W zasadniczej części omówione są przykłady modeli integralnych oraz modeli procesów hydrologicznych. Ćwiczenia polegają na nauce praktycznego przeprowadzania specyfikacji, identyfikacji i weryfikacji modeli, wykorzystując ogólnie dostępne oprogramowanie (m.in. modele z rodziny HEC).

Liczba godzin: 45

System zajęć: 7,5 zajęć (7,5 × 2 h) oraz 15 zajęć (15 × 2 h)

Forma zajęć: wykład – 15 h, ćwiczenia kameralne w pracowni komputerowej – 30 h

Czas potrzebny na przygotowanie studenta do zajęć: wykład - 10 h, ćwiczenia - 40 h.

Razem: około 95 h

Literatura:

Brimicombe A., 2010, GIS, Environmental Modeling and Engineering, CRC Press, New York.

Graham, D.N. and M. B. Butts, 2005, Flexible, integrated watershed modelling with MIKE SHE [w:] V.P. Singh & D.K. Frevert (red.) Watershed Models, str. 245-272, CRC Press. (http://www.mikebydhi.com)

Grayson R., Blöschl G. (red.), 2000 Spatial Patterns in Catchment Hydrology: Observations and Modelling, Cambridge University Press.

Johnson L.E., 2009, Geographic Information Systems In Water Resources Engineering, CRC Press, New York

Ozga-Zielińska M., Brzeziński J., 1994, Hydrologia stosowana, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

Sivakumar B., Berndtsson R., 2010, Advances In Data-Based Approaches for Hydrologic Modeling and Forecasting. World Scientific Publishing, Singapore.

Soczyńska U., 1995, Modelowanie systemów naturalnych, WGSR UW, Warszawa.

Soczyńska U. (red.), 1997, Hydrologia dynamiczna, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

National Engineering Handbook. Part 630 Hydrology, 2000, Natural Resources Conservation Service, US Department of Agriculture. (www.wsi.nrcs.usda.gov).

Dokumentacja oprogramowania z rodziny HEC dostępna w możliwie najnowszej wersji na stronie internetowej: http://www.hec.usace.army.mil/publications/pub_download.html

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu przedmiotu student:

WIEDZA

1. zna podstawy teorii systemów hydrologicznych;

2. zna podstawy teorii modelowania procesów hydrologicznych;

3. zna główne pola zastosowania modelowania matematycznego w badaniach hydrologicznych;

UMIEJĘTNOŚCI

1. umie dokonać wyboru struktury modelu adekwatnej do opisu zadanych procesów hydrologicznych;

2. umie przeprowadzić prostą procedurę modelowania procesów zachodzących w zlewni rzecznej;

3. umie zastosować metody statystyczne do oceny jakości modelu;

POSTAWY

1. docenia znaczenie modelowania w badaniu obiegu wody w biosferze;

2. rozumie i krytycznie ocenia wyniki modelowania;

3. rozumie istotę wprowadzanych założeń i ich konsekwencje dla wyników symulacji procesów.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład – obecność i aktywność oraz końcowy egzamin pisemny w formie testu, złożonego z ok. 20 pytań, w tym wymagających obliczeń i rysowania wykresów; Obecność na wykładzie będzie brana pod uwagę w ocenie końcowej. Do egzaminu dopuszczone zostaną osoby, które zaliczą pozytywnie ćwiczenia. Dopuszczalne jest przeprowadzenie egzaminu w terminie "0" przed rozpoczęciem sesji. Zdający w tym terminie mogą powtórnie zdawać egzamin w przypadku uzyskania oceny niedostatecznej lub dostatecznej. Prowadzący może uzależnić możliwość poprawy oceny pozytywnej od liczby nieusprawiedliwionych nieobecności studenta na wykładzie.

Ćwiczenia – projekt zaliczeniowy, polegający na specyfikacji, identyfikacji i weryfikacji prostego modelu integralnego zlewni. Dopuszcza się dwie nieusprawiedliwione nieobecności na ćwiczeniach. Dopuszczalna całkowita liczba nieobecności na zajęciach (usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych) wynosi 7, niemniej student zobowiązany jest uzupełnić zaległości powstałe w wyniku nieobecności (bez względu na jej przyczynę) w ciągu dwóch tygodni od jej zakończenia.

Ocena końcowa: wykład - 30%, ćwiczenia - 70%

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Lenartowicz
Prowadzący grup: Maciej Lenartowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Patrz podstawowe informacje o przedmiocie

Pełny opis:

Patrz podstawowe informacje o przedmiocie

Literatura:

Patrz podstawowe informacje o przedmiocie

Uwagi:

Zajęcia będą prowadzone synchronicznie w trybie zdalnym z wykorzystaniem GoogleMeet lub podobnej aplikacji. Synchronicznie, tzn. w terminach przewidzianych w planie zajęć na semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021.

W celu uczestnictwa w zajęciach praktycznych (ćwiczenia) od studentów wymaga się posiadania komputera osobistego z zainstalowanym i działającym oprogramowaniem ArcGIS Desktop (wersja 10.3 lub wyższa) oraz pakietami modeli hydrologicznych HEC-HMS i HEC-RAS. Bezpłatna studencka, roczna licencja oprogramowania ArcGIS, dane do ćwiczeń i instrukcje zostaną zapewnione przez Uniwersytet Warszawski. Bezpłatne oprogramowanie HEC należy pobrać ze strony twórcy tzn. USACE.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.