Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody badań i opracowań klimatologicznych II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-MK2-HK Kod Erasmus / ISCED: 07.7 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody badań i opracowań klimatologicznych II
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (Hydrologia i klimatologia) - sem. 2
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość podstaw matematyki z elementami statystyki

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Omówienie wybranych metod badawczych i sposobów opracowania klimatu w aspekcie jego zmienności czasowej, przestrzennej i współzależności elementów klimatu oraz wpływu czynników geograficznych na klimat. Dobór metod badań w zależności od celu opracowania.

Pełny opis:

Omówienie wybranych metod badań klimatu – jego zmienności czasowej i przestrzennej. Kwestie terminologii. Jakość danych. Jednorodność szeregów obserwacyjnych. Analiza danych. Opis rozkładu danych: miary położenia, rozrzutu, kwantyle. Empiryczne (histogram) i teoretyczne rozkłady prawdopodobieństwa. Rozkład normalny. Współzależność zmiennych meteorologicznych (analiza regresji liniowej i nieliniowej). Określanie form zmienności czasowej występujących w szeregach meteorologicznych (np. trendy, cykliczność, fluktuacje, wahania). Testowanie hipotez. Standardowe testy istotności stosowane w analizach klimatu. Delimitacja anomalii i zjawisk ekstremalnych. Charakterystyki kompleksowe klimatu.

Szacunkowa liczba godzin, którą student powinien przeznaczyć na osiągnięcie zdefiniowanych efektów uczenia się wynosi 50, w tym: 30 godzin zorganizowanych (15 wykład i 15 ćwiczenia), 20 praca samodzielna (spełnienie kryteriów oceny przedmiotu).

Literatura:

Bokwa A., Ustrnul Z. (red), 2004, Zastosowanie wybranych metod statystycznych w klimatologii, IGiGP UJ, Kraków.

Boryczka J., 1998, Zmiany klimatu Ziemi, Wyd. Akad. Dialog, Warszawa.

Domański Cz., 1990, Testy statystyczne, PWE, Warszawa.

Kowalski L., 2003, Statystyka, Warszawa.

Kożuchowski K. (red.), 1990, Materiały do poznania historii klimatu w okresie obserwacji instrumentalnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Pruchnicki J., 1987, Metody opracowań klimatologicznych, PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy –

Student:

- definiuje podstawowe metody analizy szeregów meteorologicznych w kontekście zmienności czasowej i przestrzennej,

- określa związki między zmiennymi,

- definiuje zalety i ograniczenia stosowalności poszczególnych metod badawczych.

W zakresie umiejętności –

Student:

- ocenia jakość danych meteorologicznych/klimatycznych

- uzupełnia braki w szeregach danych meteorologicznych

- dobiera odpowiednie metody badawcze do analizy materiałów źródłowych

- interpretuje otrzymane wyniki badań i analiz statystycznych

- ocenia istotność statystyczną uzyskanych wyników badań

- ma świadomość potrzeby stosowania metod statystycznych

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia - zaliczenie na podstawie poprawnie wykonanych ćwiczeń cząstkowych oraz kolokwium końcowego.

Zaliczenie ćwiczeń jest warunkiem koniecznym dopuszczenia do kolokwium zaliczeniowego z wykładów.

Wykłady - zaliczenie na podstawie kolokwium pisemnego - testu.

Ocena końcowa z przedmiotu jest oceną łączną z wykładu i ćwiczeń.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Kulesza
Prowadzący grup: Kinga Kulesza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Brak protokołu
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Kulesza
Prowadzący grup: Kinga Kulesza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Brak protokołu
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.