Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody badań i opracowań klimatologicznych III

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-MK3-HIK-O Kod Erasmus / ISCED: 07.7 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Metody badań i opracowań klimatologicznych III
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (Hydrologia i klimatologia) - sem. 3
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu meteorologii i klimatologii oraz matematyki i statystyki. Wymagana jest również podstawowa znajomość obsługi komputera.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z nowoczesnymi metodami badawczymi stosowanymi w meteorologii i klimatologii oraz sposobami przetwarzania i opracowywania różnorodnych danych wejściowych w postaci cyfrowej.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone są wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi i technologii w badaniach z zakresu klimatologii i meteorologii, a także przetwarzaniu różnorodnych danych meteorologicznych w postaci cyfrowej.

Wykład ma na celu przedstawienie studentom nowoczesnych źródeł danych wykorzystywanych w meteorologii i klimatologii, metod przetwarzania danych oraz przykładów zastosowań aplikacyjnych danych w postaci cyfrowej. Studenci poznają na zajęciach nowoczesne technologie wykorzystywane w badaniach pogody i klimatu oraz poznają zastosowanie specjalistycznych urządzeń pomiarowych.

Ćwiczenia obejmują naukę wykorzystania oprogramowania komputerowego do analizy i opracowywania specjalistycznych danych klimatologicznych. Zasadniczym celem zajęć jest pokazanie możliwości przetwarzania danych pogodowych w środowisku obliczeniowym R.

Nakład pracy studenta uwzględnia uczestnictwo w wykładzie (15 godzin), ćwiczeniach (15 godzin), a także pracę własną - wykonanie zadań realizowanych na ćwiczeniach oraz przygotowanie do zaliczenia wykładu.

Literatura:

"The R manuals", https://cran.r-project.org/manuals.html

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe: K_W06, K_W09, K_W10, K_U02, K_U03, K_K01

Efekty specjalnościowe: S4_W03, S4_W15, S4_U09, S4_K07

Wiedza: absolwent zna i rozumie

- terminologię z zakresu metod badań klimatologicznych

- charakterystykę i zastosowanie specjalistycznych danych klimatycznych

- zasadę działania specjalistycznych urządzeń pomiarowych stosowanych w meteorologii i klimatologii

- metody analizy rozkładu przestrzennego elementów pogody i klimatu

- sposoby modelowania klimatu i rodzaje modeli klimatycznych

Umiejętności: absolwent potrafi

- wskazać technologie wykorzystywane w określonych rodzajach badań atmosfery i klimatu

- dobrać narzędzia i metody przetwarzania danych adekwatnie do ich specyfiki oraz celu pracy

- przeprowadzić analizy danych klimatologicznych z wykorzystaniem środowiska obliczeniowego R

- wskazać sposoby zastosowania odpowiednich narzędzi i metod badawczych w klimatologii

- wyjaśnić zastosowanie modeli klimatycznych do projekcji zmian klimatu

- wymienić rodzaje scenariuszy zmian klimatu, opisać ich założenia oraz cechy charakterystyczne

Kompetencje personalne i społeczne: absolwent jest gotów do

- uświadomienia sobie znaczenia nowoczesnych technologii w badaniach klimatu i stanu atmosfery

- zrozumienia wagi rzetelności i staranności naukowej w pozyskiwaniu i przetwarzaniu danych meteorologicznych

- zaplanowania pracy własnej i jej realizacji, zgodnie z wytycznymi prowadzącego i wymogami zajęć

- uświadomienia sobie trudności i ograniczeń wynikających ze stosowania określonych metod badawczych lub pracy na określonych danych meteorologicznych

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia oceniane są na podstawie wyników kolokwium zaliczeniowego z wykładu oraz oceny końcowej z ćwiczeń. Zaliczenie ćwiczeń jest warunkiem niezbędnym do dopuszczenia studenta do zaliczenia wykładu. Ocena końcowa z przedmiotu wyznaczana jest na podstawie średniej ważonej oceny z wykładu (waga 40%) i oceny z ćwiczeń (waga 60%).

Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność. Łączna liczba wszystkich nieobecności (usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych) nie może przekroczyć 3. Nieobecność na zajęciach nie zwalnia studenta z obowiązku wykonania wszystkich ćwiczeń i odrobienia zaległości w terminie wskazanym przez prowadzącego.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Leziak
Prowadzący grup: Kamil Leziak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Leziak
Prowadzący grup: Kamil Leziak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.