Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Monitoring środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-MON-GK Kod Erasmus / ISCED: 07.2 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Monitoring środowiska
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty do wyboru WGSR, dzienne studia II stopnia - sem. zimowy
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (Geoekologia i geomorfologia) - sem. 3
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali i w terenie

Skrócony opis:

Podstawy prawne ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu. Państwowy Monitoring Środowiska (PMŚ). Metody monitoringu środowiska. Podstawowe wskaźniki i dopuszczalne normy stanu środowiska. Praktyczne aspekty monitoringu środowiska.

Pełny opis:

Celem ćwiczeń jest opanowanie przez studentów praktycznych umiejętności w zakresie:

1.metod wskaźnikowych oceny jakości środowiska przyrodniczego

2.podstawowych techniki pomiaru jakości wybranych elementów środowiska (powietrza, gleb, materiału roślinnego),

3.interpretacji danych w odniesieniu do obowiązujących norm

4.sporządzania ocen i raportów

Zakres tematyczny ćwiczeń:

1.Biomonitoring stanu środowiska wybranych śródmiejskich rezerwatów przyrody

2.Pomiary terenowe jakości gleb, powietrza atmosferycznego, szaty roślinnej (biotesty, pomiary manualne)

3.Ocena stanu przekształcenia środowiska badanego terenu

4.Raport końcowy wg metody ocen zintegrowanych DPSIR

Część zajęć realizowana jest w terenie. Studenci prowadzą pomiary i obserwacje na terenie wybranego rezerwatu przyrody w Warszawie.

Literatura:

Bednarek R., Dziadowiec H., Pokojska U., Prusinkiewicz Z. 2004. Badania ekologiczno-gleboznawcze. PWN, Warszawa.

Bell JNB, Treshow M. 2004, Zanieczyszczenie powietrza a życie roślin. Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa.

Jaszczak R., 1999. Monitoring lasów, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu.

www.gios.gov.pl: Program Państwowego Monitoringu Środowiska,

www.wios.warszawa.pl: Raport o stanie środowiska województwa mazowieckiego

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe: K_W01, K_W04, K_W06, K_W07, K_W11, K_W15, K_W17, K_W19, K_U01, K_U02, K_U05, K_U10, K_K01, K_K03, K_K04, K_K05, K_K08

Efekty specjalnościowe: S3_W01, S3_W04, S3_W06, S3_W07, S3_W10, S3_W14, S3_W15, S3_W17, S3_U01, S3_U02, S3_U05, S3_U07, S3_K01, S3_K02, S3_K03, S3_K05, S3_K08

Po ukończeniu przedmiotu student:

WIEDZA

1. definiuje podstawowe pojęcia ekologiczne,

2. zna podstawowe akty prawne dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu,

3. zna funkcjonowanie systemu Państwowego Monitoringu Środowiska,

4. zna wybrane metody biomonitoringu środowiska.

UMIEJĘTNOŚCI

1. potrafi stosować różnorodne techniki pomiarowe,

2. umie określić warunki i konsekwencje występowania głównych zagrożeń środowiska,

3. umie stosować metody bioindykacyjne i interpretować ich wyniki,

4. potrafi interpretować dane pomiarowe w odniesieniu do obowiązujących norm,

5. potrafi sporządzać oceny stanu środowiska zgodne ze zintegrowanym modelem DPSIR.

POSTAWY

1. szanuje zasoby środowiska przyrodniczego,

2. akceptuje konieczność podejmowania działań służących ochronie środowiska, przyrody i krajobrazu,

3. akceptuje konieczność zdobywania i podnoszenia kwalifikacji, kompetencji i doświadczeń oraz bieżącego aktualizowania wiedzy,

4. potrafi współdziałać i pracować w grupie i ponosić odpowiedzialność za efekty pracy własnej i innych,

5. potrafi określać priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.

Nakład pracy studenta:

15h - obecność na zajęciach

35-45h - praca własna (powtarzanie materiału, zapoznanie się z zalecaną literaturą, opracowanie wyników badań laboratoryjnych, przygotowanie projektu, przygotowanie do zaliczenia)

50-60h ogółem (zależnie od systematyczności w pracy podczas semestru oraz cech indywidualnych studenta).

Metody i kryteria oceniania:

- Kontrola obecności,

- ocena ciągła bieżącego przygotowania do zajęć i aktywności, udział w pracach terenowych i kameralnych, prowadzenie dokumentacji terenowej,

- aktywność podczas zajęć (referowanie problemów pojawiających się podczas wykonywania zadań, analiza uzyskanych wyników, udział w dyskusji, pomysły niestandardowych rozwiązań).

Zaliczenie na ocenę na podstawie pracy semestralnej – raportu o stanie środowiska badanego terenu.

Możliwa jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach w ich części kameralnej.

W przypadku niemożliwości uczestnictwa w zajęciach terenowych (nieobecność usprawiedliwiona) konieczne jest uzgodnienie formy zastępczej zajęć.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Malinowska
Prowadzący grup: Ewa Malinowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Malinowska
Prowadzący grup: Ewa Malinowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.