Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Modelowanie procesów geomorfologicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-MPG-GK Kod Erasmus / ISCED: 07.1 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Modelowanie procesów geomorfologicznych
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (Geoekologia i geomorfologia) - sem. 3
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Geomorfologia 1900-1-GM

Założenia (opisowo):

Podstawowy kurs geomorfologii, podstawy GIS i statystyki

Znajomość podstawowych pojęć z zakresu geologii i geomorfologii, rozumienie przebieg procesów kształtujących powierzchnię Ziemi


Tryb prowadzenia:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie przedstawić podstawowe pojęcia z zakresu modelowania procesów przyrodniczych i geostatystyki wykorzystywanych w badaniach geomorfologicznych. Na wybranych przykładach, np. modelowanie spełzywania, erozji wodnej na stoku oraz transportu rumowiska, omówione zostaną modele fizyczne, analogowe i numeryczne (fizykalne, stochastyczne i empiryczne).

Pełny opis:

Podczas wykładów zostaną zaprezentowane następujące zagadnienia:

• Przedstawienie problemu modelowania procesów przyrodniczych i podział modeli

• Symulacja i modelowanie danych przestrzennych wykorzystywane w geomorfologii, na wybranych przykładach

• Geomorfologia cyfrowa

• Metody analiz geostatystycznych

Ćwiczenia będą polegały na stworzeniu przez uczestników cyfrowych modeli geomorfologicznych (DGM) przedstawiających związki pomiędzy ukształtowaniem terenu a budową geologiczną do modelowania przebiegu procesów rzeźbotwórczych oraz prognozy rozwoju konkretnych form i procesów, np. osuwisk, erozji wodnej, rozwoju wąwozów.

Podczas zajęć studenci będą korzystać z numerycznego zapisu wyników badań terenowych (prowadzonych metodami geodezyjnymi i teledetekcyjnymi) wykorzystają zasoby cyfrowych baz danych oraz wybrane metody geostatystyki i analizy GIS w ich przetwarzaniu

Nakład pracy studenta:

1 ECTS – godziny w bezpośrednim kontakcie z prowadzącymi, tj. udział w zajęciach (0,5 pkt ćwiczenia i 0,5 pkt wykład)

2 ECTS - wkład własny studenta - 0,25 pkt zapoznanie z literaturą (wykład i ćwiczenia), 1,5 pkt przygotowanie ćwiczeń, prac pisemnych lub prezentacji /referatu, 0,25 pkt - przygotowanie do zaliczenia/zaliczenie.

Literatura:

Doorknamp & King (1971) – Numerical analysis in geomorphology. (Edward Arnold)

Longey P.A., Goodchild M.F., Maguire D.J., Rhind D.W., 2006, GIS Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Michalak J., 2000, Geomatyka (geoinformatyka) – czy nowa dyscyplina, Przegląd Geologiczny, 48, 8, s. 673–679.

Namysłowska-Wilczyńska B., 2006, Geostatystyka. Teoria i zastosowania, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.

Pike, Evans & Hengl (2008) – Geomorphometry: A Brief Guide.

(Hengl, H.I. Reuter (red.), Geomorphometry: Concepts, Software, Applications. Developments in Soil Science).

Szubert M., 2005, Geostatystyczne metody rekonstrukcji rzeźby podczwartorzędowej na przykładzie Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej, [w:] A. Kotarba, K. Krzemień, J. Święchowicz (red.), Współczesna ewolucja rzeźby Polski, Wydawnictwo IGiGP UJ, Kraków, s. 439–442.

Wackernagel H., 2003, Multivariate Geostatistics, Springer, Berlin-Heidelberg.

Zawadzki J., 2011. Metody geostatystyczne dla kierunków przyrodniczych i technicznych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe: K_W02, K_W05, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01

Efekty specjalnościowe: S3_W02, S3_W05, S3_W10, S3_W11, S3_W12, S3_W13, S3_U01, S3_U02, S3_U03, S3_K01

Wiedza:

Znajomość i rozumienie przebiegu procesów przyrodniczych pozwalające na wybór właściwego modelu fizycznego lub matematycznego do opisu wybranego problemu badawczego.

Podstawowa wiedza z zakresu geoststystyki umożliwiająca dobór odpowiedniego modelu do prognozowania przebiegu zjawisk i procesów geomorfologicznych oraz znajomość specjalistycznych narzędzi informatycznych.

Umiejętność zastosowania metody modelowania fizycznego i matematycznego oraz techniki i narzędzi informatycznych do opisu zjawisk i analizy przestrzennych danych przyrodniczych w szczególności geomorfologicznych.

Rozumienie potrzeby systematycznego aktualizowania baz danych i wiedzy przyrodniczej oraz znajomość ich praktycznego zastosowania

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia (wykład i ćwiczenia) muszą być zaliczone do dnia, w którym odbywają się ostatnie zajęcia w danym semestrze.

Wykłady:

Regularne i systematyczne zapoznanie się z obowiązkową i uzupełniającą literaturą przedmiotu oraz z tematyką poruszaną na wykładach. Przedstawienie w formie krótkiej prezentacji wybranego zagadnienia dotyczącego modelowania w geomorfologii.

Ćwiczenia:

Poprawne wykonanie ćwiczeń i prawidłowa interpretacja wyników modelowania procesów geomorfologicznych.

Samodzielny wybór i zapoznanie się z artykułem naukowym przedstawiającym zastosowanie modelowania w badaniach geomorfologicznych oraz przygotowanie pisemnego komentarza.

Warunkiem zaliczenia jest wykonanie wszystkich ćwiczeń w terminie.

1 nieobecność może być usprawiedliwiona na ćwiczeniach.

Na ocenę końcową składa się 60% wymagań ćwiczeniowych i 40% wymagań z wykładu.

Ćwiczenia mogą być oceniane przy pomocy punków.

Ocena bardzo dobra: 95% sumy punktów

Dobra: 75% sumy punktów

Dostateczna: 55% sumy punktów z danego ćwiczenia.

W przypadku nieobecności na zajęciach konieczne jest uzupełnienie ich zakresu, w tym wszelkich projektów, ćwiczeń lub sprawozdań, w nieprzekraczalnym terminie jednego tygodnia od nieobecności.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Giriat
Prowadzący grup: Dorota Giriat, Urszula Zawadzka-Pawlewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Brak protokołu
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Giriat
Prowadzący grup: Dorota Giriat, Urszula Zawadzka-Pawlewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Brak protokołu
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.