Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody i techniki naziemnych badań teledetekcyjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-MTB-KT
Kod Erasmus / ISCED: 07.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody i techniki naziemnych badań teledetekcyjnych
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II st. (Geoinformatyka, kartografia, teledetekcja) - sem. 3
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Uczestnicy kursu powinni posiadać wiedzę z zakresu teledetekcyjnej analizy roślinności oraz podstawową wiedzę z zakresu fizjologii roślin (barwniki asymilacyjne, transport wody, procesy starzenia roślin).

Tryb prowadzenia:

w sali i w terenie

Skrócony opis:

Kurs jest przygotowaniem studentów do prowadzenia badań z wykorzystaniem naziemnych teledetekcyjnych instrumentów pomiarowych.

Pełny opis:

Wykłady prowadzone są w formie prezentacji multimedialnych oraz pokazu wybranych teledetekcyjnych instrumentów wykorzystywanych podczas prac terenowych i/lub laboratoryjnych. Omówione zostaną teoretyczne aspekty działania instrumentów pomiarowych, a także metodyka wykonywania i planowania prac terenowych. W trakcie wykładów omówione zostaną następujące instrumenty:

- spektroradiometr ASD FieldSpec 4 (Standard Resolution),

- laiometr LAI-2200 Plant Canopy Analyzer,

- miernik zawartości chlorofilu - Chlorophyll Content Meter 300,

- pirometr IRtec MiniRay 100,

- fluorymetr OS1p,

- ceptometr liniowy AccuPAR PAR 80,

- odbiornik GNSS,

- aparat cyfrowy z obiektywem typu rybie oko.

Ćwiczenia prowadzone są w formie pracy przy komputerach, wykonywania pomiarów w sali ćwiczeniowej oraz w terenie. W ramach ćwiczeń odbędą się dwa wyjścia w teren w terminach poza regularnymi godzinami w celu przeprowadzenia pomiarów w praktyce. Na pierwsze wyjście należny przeznaczyć 5 godzin, a na drugie 2. Terminy wyjść będą uzależnione od warunków pogodowych ale powinny odbyć się przed końcem października.

Nakład pracy studenta: 6 ECTS = 6 × 25h = 150h (w bezpośrednim kontakcie 4 ECTS)

(N) – praca w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem,

(S) – praca własna (samodzielna) studenta.

Zajęcia (wykład) = 30h (N)

Zajęcia (ćwiczenia) = 30h (N)

• Konsultacje = 15h (N)

• Konsultacje projektu = 20h (N)

• Zaliczenie ćwiczeń, test z wykładu, egzamin = 5h (N)

• Przygotowanie (samodzielne) do egzaminu = 15h (S)

• Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń – 1h/tyg. = 15h (S)

• Analizy terenowe = 5h (S)

• Prace analityczne = 5h (S)

• Prace projektowe = 10h (S)

RAZEM = ok. 150h

Nakład pracy studenta: 3 ECTS = 3 x 25h = 75h (w bezpośrednim kontakcie 2 ECTS)

(N) – praca w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem,

(S) – praca własna (samodzielna) studenta.

Zajęcia (wykład) = 15h (N)

Zajęcia (ćwiczenia) = 15h (N)

• Konsultacje = 5h (N)

• Konsultacje projektu = 10h (N)

• Zaliczenie ćwiczeń, test z wykładu, egzamin = 2h (N)

• Przygotowanie (samodzielne) do egzaminu = 10h (S)

• Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń – 0,5h/tyg. = 3,5h (S)

• Prace projektowe = 15h (S)

RAZEM = ok. 75h

Literatura:

Podręczniki:

1. McCoy R. M., 2005, Field methods in remote sensing, Guilford Press.

2. Lewak S., Kopcewicz J., 2009, Fizjologia roślin, PWN (wybrane rozdziały).

Artykuły:

1. Jarocińska A., Zagajewski B., 2008, Korelacje naziemnych i lotniczych teledetekcyjnych wskaźników roślinności dla zlewni Bystrzanki, Teledetekcja Środowiska, tom 40, str. 100-124.

2. Zagajewski B., Folbrier A., Kozłowska A., Sobczak M., Wrzesień M., 2005, Zintegrowane pomiary roślinności wysokogórskiej, Teledetekcja Środowiska, tom 36, str. 61-69.

Instrukcje obsługi:

1. Instrukcja obsługi spektroradiometru ASD FieldSpec 4 (Standard Resolution).

2. Instrukcja obsługi laiometru LAI-2200 Plant Canopy Analyzer.

3. Instrukcja obsługi miernika zawartości chlorofilu - Chlorophyll Content Meter 300.

4. Instrukcja obsługi pirometru IRtec MiniRay 100.

5. Instrukcja obsługi fluorymetru OS1p.

6. Instrukcja obsługi ceptometru liniowego AccuPAR PAR 80.

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe: KW_08, KW_09, K_W10, K_U10, K_K02, K_K03

Efekty specjalnościowe: S5_W10, S5_W14, S5_U10, S5_K02

Po ukończonym kursie student zna i rozumie:

K_W08 podstawowe zagadnienia z zakresu teorii informacji geograficznej (relacje między poszczególnymi zakresami promieniowania elektromagnetycznego a cechami budowy i wybranymi procesami fizjologicznymi roślin)

K_W09 podstawy działania infrastruktur informacji przestrzennej oraz zastosowania narzędzi geoinformatycznych (w jakich sytuacjach wykorzystać dane instrumenty)

K_W10, S5_W10 statystykę opisową i matematyczną, metody analizy przestrzennej oraz jakościowe metody badań (jak określić kondycję roślinności na podstawie pomierzonych parametrów i osiągniętych wyników analizy tych pomiarów)

S5_W14 zaawansowane metody pozyskiwania danych przestrzennych (jak wykonać pomiary omawianymi podczas zajęć naziemnymi instrumentami teledetekcyjnymi w celu osiągnięcia określonego celu)

Po ukończeniu kursu student potrafi:

K_U10, S5_U10 zaplanować i przeprowadzić badania zarówno indywidualne jak i zespołowe w zakresie wybranej specjalności; zaplanować i przeprowadzić badania w zakresie geoinformatyki, kartografii i teledetekcji (zaplanować i poprowadzić naziemną kampanię pomiarową w celu pozyskania danych o stanie roślinności, zaplanować i wykonać pomiary w sali, przetworzyć i dokonać analizy uzyskanych wyników)

Po ukończonym kursie student jest gotów do:

K_K03, S5K02 współdziałania i pracy w grupie, inspirowania i organizowania oraz przewidywania skutków swojej działalności (studenci realizują w grupie lub grupach wspólny projekt, który prezentują w formie prezentacji i raportu/ów, dzielą się zadaniami i odpowiadają za konkretne części)

Metody i kryteria oceniania:

Wykład kończy się egzaminem ustnym. Egzaminator zadaje trzy pytania problemowe. Pełna dobra odpowiedź na jedno z nich skutkuje uzyskaniem oceny dostatecznej.

Ćwiczenia zaliczane są na podstawie prezentacji projektu realizowanego w zespole oraz sprawozdania z jego realizacji, a także aktywności w pracy studenta podczas zajęć. Każdy student oceniany jest indywidualnie na podstawie zrealizowanej przez niego części projektu. Projekt dotyczy opracowania danych zebranych w trakcie wyjść w teren oraz pomiarów laboratoryjnych lub jest opracowaniem teoretycznym (w przypadku braku wyjścia w teren).

*zespół składa się ze wszystkich uczestników grupy ćwiczeniowej lub w przypadku opracowania teoretycznego grupa ćwiczeniowa dzielona jest na trzy zespoły

Uczestnictwo w ćwiczeniach jest obowiązkowe, dopuszczalna jest jedna usprawiedliwiona obecność. Sposób i termin odrobienia zajęć, na których student był nieobecny będzie ustalony indywidualnie po konsultacji z prowadzącym.

Zaliczenie ćwiczeń jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu z wykładu.

W przypadku nie uzyskania zaliczenia ćwiczeń, przewiduje się jeden dodatkowy termin na poprawę, termin ustalany po konsultacji z prowadzącymi zajęcia. Brak zaliczenia ćwiczeń w terminie dodatkowym skutkuje koniecznością ich zaliczenia w kolejnym cyklu dydaktycznym, brak zaliczenia wykładu pozwala na powtórne przystąpienie w czasie sesji poprawkowej; brak pozytywnego wyniku z egzaminu poprawkowego skutkuje koniecznością powtórzenia zajęć w kolejnym cyklu dydaktycznym.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adrian Ochtyra
Prowadzący grup: Adrian Ochtyra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adrian Ochtyra
Prowadzący grup: Adrian Ochtyra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)