Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona atmosfery

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-OAT-HK Kod Erasmus / ISCED: 07.7 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona atmosfery
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (Hydrologia i klimatologia) - sem. 3
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien mieć rozszerzoną wiedzę z zakresu ogólnej meteorologii i klimatologii.

Tryb prowadzenia:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Wykład służy przedstawieniu najważniejszych zagadnień dotyczących przyczyn zanieczyszczenia powietrza, wpływu zanieczyszczeń powietrza na człowieka i środowisko oraz sposobów walki o dobre warunki aerosanitarne. Ważne miejsce zajmuje przedstawienie obecnego stanu zanieczyszczenia powietrza w Polsce i działań podejmowanych w celu jego poprawy.

Pełny opis:

Najważniejsze tematy wykładów

1. Historia badań zanieczyszczenia powietrza.

2. Zanieczyszczenia powietrza (głównie związki siarki, związki azotu, tlenki węgla, węglowodory, ozon, pyły, aldehydy). Typowe zagadnienia w ramach omawiania poszczególnych zanieczyszczeń to:

a) naturalne i antropogeniczne źródła,

b) typowe układy współwystępowania różnych zanieczyszczeń powietrza (smog kwaśny, fotochemiczne zanieczyszczenie powietrza), ich uwarunkowania i następstwa;

c) wpływ na człowieka i środowisko,

d) technologiczne i prawne drogi ograniczania emisji zanieczyszczeń pierwotnych oraz walka z negatywnymi skutkami oddziaływania zanieczyszczeń na człowieka i środowisko.

3. Wpływ warunków meteorologicznych i topograficznych na zanieczyszczenie powietrza. Transport zanieczyszczeń na duże odległości.

4. Obecny stan zanieczyszczenia powietrza w Polsce i tendencje zmian tego stanu w ostatnich latach. Działania w skali państwa oraz jego regionów podejmowane w celu zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza.

5. Międzynarodowa współpraca w dziedzinie ochrony atmosfery. Najważniejsze akty prawne służące ograniczeniu zanieczyszczenia powietrza, zobowiązania Polski wynikające z tych dokumentów.

Literatura:

Andrews J. E., Brimblecombe P., Jickells T. D., Liss P. S., 2000, Wprowadzenie do chemii środowiska, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.

Chmiel B. (red.), 1999, Ochrona środowiska. Podręcznik do ćwiczeń terenowych. Chemiczne aspekty ochrony środowiska, Wydawnictwo UMCS, Lublin.

Czarnecka M., Koźmiński C., 2006, Meteorologia a zanieczyszczenie atmosfery, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.

Falkowska L., Korzeniewski K., 1995, Chemia atmosfery, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

Fleming G., 1983, Klimat – środowisko – człowiek, PWRiL, Warszawa.

Hewitt C. N., Jackson A. V., 2003, Handbook of Atmospheric Science. Principles and Applications, Blackwell Publishing.

Juda J., Budziński K., 1961, Zanieczyszczenie atmosfery, WNT, Warszawa.

Juda J., Chruściel S., 1974, Ochrona powietrza atmosferycznego, WNT, Warszawa.

Juda-Rezler K., 2000, Oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza na środowisko, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.

Loon G., Duffy S.J., 2008, Chemia środowiska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Olszewski K., 1995, Meteorologia zanieczyszczeń. Wybrane zagadnienia, Uniwersytet Warszawski. Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa.

O’Neill, 1998, Chemia środowiska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Wrocław.

Parczewski W., 1960, Rozprzestrzenianie się smug dymów przemysłowych, Przegląd Geofizyczny, 1, Warszawa.

Parczewski W., 1969, Pogoda a zanieczyszczenia przemysłowe atmosfery, WKiŁ, Warszawa.

Parczewski W., 1970, Wpływ równowagi atmosfery na rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń przemysłowych, Ochrona powietrza, 4, Warszawa.

Parczewski W., 1971, Termiczno-dynamiczna równowaga pionowa powietrza w Polsce, Prace IMGW nr 102, Warszawa.

Parczewski W., 1976, Termiczne warstwy hamujące w Polsce, Prace IMGW nr 8, Warszawa.

Siemiński M., 1994, Fizyka zagrożeń atmosfery, PWN, Warszawa.

Siemiński M., 2007, Środowiskowe zagrożenia zdrowia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Strauch E., 1975, Meteorologia a środowisko, PWN, Warszawa.

Wiąckowski S. K., 2000, Przyrodnicze podstawy inżynierii środowiska, Stanisław K. Wiąckowski, Kielce.

Wiąckowski S., Wiąckowska I., 1999, Globalne zagrożenia środowiska, Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska WSP, Kielce.

Zakrzewski S. F., 1995, Podstawy toksykologii środowiska, Wydawnictwo Naukowe PWN Sp. z o.o., Warszawa.

Zarzycki R., 1997, Aerosfera – źródła i rodzaje zanieczyszczeń, sposoby jej ochrony [w:] Kurnatowska A. (red.), Ekologia. Jej związki z różnymi dziedzinami wiedzy, PWN Warszawa – Łódź.

Zwoździak J. (red.), 2002, Człowiek środowisko zagrożenie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.

Raporty Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student zna źródła różnych zanieczyszczeń powietrza oraz typowe prawidłowości zmian w czasie oraz zróżnicowania przestrzennego stężenia tych zanieczyszczeń.

Student zna szkodliwość różnych zanieczyszczeń powietrza.

Student zna wpływ pogody na warunki aerosanitarne.

Student zna najważniejsze środki służące poprawie warunków aerosanitarnych.

Student zna stan środowiska atmosferycznego Polski.

Umiejętności

Student potrafi identyfikować przyczyny zwiększonego stężenia różnych zanieczyszczeń powietrza.

Student potrafi wyjaśnić najważniejsze problemy dotyczące ochrony atmosfery w różnych miejscach.

Student potrafi korzystać z różnych źródeł informacji dotyczących warunków aerosanitarnych.

Student potrafi ocenić wpływ warunków pogodowych na warunki aerosanitarne.

Postawy

Student rozumie znaczenie badań atmosfery i potrzebę ochrony atmosfery.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania

Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym. Test składa się zadań otwartych, problemowych. Przy ich rozwiązywaniu student może korzystać z wybranych przez siebie źródeł informacji. Za test można zdobyć do 40 punktów. Aby uzyskać ocenę pozytywną należy zdobyć co najmniej 21 punktów.

Sprawy organizacyjne

Obecność na wykładach nie jest bezwzględnie wymagana, jednak ciąg czterech nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach będzie potraktowany jako rezygnacja z uczestnictwa w zajęciach. Ponadto student opuszczający bez usprawiedliwienia zajęcia nie może liczyć na indywidualne rozszerzone konsultacje służące tym samym celom, którym służył pominięty przez niego wykład (może na to liczyć student, który usprawiedliwił swą nieobecność). Usprawiedliwienie powinno być przedstawione bezpośrednio po wykładzie, na którym student był nieobecny.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Kicińska
Prowadzący grup: Bożena Kicińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Uwagi:

W roku akademickim 2020/2021, przy zajęciach realizowanych w trybie zdalnym, egzamin jest prowadzony z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji społecznej rekomendowanych przez Uniwersytet Warszawski.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.