Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-ODPK-GSE Kod Erasmus / ISCED: 07.1 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (GSE, spec. geografia turystyki) - sem. 4
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (GSE, spec. studia miejskie) - sem. 4
Przedmioty WGSR ogólne opcjonalne, studia II stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

W cyklu 2020L przedmiot prowadzony w formie zdalnej, na platformie Google Meets.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z różnymi formami ochrony szeroko rozumianego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Zostaną omówione różne koncepcje naukowe nawiązujące do ochrony krajobrazu (np. koncepcja rozwoju zrównoważonego, koncepcja usług ekosystemowych) i akty prawne normujące kierunki i zakres ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, a także programy edukacyjne i działania społeczne ukierunkowane na jego ochronę

Pełny opis:

W ramach zajęć studenci zapoznają się z różnymi formami ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie aktów prawnych, koncepcji naukowych wykorzystywanych w dokumentach planistycznych oraz programów edukacyjnych i różnych rodzajów działań społecznych ukierunkowanych na ochronę dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Studenci poznają także zasady określania założeń wyjściowych strategii ochrony krajobrazów naturalnych i kulturowych, formułowania celów strategicznych i pozycjonowania celów szczegółowych.

Zakres treści zajęć:

WYKŁADY

- Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe – zakres pojęciowy i sposoby postrzegania.

- Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w ujęciu historycznym i przestrzennym

- Akty prawne normujące kierunki i zakres ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w Polsce, w tym m.in.: Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, Rekomendacja Warszawska w sprawie odbudowy i rekonstrukcji dziedzictwa kulturowego, Europejska Konwencja Krajobrazowa, Konstytucja RP, ustawy: O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Prawo budowlane, O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym etc. oraz rozporządzenia dotyczące ochrony krajobrazu kulturowego

- Wybrane koncepcje nawiązujące do zasadności ochrony krajobrazu kulturowego i ich wykorzystanie w praktyce (np. koncepcja rozwoju zrównoważonego, koncepcja odnowy wsi etc.) na wybranych przykładach

- Zasoby zabytków w Polsce

- Parki kulturowe w Polsce

- Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe – ochrona czy udostępnienie? Turystyka a ochrona dziedzictwa

- Konflikty społeczne na obszarach chronionych – przyczyny i skutki. Kłopotliwe dziedzictwo kulturowe jako czynnik konfliktogenny

ĆWICZENIA

- Dokumenty strategiczne i planistyczne a ochrona dziedzictwa

- Obiekty wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO

- Obszary o cennym dziedzictwie przyrodniczym i kulturowym – opracowanie projektu promocji i ochrony

Literatura:

Bogdanowski J., 1999, Krajobraz miasta – kontynuacja tradycji czy banał współczesnej architektury, Aura, 12, Kraków.

Bogdanowski J., 2000, Czytanie krajobrazu, Krajobrazy Dziedzictwa Narodowego, nr 1, Warszawa.

Chwalibóg K., Lenart W., Michalowski A., Myczkowski Z., Krajobraz Polski - nasze dziedzictwo i nasz obowiązek, Media Corporation, Warszawa 2000.

Kowalski H., 2008, Brama uniwersytecka – przedsionek wiedzy, Uniwersytet Warszawski, Maj, Warszawa.

Michalczyk Z., 2003, Czas się tu zatrzymał, Spotkania z Zabytkami, nr 7, Warszawa.

Kwiatkowska M., 1974, Pałac Uruskich, PWN, Warszawa.

Myga-Piątek U., 2015, Pamięć krajobrazu – zapis dziejów w przestrzeni, Studia Geohistorica, 3, Warszawa.

Myga-Piątek U., 2012, Krajobrazy kulturowe. Aspekty ewolucyjne i typologiczne, UŚ, Katowice.

Pawłowska K., Swaryczewska M., 2002, Ochrona dziedzictwa kulturowego. Zarządzanie i partycypacja społeczna, Wyd. UJ, Kraków.

Plit J., 2016, Krajobrazy kulturowe Polski i ich przemiany, IGiPZ PAN, Warszawa.

Plit F., 2011, Krajobraz kulturowy – czym jest? WGSR UW, Warszawa.

Sobala M., 2019, Ocena gotowości mieszkańców do partycypacji w działaniach na rzecz ochrony krajobrazu Beskidów: Śląskiego i Żywieckiego, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, nr 40 (2), UŚ, Sosnowiec.

Sawicka M., 2016, Przekształcenia krajobrazu oraz wybrane aspekty jego ochrony (przykładzie Olszówki Górnej i Dolnej w Bielsku-Białej), Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, nr 34, UŚ, Sosnowiec.

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe: K_W04, K_W05, K_W11, K_W14, K_W18, K_K01, K_K02, K_K05

Efekty specjalnościowe: S1_W02, S1_W04, S1_W06, S1_W11, S1_K01, S1_K02, S1_K05

Po ukończeniu przedmiotu student:

Wiedza

1. Zna i rozumie metody analizy i interpretacji zasobów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Polski

2. Zna podstawy prawne ochrony i promocji dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego

3. Zna zasady działania instytucji związanych z ochroną dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego

Umiejętności

1. Rozpoznaje różne rodzaje wytworów kultury i potrafi przeprowadzić ich krytyczną analizę, interpretację oraz określić ich znaczenie i oddziaływanie społeczne

2. Umie zaplanować i kierować pracą zespołu i porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych

3. Umie porozumiewać się z wykorzystaniem różnych technik komunikacyjnych z niespecjalistami (faktycznymi i potencjalnymi użytkownikami) w języku polskim i obcym

Inne kompetencje

1. Zdając sobie sprawę z różnorodności środowisk i światopoglądów, przyjmuje postawę tolerancji i partnerskiego dialogu, potrafi pracować w grupie, pełniąc w niej różne role

2. Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z ochroną i promocją krajobrazu kulturowego (dziedzictwa kulturowego)

3. Wykazuje zaangażowanie w rozwiązywanie problemów związanych z ochroną i promocją dziedzictwa kulturowego

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną oceny uzyskanej z egzaminu (test) oraz oceny z ćwiczeń.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Durydiwka
Prowadzący grup: Katarzyna Duda-Gromada, Małgorzata Durydiwka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.