Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pozyskiwanie i analiza danych 3D (GPS)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-PAD-KT-W
Kod Erasmus / ISCED: 07.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0539) Fizyka (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pozyskiwanie i analiza danych 3D (GPS)
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty do wyboru, dzienne studia II st. (Geoinformatyka, kartografia, teledetekcja) - sem. 4
Przedmioty do wyboru, dzienne studia II st. (Geoinformatyka, kartografia, teledetekcja) - sem. letni
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Umiejętność obsługi komputera.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Nauka umiejętności pracy z urządzeniami GPS oraz oprogramowaniem pozwalającym na przetwarzanie i gromadzenie wyników pomiarów terenowych (między innymi programami typu GIS), w tym szczególnie technik inwentaryzacji, opisu i gromadzenia danych geograficznych i przyrodniczych oraz obiektów antropogenicznych (budowli, infrastruktury, itp.).

Zapoznanie z podstawami teorii wykonywania pomiarów geodezyjnych w zakresie zapewniającym możliwość wykonywania prawidłowych pomiarów GPS (systemy i układy odniesień przestrzennych), metodami pozyskiwania i analizy geodanych (serwery i serwisy internetowe), wykorzystania urządzeń geodezyjnych w celu podniesienia precyzji pomiarów.

Pełny opis:

Tematyka proponowanych wykładów obejmie takie zagadnienia, jak:

- wprowadzenie do geodezyjnych systemów i układów odniesienia,

- podstawy odwzorowań kartograficznych i układów współrzędnych stosowanych w Polsce,

- satelitarne techniki i metody pozycjonowania (GPS, GPS RTK, inne),

- kameralne opracowanie wyników pomiarów GNSS.

W ramach ćwiczeń zostaną zrealizowane następujące zagadnienia:

- zapoznanie uczestników z instrumentarium umożliwiającym realizacje pomiarów terenowych i kameralnych w celu pozyskania danych przestrzennych,

- trening wykonywania pomiarów odbiornikami satelitarnymi metodami względnymi RTK z wykorzystaniem transmisji poprawek w sieci geodezyjnej smartnet,

- kameralne opracowanie wyników pomiarów.

Literatura:

1. Gotlib D., Iwaniak A., Olszewski R. 2007, GIS. Obszary zastosowań. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

2. System informacji topograficznej kraju, 2005, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.

3. Przewłocki S., 2008, Geomatyka. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

4. Specht C., 2007, System GPS. Pelplin, Wydawnictwo Bernardinum.

5. Banasik P., Cichociński P., Czaja J., Góral W., Kozioł K., Krzyżek R., Kudrys J., Ligas J., Skorupa B., 2011, Podstawy Geomatyki. Kraków, Wydawnictwo AGH.

6. Gleason S., 2009, GNSS Applications and Methods. Artech House.

Efekty uczenia się:

Wybiera i stosuje optymalne metody pozyskiwania, analizy i prezentacji danych przestrzennych.

Umie wykonać prezentację kartograficzną i wizualizację danych przestrzennych w wybranej specjalności.

Potrafi odpowiednio dobrać technikę pomiaru oraz wykonać pomiar geodezyjny.

Potrafi opracować wyniki 3D (położenie poziome oraz wysokościowe obiektów) pomiarów zarejestrowanych za pomocą odbiorników GNSS (Global Nawigation Satelite System).

Metody i kryteria oceniania:

Wykład - zaliczenie na ocenę. Ćwiczenia - zaliczenie na ocenę z realizowanego projektu. Wykład i ćwiczenia – zaliczenie na ocenę na podstawie wykonanych prac i sprawdzianów. Ocena końcowa z przedmiotu obejmuje ocenę z projektu (50%) oraz ocenę z kolokwium z zakresu wykładów (50%).

Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Student ma prawo do jednej nieobecności nieusprawiedliwionej na ćwiczeniach. Ćwiczenie to powinien odrobić we własnym zakresie oraz przesłać mailowo/pokazać wyniki osobie prowadzącej w ciągu tygodnia.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Karsznia
Prowadzący grup: Iga Ajdacka, Izabela Karsznia
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Karsznia
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)