Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projekty badawcze I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-PB1-GK
Kod Erasmus / ISCED: 07.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Projekty badawcze I
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (Geoekologia i geomorfologia) - sem. 2
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia przeznaczone dla studentów, którzy w toku dotychczasowych studiów nabyli podstawową wiedzę z zakresu geologii ogólnej, geomorfologii ogólnej i dynamicznej, hydrologii, klimatologii i geoekologii, metod badań w geomorfologii.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Na zajęciach omawiane są projekty badawcze prowadzone przez geomorfologów różnych specjalności. Przedstawia podział projektów ze względu na formę realizacji, cele projektu, znaczenie praktyczne, źródła finansowania. Omawia uwarunkowania wpływające na ograniczenia w realizacji projektów badawczych związane z wpływem poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego, ale również z ograniczeniem, z którymi geomorfolog spotyka się w bezpośredniej realizacji projektu. Przedstawia zasady współpracy geomorfologów z przedstawicielami innych dyscyplin naukowych, z wiedzy których korzysta się przy realizacji projektów dotyczących form i procesów rzeźbotwórczych. Szczególny nacisk kładdziony jest na projekty mające wymiar praktyczny. Mają za zadanie nauczyć, jak przygotować i zrealizować projekt badawczy w geomorfologii.

Pełny opis:

Przedmiot ma za zadanie zaznajomić studentów z szeroką gamą projektów realizowanych przez geomorfologów różnych specjalności. Informuje o typach projektów, w zależności od specjalności, celu, obszaru, czasu trwania, źródła finansowania. Przedstawia możliwości i ograniczenia w realizacji projektów badawczych w tej dziedzinie. Zwraca uwagę na częstą konieczność współpracy z przedstawicielami innych dyscyplin naukowych. Przedstawia korzyści praktyczne wynikające z realizacji projektów badawczych w geomorfologii, zarówno dla wykonawców projektu, jak i dla odbiorców.

Ćwiczenia poświęcone są nabyciu praktycznych umiejętności realizacji projektów badawczych w geomorfologii. Zapoznają z zasadami planowania i przygotowywania wniosku projektów badawczych, określania celu i hipotez projektu opartego wiedzy i kompetencjach potencjalnych wykonawców projektu, harmonogramu i efektu końcowego projektu. Określą sposoby doboru specjalistów niezbędnych do realizacji projektu oraz zadania, które można im powierzyć. Określą sposoby doboru metod badawczych, możliwości pozyskania sprzętu badawczego do prac terenowych, laboratoryjnych i kameralnych. Określą sposoby weryfikacji hipotez i opracowania wniosków. Określą sposób i możliwości przedstawiania wyników. Ćwiczenia będą służyły samodzielnemu wykonaniu założeń projektu badawczego.

Literatura:

Brak literatury w języku polskim. Wykorzystane zostaną przykładowe artykuły opisujące realizację projektów badawczych w geomorfologii.

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe: K_W01, K_W02, K_W10, K_W19, K_U01, K_U02, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_K03, K_K07

Efekty specjalnościowe: S3_W01, S3_W02, S3_W13, S3_W14, S3_U01, S3_U02, S3_U05, S3_U09, S3_U10, S3_U11, S3_K02, S3_K07

Po ukończeniu przedmiotu student:

WIEDZA:

- wie, jaki jest zakres tematyczny projektów badawczych realizowanych przez geomorfologów

- wie jakie są możliwości i ograniczenia w realizacji projektów badawczych w geomorfologii

UMIEJĘTNOŚCI:

- umie sformułować cel i hipotezę, efekt końcowy projektu badawczego w geomorfologii

- umie stworzyć harmonogram projektu badawczego

- potrafi wybrać odpowiednie metody niezbędne do realizacji danego projektu badawczego

- zna zasady doboru specjalistów niezbędnych do realizacji projektu

- potrafi zaplanować i zrealizować projekt badawczy w zakresie geomorfologii

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- Rozumie potrzebę poszerzania kompetencji zawodowych i aktualizacji wiedzy geograficznej, wzbogaconej o wymiar interdyscyplinarny.

- Ma świadomość konieczności prowadzenia badań zgodnie z zasadami etyki, rozumiejąc szczególną odpowiedzialność kadr naukowych za jakość badań.

Nakład pracy studenta:

Udział w ćwiczeniach – 30 godzin

Studia literatury - 15 godzin

Samodzielne wykonanie projektu – 45 godzin

Łącznie – 90 godzin

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot oceniany jest na podstawie wykonanego przez studenta projektu badawczego na uzgodniony z prowadzącym temat. Projekt musi być umieszczony w systemie oceny projektów (uzgodnionym z prowadzącym przedmiot) i udostępniony prowadzącemu do oceny.

Ocenie podlega:

Część merytoryczna projektu (cel, hipoteza, przegląd literatury przedmiotu, zastosowane metody badawcze, spodziewane efekty realizacji projektu) - 50%

Część organizacyjna projektu (etapy realizacji projektu, zagrożenia realizacji projektu, sposoby zapobiegania niemożności realizacji projektu) - 20 %

Kosztorys projektu - 20%

Szata graficzna, poprawność językowa projektu - 10%

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Smolska
Prowadzący grup: Maciej Dłużewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Smolska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)