Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy hydrauliki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-PDH-HK-W
Kod Erasmus / ISCED: 07.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0539) Fizyka (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy hydrauliki
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty do wyboru WGSR, dzienne studia II stopnia - sem. zimowy
Przedmioty do wyboru, dzienne studia II stopnia (Hydrologia i klimatologia) - sem. 4
Przedmioty do wyboru, dzienne studia II stopnia (Hydrologia i klimatologia) - sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Przedmiot dotyczy podstaw hydrauliki w zakresie przydatnym w naukach o Ziemi. Omówine zostaną cechy wody, zjawiska z zakresu hydrostatyki, sposoby opisu przepływu w przewodach zamkniętych i korytach otwartych.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podstawy hydrauliki w zakresie właściwości wody, hydrostatyki, przepływ w przewodach zamkniętych i korytach otwartych.

Pełny opis:

Poruszone zostaną następujące zagadnienia:

Właściwości wody, gęstość, ciężar objętościowy

Ciśnienie hydrostatyczne

Parcie i wypór

Przepływ laminarny i turbulentny

Przepływ rwący i spokojny

Równanie Bernoullego

Równanie Chezy, Manninga

Literatura:

Kubrak E., Kubrak J., 2010, Podstawy obliczeń z mechaniki płynów w inżynierii i ochronie środowiska. Wydawnictwa SGGW.

Efekty uczenia się:

K_W07 Student wie jaki jest związek między teorią z zakresu hydrauliki i zjawiskami przyrodniczymi. Poznanie podstawowych właściwości wody, pojęć z zakresu hydrostatyki i hydrodynamiki.

K_U01 student umie wykonać obliczenia (wykorzystać wiedzę teoretyczną) do opisu i rozwiązania problemu badawczego (techniki pomiarowe)

Metody i kryteria oceniania:

Zestaw 3 zadań na zaliczeniu końcowym

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Magnuszewski
Prowadzący grup: Artur Magnuszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Magnuszewski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)