Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Proces globalizacji na obszarach francuskojęzycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-PGF-GL-W
Kod Erasmus / ISCED: 07.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Proces globalizacji na obszarach francuskojęzycznych
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty do wyboru WGSR, dzienne studia II stopnia - sem. zimowy
Przedmioty do wyboru, dzienne studia II stopnia (Geografia świata) - sem. letni
Przedmioty do wyboru, dzienne studia II stopnia (Geografia świata) - sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przedstawienie uniwersalnego charakteru procesu globalizacji oraz jego lokalnej specyfiki na przykładzie obszarów francuskojęzycznych.

Pełny opis:

Celem wykładu jest przedstawienie uniwersalnego charakteru procesu globalizacji oraz jego lokalnej specyfiki na przykładzie obszarów francuskojęzycznych.

Wykład obejmuje następującą tematykę:

1. Podział historyczny i administracyjny Francji. DOM-TOM, ROM-TOM. Byłe imperium kolonialne. Frankofonia.

2. Francja – kraj imigracyjny: historia, przyczyny, skala, konsekwencje. Mniejszości etniczne we francuskim systemie republikańskim.

3. Zróżnicowanie społeczno-gospodarcze Metropolii i terytoriów zamorskich.

4. Francja w Europie i świecie: obecność polityczna, gospodarcza i kulturowa.

5. Wybrane regiony Francji.

6. Wybrane regiony zamorskie, terytoria zamorskie i byłe kolonie.

Szacowany czas związany z wkładem studenta w osiągniecie zdefiniowanych efektów wynosi (w sumie 2 ECTS):15 godzin wykładów (wraz z zaliczeniem) a pozostały czas przeznaczony jest na pracę indywidualną, związaną z zapoznaniem się z literaturą lub innymi materiałami (filmy), konsultacje i przygotowanie do zaliczenia pisemnego.

Literatura:

Francja ta sama czy inna?, 2009, Collegium Civitas Wydawnictwo Trio, Warszawa

Efekty uczenia się:

K_W03, K_W04, K_W05, K_W11, K_U01, K_U04, K_K02

S2_W03, S2_W04, S2_W05, S2_W11, S2_U01, S2_U04, S2_K02

Student ma wiedzę dotyczącą charakterystyki procesu globalizacji na obszarach francuskojęzycznych. Rozumie złożone procesy społeczne, polityczne i kulturowe w społecznościach terytorialnych oraz rolę i znaczenie zasobów przyrody dla funkcjonowania człowieka oraz wzajemne związki przyroda-społeczeństwo. Rozumie też koncepcje geograficzne wyjaśniające zróżnicowanie zjawisk i procesów na powierzchni Ziemi, współczesne problemy w skali lokalnej, regionalnej, globalnej oraz wyjaśnia ich genezę i konsekwencje.

Student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i rozwiązania problemu badawczego, wykorzystać prawidłowo interpretować i wyjaśniać wzajemne relacje między zjawiskami i procesami społecznymi i przyrodniczymi na różnych obszarach.

Student jest gotów do oceny różnorodności kulturowej świata i akceptuje zasady zachowania wynikające z szacunku i życzliwości wobec przedstawicieli innych kultur.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składa się ocena z kolokwium z wykładów oraz aktywny udział w dyskusjach na zajęciach.

Obowiązująca obecność na wykładach zgodnie z wymogami uniwersyteckimi.

Praktyki zawodowe:

Nie są przewidziane praktyki zawodowe

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Grzegorczyk
Prowadzący grup: Anna Grzegorczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Grzegorczyk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)