Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy geografii turyzmu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-PGT-GSET Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy geografii turyzmu
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (GSE, spec. geografia turystyki) - sem. 1
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

W cyklu 2020Z przedmiot prowadzony w formie zdalnej, na platformie Google Meets.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z różnymi aspektami turystyki (w tym przestrzennymi, socjologicznymi i ekonomicznymi) oraz z podstawowymi teoriami i koncepcjami badawczymi wykorzystywanymi w naukach o turystyce, a zwłaszcza w geografii turyzmu.

Przedmiot jest prowadzony w formie wykładu z elementami konwersatorium (dyskusja na wcześniej zadany temat, poprzedzona koniecznością zapoznania się studentów z rekomendowanymi pozycjami literatury).

Studenci zapisani na przedmiot są zobligowani do uczestniczenia w zajęciach. Dopuszczalne są dwie nieobecności w trakcie semestru.

Pełny opis:

W ramach wykładu przedstawiane są następujące zagadnienia:

- przedmiot turystyki, zarówno w ujęciu wąskim , jak i szerokim;

- atrakcyjność turystyczna obszaru; relacje między pojęciami zasób turystyczny – walor turystyczny – atrakcja turystyczna;

- rola turystyki w życiu jednostki i społeczeństw; motywy podróży turystycznych; zachowania turystyczno-rekreacyjne i ich klasyfikacja; typologia turystów;

- teoria w naukach o turystyce i właściwe dla teorii turystycznych metody gromadzenia i opracowywania danych empirycznych;

- funkcja turystyczna obszaru (miejscowości) i metody jej pomiaru; rola turystyki w gospodarce (kraju, regionu, miejscowości);

- definicje, cechy oraz klasyfikacje przestrzeni turystycznej; nowe przestrzenie w turystyce;

- całościowe i cząstkowe koncepcje przestrzeni turystycznej, ze szczególnym uwzględnieniem miejskich i podmiejskich przestrzeni turystycznych;

- percepcja przestrzeni turystycznej, w tym: sposoby postrzegania walorów turystycznych, społeczno-kulturowe uwarunkowania percepcji przestrzeni, podróżowanie turystyczne jako wizualna konsumpcja;

- pojęcie i koncepcje regionu turystycznego; podział regionów turystycznych; przykłady regionalizacji turystycznych Polski;

- społeczno-kulturowe i społeczno-gospodarcze następstwa turystyki - pozytywna i negatywna funkcja turystyki.

Literatura:

Durydiwka M., Duda-Gromada K. (red.) (2011), Przestrzeń turystyczna - czynniki, różnorodność, zmiany, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa.

Kowalczyk A. (2001), Geografia turyzmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Kurek W. (red.) (2007), Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Liszewski S. (1995), Przestrzeń turystyczna, Turyzm, 5, 2, 87 -103

Liszewski S. (2003), Region turystyczny, Turyzm, 13, 1, 43-54

Liszewski S. (2009), Przestrzeń turystyczna Polski. Koncepcja regionalizacji turystycznej, Folia Turistica, 21, 17-30

Liszewski S., Baczwarow M. (1998), Istota i właściwości przestrzeni rekreacyjno-turystycznej, Turyzm, 8, 1, 39-67

Mazurkiewicz L. (2012), Wybrane teorie oraz metody badawcze turystyki, AWF im. J, Piłsudskiego w Warszawie, Warszawa

Panasiuk A. (red.) (2007), Ekonomika turystyki, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa

Przecławski K. (2001), Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, Albis, Kraków

Stachowski J. (1993), O pojmowaniu przestrzeni w geografii turyzmu, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Geografia, 24, Nauki Matematyczno-Przyrodnicze, 82, 171-180

Warszyńska J., Jackowski A. (1978), Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa

Winiarski R., Zdebski J. (2008), Psychologia turystyki, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa

Włodarczyk B. (2009), Przestrzeń turystyczna. Istota, koncepcje, determinanty rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Efekty uczenia się:

Przedmiot do wyboru: Ścieżka III: Geografia turystyki: Podstawy geografii turystyki

Efekty specjalnościowe: S1_W03, S1_W04, S1_W05, S1_W11, S1_U01, S1_U04, S1_U11, S1_U13

Po ukończeniu przedmiotu student:

WIEDZA

1. Zna podstawowe teorie i koncepcje badawcze stosowane w geografii turyzmu,

2. Wykazuje znajomość zaawansowanych kategorii pojęciowych w zakresie geografii turyzmu,

3. Zna właściwe dla tworzenia uogólnień i modeli metody gromadzenia i opracowywania danych empirycznych,

UMIEJĘTNOŚCI

1. Umie wyjaśnić związki między podstawowymi pojęciami stosowanymi w geografii turyzmu,

2. Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do opisu i rozwiązania problemu badawczego,

3. Umie wykorzystywać krytycznie literaturę naukową i inne źródła w zakresie geografii turyzmu

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1. Rozumie znaczenie koncepcji teoretycznych w badaniach nad turystyką

2. Rozumie potrzebę poszerzania kompetencji zawodowych i aktualizacji wiedzy o turystyce nie tylko w ujęciu geograficznym, ale też interdyscyplinarnym.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega stopień przyswojenia wiedzy przekazanej podczas zajęć oraz aktywność studentów.

Egzamin odbędzie się w formie pisemnego testu (na ocenę). Jeśli test zostanie zaliczony, a student wykazał się dodatkowo aktywnością na zajęciach (częstość i poprawność merytoryczna wypowiedzi), to ocena końcowa może być podwyższona (o pól oceny).

W przypadku oceny negatywnej, student może przystąpić do egzaminu w sesji poprawkowej. Do egzaminu poprawkowego mogą przystąpić wyłącznie osoby, które nie zaliczyły przedmiotu w pierwszym terminie lub nie mogły wówczas przystąpić do egzaminu z przyczyn losowych. Jednakże wówczas konieczne jest przedłożenie usprawiedliwienia (np. zwolnienie lekarskie).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Durydiwka
Prowadzący grup: Małgorzata Durydiwka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Durydiwka
Prowadzący grup: Małgorzata Durydiwka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.