Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przyroda, kultura, turystyka w Ameryce Północnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-PKT-GSW-W
Kod Erasmus / ISCED: 07.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Przyroda, kultura, turystyka w Ameryce Północnej
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty do wyboru WGSR, dzienne studia II stopnia - sem. zimowy
Przedmioty do wyboru, dzienne studia II stopnia (Geografia świata) - sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Rozumienie przyrodniczo-kulturowych walorów Ameryki Północnej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Środowisko przyrodnicze i człowiek, jako klucz do geograficznego poznania Ameryki Północnej. Krajobraz przyrodniczo-kulturowy.

Pełny opis:

Celem zajęć jest poznanie związków między środowiskiem przyrodniczym a człowiekiem oraz szczególnych regionów przyrodniczo-kulturowych Ameryki Północnej, głównie na przykładach regionów Stanów Zjednoczonych Ameryki. Poznanie krajobrazu przyrodniczego i walorów turystycznych na przykładzie.

Zakres tematów:

Przyrodniczy zapis natury.

Pierwsi Amerykanie i Pierwsze Narody.

Hiszpańska i francuska spuścizna kultury.

Współczesny krajobraz amerykański.

Elementy kultury amerykańskiej.

Obszary chronione.

Literatura:

Boesch H.H., 1961, USA: opanowanie kontynentu, PWN

Celichowski Z., 1892, List Krzysztofa Kolumba o odkryciu Ameryki, Przekład polski, Biblioteka Kórnicka, Poznań

Conzen M.P., 2010, The Making of the American Landscape, Routledge, New York and London

Dickason O. P., 1992, Canada's First Nations: A History of Founding Peoples from Earliest Times, University of Oklahoma Press, McClelland&Stewart Inc., Toronto

Latourelle A., 2011, National Geographic Guide to the National Parks of Canada, National Geographic

National Geographic Guide to the National Parks of United States, 2012, National Geographic

Hudson J.C., 2002, Across this land: a regional geography of United States and Canada, JHU

Jackson W., Jackson B., Dudley N., Jeanrenaud J-P, Stolton S., Schlaepfer R., 2006, Forest Quality: Assessing Forests at a Landscape Scale, Nigel&Dudley, NY

Rozbicki M., 1991, Narodziny narodu. Historia Stanów Zjednoczonych, OW Interim

Teplicki Z., 1994, Wielcy Indianie Ameryki Północnej, Książka i Wiedza

Warszyńska J., 2000, Geografia turystyczna świata, tom 2, Ameryka, PWN, Warszawa

Wynn G., 2007, Nature and Human Societies. Canada And Arctic North America: An Environmental History, ABC-CLIO, Inc., Santa Barbara CA.

Artykuły naukowe. Przewodniki turystyczne.

Efekty uczenia się:

Wiedza: Student zna elementy środowiska geograficznego kontynentu; walory przyrodnicze i kulturowe Stanów Zjednoczonych Ameryki, wybrane miasta i Parki Narodowe Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i Kanady; położenie geograficzne, walory turystyczne, problemy.

Umiejętności: na podstawie wiedzy teoretycznej i faktograficznej identyfikuje związki środowisko przyrodnicze-człowiek w regionie.

Kompetencje: Rozumie złożoność zjawisk i procesów przyrodniczo-społecznych w omawianym regionie.

Postawa: Student uznaje specyfikę i szanuje walory kulturowe i przyrodnicze Ameryki Północnej.

Nakład pracy studenta 25 godz:

w tym 15 godz. wykładów,

9 godz. studiowania literatury, przygotowania do egzaminu

i 1 godz. konsultacji.

Metody i kryteria oceniania:

Metoda podawcza. Prezentacje multimedialne z wykorzystaniem fotografii (autorskich), map, rycin, zdjęć. Obecność na wykładach nie jest odnotowywana.

Zaliczenie pisemne na ocenę; pisemna odpowiedź na jedno z dwóch pytań (do wyboru) z zakresu tematycznego wykładów.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Rucińska
Prowadzący grup: Dorota Rucińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest poznanie związków między środowiskiem przyrodniczym a człowiekiem oraz szczególnych regionów przyrodniczo-kulturowych Ameryki Północnej, głównie na przykładach regionów Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Pełny opis:

Jak wyżej.

Literatura:

Jak wyżej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Rucińska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest poznanie związków między środowiskiem przyrodniczym a człowiekiem oraz szczególnych regionów przyrodniczo-kulturowych Ameryki Północnej, głównie na przykładach regionów Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Pełny opis:

Jak wyżej.

Literatura:

Jak wyżej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)