Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Problems of contemporary climatology

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-PPC-HIK-WW
Kod Erasmus / ISCED: 07.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Problems of contemporary climatology
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty do wyboru, dzienne studia II stopnia (Hydrologia i klimatologia) - sem. letni
Przedmioty WGSR ogólne opcjonalne, studia II stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

The course is directed to students with an interest in contemporaty climatological research. The student should have skills related to the preparation of oral presentation. Basic knowledge of Earth Sciences is also required.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

The classes gives general information about trends in contemorary climatological research. The student will learn the most important issues related to climate change and its impact on other sectors of human activity (e.g. health, energy, spatial planning).

Pełny opis:

The following topics will be discussed during the course:

- Influence of climate on work and living conditions in urban area.

- Light pollution as a new trend in climatological research.

- Climatological conditions for the development of renewable energy sources.

- Air quality in urban areas.

- Heat waves in Europe - more intense, more fequent and longer lasting in 21st century.

- The impact of climate change on agriculture.

We will start with a discussion about the most important climatological problems in the modern world. After the discussion, the participants will be able to propose their own topics that they would like to take up during the classes.

15 hours of working in class are required to complete the course. Also student need. In additional time, the student has to prepare an oral presentation.

Literatura:

Selected articles from scientific journals will be given during the course.

Efekty uczenia się:

Knowledge of:

- trends in contemporary climatological research

- basic information about climate change

- basic information about climatologcial stimuli (light, pollution, temperature)

- give examples of adaptation and mitigation of climate change in different areas of life and human activity

Ability to:

- explain influence of weather on humans

- characterise polish and EU climate-energy policy

- find information from applied climatology

ATTITUDE

- to acknowledge importance of climate warming and climate change for economy, human life and wildlife

Metody i kryteria oceniania:

Oral presentation and active participation in discussion.

Praktyki zawodowe:

Do not concern.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)