Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyki z zakresu klimatologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-PRK-HK Kod Erasmus / ISCED: 07.7 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Praktyki z zakresu klimatologii
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (Hydrologia i klimatologia) - sem. 2
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia są przeznaczone dla studentów specjalności Hydrologia i klimatologia.

W miarę wolnych miejsc jest możliwy udział innych studentów, zainteresowanych problematyką poruszaną podczas praktyk na wniosek opiekuna naukowego pracy dyplomowej lub kierownika jednostki, w której jest realizowana praca.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest podpisanie i przestrzeganie regulaminu praktyk


Tryb prowadzenia:

w sali i w terenie
zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia przygotowują studentów do samodzielnego wykonywania badań naukowych z zakresu meteorologii i klimatologii opartych głównie na danych zebranych w terenie. Pozwalają na doskonalenie technik wykonywania pomiarów i obserwacji meteorologicznych (na standardowych stacjach meteorologicznych i terenowych) oraz rozwijają umiejętność interpretacji uzyskanych wyników. W miarę możliwości jest także prowadzone szkolenie w zakresie interpretacji obrazów odbiciowości pod kątem identyfikacji groźnych zjawisk związanych z wilgotną konwekcją.

Prace kameralne obejmują:

- szkolenia w zakresie pomiarów i doboru metod badawczych;

- opracowanie wyników pomiarów;

- warsztaty dotyczące rozpoznawania sygnatur na zdjęciach radarowych

Ćwiczenia terenowe są ukierunkowane na:

- wykonanie przydzielonych zadań badawczo-pomiarowych;

- prowadzenie pomiarów topoklimatycznych w różnych typach krajobrazu;

- praktyczne aspekty wykonywania ekspertyz klimatologicznych.

Pełny opis:

Celem zajęć jest :

- zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie meteorologii i klimatologii;

- nawiązanie kontaktów zawodowych ze specjalistami i praktykami;

- nabycie umiejętności zbadania i oceny warunków meteorologicznych w skali lokalnej z uwzględnieniem różnych zastosowań prowadzonych pomiarów

- zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie wykorzystania danych radarowych

Założenia:

- praca wykonywana jest indywidualnie lub w niewielkich grupach pod opieką specjalisty;

- wyniki pomiarów są wykorzystywane w pracach badawczych Zakładu oraz prowadzonych pracach licencjackich i magisterskich;

- praktyki mogą być prowadzone przy współpracy ze służbami pomiarowymi IMGW lub innymi jednostkami badawczymi.

Literatura:

- Atlas chmur

- Instrukcja dla stacji meteorologicznych, IMGW, Warszawa.

- Klucz do kodowania depesz FM 12-VII SYNOP

- Maciążek A., 2005, Pomiary, Gazeta Obserwatora, 3, 4, 5, 6, Warszawa.

- Maciążek A., 2006, Pomiary, Gazeta Obserwatora, 1, 2, 3, Warszawa.

- Paszyński J., Miara K., Skoczek J., 1999, Wymiana energii między atmosferą a podłożem jako podstawa kartowania topoklimatycznego. Dokumentacja Geograficzna, 14, PAN IGiPZ.

- Wyszkowski A., 2008, Przewodnik do ćwiczeń terenowych z meteorologii i klimatologii, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

- Kłysik K., Kożuchowski K., Tarajkowska M., 1984, Przewodnik do ćwiczeń terenowych z meteorologii i klimatologii, Wyd. UŁ, Łódź.

- Kossowska-Cezak U., Martyn D., Olszewski K., 2000, Meteorologia i Klimatologia – pomiary – obserwacje – opracowania, PWN, Warszawa.

- Żmudzka E., 2006, Warunki topoklimatyczne Ponidzia Pińczowskiego – teoretyczne, metodyczne i praktyczne aspekty badań. Regionalne Studia Ekologiczno-Krajobrazowe. Problemy Ekologii Krajobrazu, t. 16, Warszawa, s. 307-320.

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe: K_W06, K_U01, K_U02, K_U04, K_U05, K_K03

Efekty specjalnościowe: S4_W15, S4_U01, S4_K11

Po ukończeniu przedmiotu student:

WIEDZA:

- obsługuje nowoczesny sprzęt pomiarowy stosowany standardowo w pomiarach meteorologicznych i nowo testowany;

- definiuje ograniczenia pomiarowe;

- określa praktyczne strony pracy klimatologa w terenie;

- definiuje problemy związane z oceną warunków klimatycznych i zasobów klimatu w skali lokalnej.

UMIEJĘTNOŚCI:

- planuje badania terenowe;

- dobiera właściwe metody badawcze adekwatne do możliwości sprzętowych i celu opracowania

- wykonuje samodzielnie standardowe pomiary meteorologiczne;

- ocenia dane pomiarowe pod kątem ich przydatności do rozwiązania problemu;

- interpretuje wyniki opracowań.

POSTAWY:

- ma świadomość konieczności wdrażania procedur w pomiarach meteorologicznych;

- rozumie konieczność konserwacji i kalibracji sprzętu pomiarowego

- docenia efekty pracy zespołowej;

- rozumie konieczność bieżącego opracowywania wyników badań terenowych;

- docenia znaczenie badań terenowych.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła:

- obecność na zajęciach i terminowa realizacja kolejnych etapów prac pomiarowych, opracowania i analizy wyników;

- aktywność podczas zajęć (referowanie problemów pojawiających się podczas wykonywania zadań, analiza uzyskanych wyników, udział w dyskusji, pomysły niestandardowych rozwiązań);

Zalecane zreferowanie wyników badań, np. na zebraniu naukowym Zakładu Klimatologii

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Kurs terenowy, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elwira Żmudzka
Prowadzący grup: Elwira Żmudzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Kurs terenowy - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.