Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia specjalnościowa I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-PS1-GL
Kod Erasmus / ISCED: 07.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pracownia specjalnościowa I
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (Geografia świata) - sem. 2
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot został stworzony z myślą o studentach, którzy stawiają swoje pierwsze kroki w trudnej sztuce prowadzenia badań jakościowych. Za pomocą podstaw teoretycznych i praktycznych ćwiczeń studenci zostaną skutecznie przygotowani do prowadzenia własnych badań naukowych w oparciu o metody jakościowe. Poznają najważniejsze nurty badań etnograficznych, podstawowe metody jakościowe stosowane w geografii społecznej oraz nauczą się realizować je w praktyce. Poznają również podstawowe problemy, jakie może napotkać badacz w trakcie projektowania, a następnie realizacji badań.

Pełny opis:

Zagadnienia poruszane podczas zajęć:

1. Czym są współczesne badania jakościowe dla geografa

2. Znaczenie paradygmatów w badaniach jakościowych

3. Projektowanie badania jakościowego

4. Analiza danych jakościowych

5. Badania etnograficzne i obserwacyjne

6. Prowadzenie wywiadów

7. Badania Fokusowe

8. Nowe techniki badań jakościowych

9. Etyka w badaniach jakościowych

Literatura:

Literatura:

Runge, J. (2007). Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Flick, U. (2011). Jakość w badaniach jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Flick, U. (2012). Projektowanie badania jakościowego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kvale, S. (2012). Prowadzenie wywiadów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Angrosino, M. (2015). Badania etnograficzne i obserwacyjne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Gibbs, G. (2015). Analizowanie danych jakościowych. Warszawa: PWN.

Barbour, R. (2011). Badania fokusowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Rapley, T. (2013). Analiza konwersacji, dyskursu i dokumentów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe: K_W12, K_W14, K_U01, K_U07, K_U09, K_K04, K_K08

Efekty specjalnościowe: S2_W12, S2_W14, S2_U01, S2_U07, S2_U09, S2_K04, S2_K08

Po zakończeniu zajęć oczekuje się efektów w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw.

Wiedza:

Student rozumie metody badań jakościowych, zna najważniejsze zalety i wady każdej z nich, posiada wiedzę pozwalającą zaprojektować własne badanie jakościowe.

Umiejętności:

Student umie dobrać odpowiednie metody jakościowe do problemu badawczego i znaleźć najlepsze formy sposoby ich przeprowadzenia

Postawy:

Studenta po zaliczeniu zajęć cechują postawa analityczna i myślenie metodyczne niezbędne dla młodych naukowców prowadzących badania w geografii społecznej

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składa się obecność na zajęciach, aktywność i udział w dyskusjach (30%) oraz zaliczenie ustne (70%).

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Cywiński
Prowadzący grup: Paweł Cywiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Cywiński
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)