Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyki w szkole ponadpodstawowej – geografia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-PSZPG-PED
Kod Erasmus / ISCED: 05.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyki w szkole ponadpodstawowej – geografia
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty bloku pedagogicznego Wydziału Geografii
Przedmioty bloku pedagogicznego Wydziału Geografii, studia magisterskie
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
uprawnienia pedagogiczne

Założenia (opisowo):

Praktyki zawodowe są obowiązkowa w przypadku studentów realizujących Blok pedagogiczny na studiach I stopnia, na kierunku geografia. W ramach Bloku studenci zdobywają przygotowanie do zawodu nauczyciela geografii i przyrody w szkole podstawowej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem praktyk jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą dydaktyczną w zakresie nauczania geografii w szkole ponadpodstawowej, konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu dydaktyki szczegółowej (metodyki nauczania) z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym.

Pełny opis:

W trakcie praktyk następuje kształtowanie kompetencji dydaktycznych w zakresie nauczania-uczenia się geografii w szkole ponadpodstawowej poprzez:

• zapoznanie się z realizowanymi przez szkołę zadaniami dydaktycznymi, organizacją pracy oraz prowadzoną dokumentacją;

• obserwacje czynności podejmowanych przez opiekuna praktyk: jego interakcji z uczniami oraz sposobu planowania i przeprowadzania zajęć dydaktycznych;

• zaplanowanie i przeprowadzenie pod nadzorem opiekuna praktyk zawodowych serii lekcji z geografii w szkole ponadpodstawowej oraz dokonanie analizy zaobserwowanych lub doświadczonych zdarzeń pedagogicznych.

Podejmowane podczas praktyk aktywności i działania wymagają od studenta gotowości do skutecznego współdziałania z opiekunem praktyk zawodowych i z innymi nauczycielami w celu poszerzania swojej wiedzy i umiejętności.

Nakład pracy studenta niezbędny do osiągnięcia założonych efektów uczenia się obejmuje:

- rozmaite aktywności podejmowane przez praktykanta podczas pobytu w szkole (1,5 ECTS), tj.: obserwowanie i prowadzenie lekcji geografii, konsultacje z nauczycielem - szkolnym Opiekunem praktyk, zapoznanie się z infrastrukturą szkoły (m.in. wyposażeniem pracowni geograficznej), konsultacje i rozmowy z innymi nauczycielami, w tym pedagogiem/psychologiem szkolnym, dyżury, opieka nad uczniami itp.

- wkład własny studenta (1,5 ECTS), tj. zapoznanie z dokumentacją szkoły, przygotowaniem do prowadzonych lekcji, w tym opracowanie scenariuszy lekcji, przygotowanie dokumentacji z praktyk.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się: D.2.W1; D.2.W2; D.2.W3; D.2.U1; D.2.U2; D.2.U3; D.2.K1.

Praktyku służą zdobyciu przez studenta kompetencji w zakresie:

1) wiedzy dotyczącej specyfiki szkoły ponadpodstawowej, realizowanych przez nią zadań dydaktycznych w zakresie nauczania geografii, organizacji pracy oraz prowadzonej dokumentacji;

2) umiejętności planowania i przeprowadzania lekcji geografii w oparciu o samodzielnie opracowane scenariusze, uwzględniając w nich cele lekcji, metody i form pracy dostosowywane do realizowanych treści, etapu edukacyjnego i dynamiki grupy; przygotowywania pomocy dydaktycznych oraz wykorzystywanie w toku lekcji środków multimedialnych i technologii informacyjnej; dostosowywania sposobu komunikacji do poziomu rozwoju uczniów;  kontrolowania i oceniania uczniów; organizowania pracy uczniów w grupach zadaniowych; podejmowania indywidualnej pracy dydaktycznej z uczniami (w tym uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi); podejmowania działań wychowawczych w toku pracy dydaktycznej, w miarę pojawiających się problemów, w sytuacjach: zagrożenia bezpieczeństwa, naruszania praw innych, nieprzestrzegania ustalonych zasad; podejmowanie współpracy z innymi nauczycielami;

3) postaw: uświadomienie roli i misji nauczyciela w społeczeństwie, odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów podczas lekcji (w klasie i poza budynkiem szkoły), otwartości, życzliwości wobec uczniów oraz zaangażowania w realizowanie zadań dydaktycznych, wynikających z programu szkoły ponadpodstawowej.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie praktyk obejmuje:

- ocenę dokumentacji sporządzonej przez studenta po zakończeniu praktyk

- oraz indywidualną rozmowę praktykanta z Opiekunem uniwersyteckim praktyk dotyczącą realizacji praktyk w szkole.

Na dokumentację składają się: dziennik praktyk wraz z konspektami lekcji prowadzonych przez studenta, ocena szkolnego opiekuna praktyk, sprawozdanie z praktyk.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyki pedagogiczne, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Angiel, Alina Awramiuk-Godun
Prowadzący grup: Joanna Angiel, Alina Awramiuk-Godun
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyki pedagogiczne - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyki pedagogiczne, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Angiel, Alina Awramiuk-Godun
Prowadzący grup: Alina Awramiuk-Godun
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyki pedagogiczne - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)