Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przestrzeń w rozwoju zrównoważonym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-PwRZ-GSEC
Kod Erasmus / ISCED: 07.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Przestrzeń w rozwoju zrównoważonym
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (GSE, spec. geografia człowieka) - sem. 4
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student zna filary zrównoważonego rozwoju.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest rozwój umiejętności prowadzenia dyskusji na tematy związane ze zrównoważoną przestrzenią. Wyrażając swoją opinię w kwestiach kontrowersyjnych oraz konfrontując koncepcje zrównoważonej przestrzeni z rzeczywistością, studenci uczą się operacjonalizować ład przestrzenny oraz identyfikować koszty wynikające z braku równowagi pomiędzy ładami cząstkowym.

Oprócz aktywności na zajęciach, od studenta wymagany jest wkład własny w postaci: przygotowania minimum jednego referatu, regularnego czytania literatury, przygotowywania pisemnych prac domowych.

Zajęcia są istotne dla dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna.

Pełny opis:

Na zajęciach studenci dyskutują na temat:

- rozwoju zrównoważonego w różnych skalach przestrzennych

- ładów cząstkowych, w tym ładu przestrzennego, oraz wzajemnych relacji pomiędzy nimi w kontekście budowania miasta zrównoważonego

- chaosu przestrzennego oraz kosztów z nim związanych

- konieczności oraz sposobów zapobiegania rozlewaniu się zabudowy (koncepcje granic rozwoju miast oraz zielonych pierścieni) w kontekście zrównoważonych regionów miejskich

- zasad Nowego Urbanizmu w kontekście kreowania zrównoważonych osiedli

- rewitalizacji miast w kontekście zasad zrównoważonego rozwoju

Uzupełnieniem dyskusji są prace domowe, które odwołują się do konkretnych przykładów. Studenci mają wówczas okazję sprawdzić, czy wypracowane na zajęciach wnioski są uniwersalne oraz czy pomagają rozwiązywać problemy praktyczne.

Literatura:

Broniewicz E. (red.), 2017, Gospodarowanie przestrzenią w warunkach rozwoju zrównoważonego,Białystok: Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej

Burchard-Dziubińska M., Rzeńca A. Drzazga D., 2014, Zrównoważony rozwój - naturalny wybór, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Rzeńca A., EkoMiasto. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miasta, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Śleszyński P., Markowski T., Kowalewski A., 2018, Studia nad chaosem przestrzennym. Tom 3. Synteza. Uwarunkowania, skutki i propozycje naprawy chaosu przestrzennego. Studia KPZK,182; KPZK PAN: Warszawa

Śleszyński P., Kowalewski A., Markowski T., Legutko-Kobus P., Nowak J., 2020, The Contemporary Economic Costs of Spatial Chaos: Evidence from Poland, Land 2020, 9, 214; doi:10.3390/land9070214

Dodatkowa literatura (w tym anglojęzyczna) polecana jest na poszczególnych zajęciach.

Efekty uczenia się:

Przedmiot do wyboru: Ścieżka I: Geografia człowieka: Kierunki i metody badawcze w geografii człowieka

Efekty specjalnościowe: S1_W01, S1_W03, S1_W05, S1_W07, S1_W10, S1_W11, S1_W14, S1_U01, S1_U02, S1_U04, S1_U05, S1_U07, S1_U08, S1_U10, S1_U11, S1_U12, S1_U13, S1_K01, S1_K03, S1_K06

Absolwent zna i rozumie:

- główne kierunki badawcze i osiągnięcia współczesnej geografii społeczno‐ekonomicznej i rozumie związki między dyscyplinami nauk przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych

- złożone procesy społeczne, polityczne, gospodarcze, przestrzenne w społecznościach miejskich

- koncepcje geograficzne wyjaśniające zróżnicowanie zjawisk i procesów wpływających na zróżnicowanie przestrzeni miejskiej oraz turystycznej

- zaawansowane kategorie pojęciowe z zakresu geografii społeczno‐ ekonomicznej

- statystykę opisową, wskaźniki oraz metody badania rozwoju zrównoważonego

- najważniejsze współczesne problemy ekologiczne związane z przestrzenią miejską

- najnowsze trendy w rozwoju badań naukowych z zakresu geografii społeczno‐ekonomicznej w Polsce i za granicą oraz posiada wiedzę o zastosowaniach osiągnięć naukowych z tego zakresu w praktyce

Absolwent potrafi:

- wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu geografii społeczno‐ ekonomicznej do opisu i rozwiązania problemu badawczego

- zastosować optymalne metody pozyskiwania i analizy danych dotyczących rozwoju zrównoważonego

- prawidłowo interpretować i wyjaśniać wzajemne relacje między zjawiskami i procesami społecznymi, gospodarczych i przyrodniczymi na obszarach zurbanizowanych

- wykorzystywać krytycznie literaturę naukową i inne źródła, także w języku angielskim, w zakresie rozwoju zrównoważonego

- przedstawić ustnie koncepcje bądź wyniki badań w zakresie zrównoważonej przestrzeni z pomocą prawidłowo opracowanej prezentacji

- zaplanować i przeprowadzić badania w zakresie zrównoważonej przestrzeni

- przygotować pisemne prace na podstawie literatury i/lub własnych badań

- posługiwać się szczegółową terminologią w zakresie rozwoju zrównoważonego i ładu przestrzennego w języku obcym na poziomie B2+

- samodzielnie planować własną karierę naukową lub zawodową w branżach związanych z miastem

Absolwent jest gotów do:

- poszerzania kompetencji zawodowych i aktualizacji wiedzy w dziedzinie geografii społeczno‐ekonomicznej, wzbogaconej o wymiar interdyscyplinarny

- współdziałania i pracy w grupie realizując zadania badawcze i rozwiązując praktyczne problemy z zakresu geografii społeczno‐ ekonomicznej

- upowszechniania dokonań geografii społeczno‐ekonomicznej w kontekście społecznej roli nauki

Metody i kryteria oceniania:

- obecność na zajęciach (możliwa 1 nieusprawiedliwiona nieobecność)

- zapoznanie się z tekstami wskazanym przez prowadzącego zajęcia

- aktywny udział w dyskusji

- pisemna praca lub referat wygłaszany na zajęciach (do ustalenia podczas pierwszego spotkania)

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Biczyńska
Prowadzący grup: Ewelina Biczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)