Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Religie, społeczeństwo, zagospodarowanie przestrzeni

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-RSP-GL-W Kod Erasmus / ISCED: 07.9 / (0539) Fizyka (inne)
Nazwa przedmiotu: Religie, społeczeństwo, zagospodarowanie przestrzeni
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty do wyboru, dzienne studia II stopnia (Geografia świata) - sem. zimowy
Przedmioty humanistyczne Wydziału Geografii
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Zajęcia mają na celu wskazanie na wzajemne powiązania między religią, społeczeństwem i zagospodarowaniem przestrzennym. Szczególny nacisk będzie położony na: różnice w zagospodarowaniu przestrzeni w 3 głównych religiach: chrześcijaństwie, judaizmie i w islamie. W obrębie chrześcijaństwa - między tradycją Zachodnią (katolicko-protestancką, łacińską) i Wschodnią (prawosławną, bizantyjsko-ruską).

Rola obiektów sakralnych i symboli religijbych w przestrzeni, zróżnicowanie form i funkcji, pielgrzymki lasztorów, orientacja kościołów.

Zagospodarowanie przestrzeni w ośrodkach pielgrzymkowych różnych wyznań.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu wskazanie na wzajemne powiązania zachodzące między religią, społeczeństwem i zagospodarowaniem przestrzennym. Szczególny nacisk: różnice w gospodarowaniu przestrzenią w chrześcijaństwie i w islamie, w chrześcijaństwie - między tradycją Zachodnią (katolicką, protestancką) i Wschodnią (prawosławną), rola klasztorów, orientacja kościołów.

Zagospodarowanie przestrzeni w ośrodkach pielgrzymkowych różnych wyznań.

Pełny opis:

Scharakteryzowane są różne religie i wierzenia oraz założenia gospodarowania przestrzenią płynące z ksiąg świętych oraz z lokalnych tradycji.

Budowle sakralne - preferencje lokalizacyjne i charakterystyczne elementy architektoniczne mające wyrażać treści religijne.

Ślady kultury judaistycznej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem Warszawy.

Mała architektura sakralna oraz jej funkcje religijne i społeczne.

Laicyzacja społeczeństwa: zmiana funkcji architektury sakralnej i desakralizacja przestrzeni.

Ośrodki i trasy pielgrzymkowe w chrześcijaństwie (katolicyzmie i prawosławiu) i islamie oraz w hinduizmie.

Podczas zajęć wycieczki do miejsc kultu religijnego różnych wyznań w Warszawie i okolicy.

Literatura:

A. Jackowski, 2003, Święta przestrzeń świata. Podstawy geografii religii, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Wybrane teksty:

Encyklopedia religii świata. T. II Zagadnienia problemowe, 2002, Wydawnictwo akademickie Dialog, Warszawa

lub Religie świata. Encyklopedia PWN, 2008, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Wybrane przez studentów teksty z czasopism : Peregrinus Cracoviensis i Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego:

- nr 17/2012 Sacrum w krajobrazie

- nr 21/2013 Obiekty religijne w krajobrazie

- nr 22/2013 Cmentarze i ogrody w krajobrazie

Efekty uczenia się:

Student:

- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową odnoszącą się do zjawisk społecznych w kontekście zachowań religijnych na różnych obszarach świata K_W09

- potrafi nazwać i scharakteryzować podstawowe religie i ruchy religijne w Polsce i na świecie K_W10

- ma uporządkowaną wiedzę na temat uwarunkowań zjawisk kulturowo-religijnych w Polsce i na świecie K_W11

- ma świadomość różnorodności religijnej świata i jej wpływu na sytuację kulturową i polityczną świata K_W14

- potrafi zastosować wiedzę z zakresu historii i geografii religii do analizy i interpretowania wydarzeń współczesnego świata K_U04

- umie porównać i dostrzec zależności między retoryką mediów na tematy religijne a współczesnymi tendencjami w zagospodarowaniu przestrzeni K_U07

- posiada umiejętność prezentacji zagadnień szczegółowych z zakresu problematyki kulturowo-religinej świata z uwzględnieniem metod naukowych K_U21

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie K_K01

- potrafi odpowiednio określić cele i sposoby ich osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, zawodowej i społecznej K_K04

- ma świadomość odmienności kulturowej państw świata i jej źródeł religijnych, filozoficznych, obyczajowych i historycznych oraz jej znaczenia dla rozumienia współczesnego świata K_K05

- widzi potrzebę prowadzenia dialogu międzykulturowego/miedzyreligijnego K_K06

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się oceną aktywności studentów na zajęciach (referaty i prezentacje) oraz zaliczeniem pisemnym całości materiału (kolokwium na ostatnich zajęciach).

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Dopuszcza się jedną nieobecność usprawiedliwioną.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Awramiuk-Godun
Prowadzący grup: Alina Awramiuk-Godun
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.