Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-SM1-GSET Kod Erasmus / ISCED: 07.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie I
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (GSE, spec. geografia turystyki) - sem. 1
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem seminarium magisterskiego jest wzbogacenie i utrwalenie wiedzy, rozwijanie umiejętności studenta przydatnych w samodzielnej realizacji pracy magisterskiej, m.in. poprzez dostrzeganie i formułowanie problemów naukowych, dyskutowanie i przedstawianie różnych poglądów naukowych, poszukiwanie współzależności między zjawiskami, poprawne wyciąganie wniosków. Ważnym elementem kształcenia jest nabywanie kompetencji społecznych w zakresie współpracy z promotorem, będącym zarazem doradcą i krytykiem efektów pracy uczestnika seminarium.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiotem seminarium będą zagadnienia związane z realizacją prac magisterskich z pogranicza geografii i studiów miejskich oraz geografii i nauk o turystyce. Ich tematyka wiąże się w z terenami miejskimi oraz przestrzennymi aspektami różnych rodzajów turystyki, zarówno w Polsce, jak i w innych krajach (w Europie i poza nią).

Pełny opis:

Celem seminarium jest przekazanie wiedzy dotyczącej podstawowych metod naukowych, wybranych metod badawczych i podstaw teoretycznych przestrzennych studiów miejskich i turystycznych w toku przygotowywania pracy magisterskiej. Student zapoznaje się z konceptualizacją (formułowanie problemu badawczego i hipotez) i operacjonalizacją pracy, zbieraniem materiału empirycznego i opracowywaniem danych empirycznych.

Literatura:

Babbie E. 2006, Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

de Botton A., 2010, Sztuka podróżowania, Czuły Barbarzyńca Press, Warszawa.

Dielemans J., 2011, Witajcie w raju. Reportaże o przemyśle turystycznym, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec.

Jałowiecki B., 2007, Globalny świat metropolii, WN Scholar.

Liszewski S. (red.) 2012, Geografia urbanistyczna , WN PWN, Warszawa

MacCannell D., 2002, Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa.

Zalecana literatura zależy od tematu pracy magisterskiej.

Efekty uczenia się:

Przedmiot do wyboru: Ścieżka III: Geografia turystyki: Podstawy geografii turystyki

Efekty specjalnościowe: S1_W03, S1_W04, S1_W05, S1_W11, S1_U01, S1_U04, S1_U11, S1_U13

Po ukończeniu przedmiotu student:

WIEDZA: zna podstawy teoretyczne studiów miejskich oraz uwarunkowań rozwoju turystyki i obszarów recepcji turystycznej oraz ich zastosowania w praktyce.

UMIEJĘTNOŚCI: umie wyjaśnić genezę zjawisk i procesów, przedstawiać je na mapie oraz wskazać możliwości rozwiązania problemów kształtowania i użytkowania przestrzeni miejskiej oraz dotyczących waloryzacji turystycznej i form zagospodarowania turystycznego. .

POSTAWY: jest świadomy odpowiedzialności badacza podczas zbierania danych (kontakty z respondentami i przedstawicielami władz lokalnych) oraz przestrzegania rzetelności w prezentacji wyników badań.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach (dopuszczalne trzy nieobecności nieusprawiedliwione). Ocena dokonywana jest na podstawie aktywności studenta podczas seminarium, postępów w realizacji pracy magisterskiej, jakości prezentacji oraz umiejętności uzasadnienia uzyskanych wyników. Uczestnik seminarium zobowiązany jest do przynajmniej jednej prezentacji w semestrze wybranego zagadnienia (na podstawie literatury) lub postępów w realizacji pracy magisterskiej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kowalczyk
Prowadzący grup: Andrzej Kowalczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kowalczyk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.