Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-SM2-HIK Kod Erasmus / ISCED: 07.1 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie II
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (Hydrologia i klimatologia) - sem. 2
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przygotowywanie pracy magisterskiej. Doprecyzowywanie tematu i celu pracy magisterskiej, zebranie materiałów źródłowych do jej realizacji oraz literatury przedmiotu. Ocena jakości danych źródłowych. Prezentacja stanu wiedzy w zakresie podjętego zagadnienia badawczego. Dyskusja dotycząca metod badawczych, adekwatnych do realizacji podjętego zagadnienia. Próby interpretacji uzyskanych wyników. Opanowanie podstaw redakcji tekstu oraz prezentowania koncepcji pracy magisterskiej.

Pełny opis:

W ramach seminarium magisterskiego są dyskutowane kwestie dotyczące możliwości pozyskania materiałów źródłowych niezbędnych do realizacji poszczególnych prac magisterskich. Omawiane są zasady doboru metod badawczych w zależności od dostępnych materiałów źródłowych i celu opracowania. Rozwijana jest umiejętność krytycznego podejścia do pozyskanych materiałów oraz uzyskiwanych wstępnych wyników analiz. Dyskutowane są koncepcje poszczególnych prac magisterskich, a także stan wiedzy w zakresie podjętych zagadnień. Są omawiane szczegółowo zasady przygotowywania pracy magisterskiej (struktura, układ, proporcje, przypisy, literatura, strona edytorska), a także stawiane wymagania merytoryczne. Studenci opanowują zasady prezentacji poszczególnych etapów realizowanych prac dyplomowych.

Literatura:

1. Plit F., 2007. Jak pisać prace licencjackie i magisterskie z geografii, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 88.

2. WeinerJ., 2012, Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik praktyczny. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s.157.

Literatura przedmiotu adekwatna do podjętych tematów badawczych

Efekty uczenia się:

Wiedza

– zna podstawową terminologię stosowaną w zakresie geografii fizycznej, głównie meteorologii i klimatologii,

– rozumie podstawowe zjawiska i procesy przyrodnicze zachodzące w środowisku,

– objaśnia funkcjonowanie systemu klimatycznego.

Umiejętności :

– poprawnie posługuje się terminologią naukową, wykorzystaną w pracy dyplomowej,

– wyszukuje i poddaje ocenie informacje z literatury,

– wykorzystuje materiały kartograficzne i różnorodne bazy danych o środowisku dla celów pracy dyplomowej,

– dobiera poprawnie metody analizy danych geograficznych, niezbędnych do realizacji pracy dyplomowej,

– samodzielnie zdobywa wiedzę dla celów pracy dyplomowej oraz rozwija swoje umiejętności, korzystając z literatury oraz nowoczesnych technologii,

– przedstawia w formie referatu oraz prezentacji multimedialnej wstępną część pracy dyplomowej, dotyczącą celu i zakresu pracy, stanu wiedzy na podjęty temat, materiałów źródłowych i metod badawczych oraz charakterystyki obszaru badań.

Kompetencje społeczne

– jest krytyczny w przyjmowaniu informacji z różnych źródeł,

– ma świadomość swojej wiedzy i potrzeby dalszego doskonalenia zawodowego oraz samodzielnego aktualizowania i poszerzania wiedzy,

– docenia wartość badań naukowych z punktu widzenia rozwoju nauki i zastosowań jej w praktyce,

– docenia precyzję języka naukowego oraz poprawność i skuteczność stosowanych metod i narzędzi badawczych,

– wykazuje gotowość do upowszechniania osiągnięć naukowych

– jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych oraz konieczności cytowania źródeł wykorzystanych w opracowaniach.

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania związane z uczestnictwem w zajęciach:

- dwukrotna prezentacja postępów pracy magisterskiej, w tym jedna dotycząca stanu wiedzy na podjęty w pracy dyplomowej temat, druga ukierunkowana na omówienie materiałów źródłowych, metod badawczych oraz charakterystyki obszaru badań.

- dopuszczalna liczba nieobecności podlegająca usprawiedliwieniu - 2

- napisanie protokołu z zajęć.

W sytuacji nieobecności na zajęciach należy ustalić z prowadzącym w ciągu najbliższego tygodnia od zajęć nowy termin wystąpienia.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega poziom wystąpień (referowanie kolejnych części pracy magisterskiej omówionych wcześniej z opiekunem pracy) oraz aktywność na zajęciach (udział w dyskusji).

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Magnuszewski, Elwira Żmudzka
Prowadzący grup: Artur Magnuszewski, Elwira Żmudzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.