Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie III

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-SM3-GKT
Kod Erasmus / ISCED: 07.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie III
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II st. (Geoinformatyka, kartografia, teledetekcja) - sem. 3
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Seminarium magisterskie III można realizować po uczestnictwie w seminarium magisterskim I i seminarium II.

Seminarium magisterskie ma za zadanie wspomóc studenta w przygotowaniu kolejnego etapu pracy magisterskiej. W trakcie seminarium każdy student jest zobowiązany referować postępy swoich prac. Z założenia każdy przedstawia publicznie swoje postępy min. 2 razy w semestrze.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W trakcie seminarium magisterskiego III główna uwaga koncentruje się na metodyce pracy i działaniach zmierzających do uzyskania wyników, a także na formalnej stronie redakcji tekstu pracy magisterskiej.

Pełny opis:

Podczas seminarium magisterskiego III studenci prezentują końcową wersję metodyki pracy i wstępne działania zmierzające w kierunku uzyskania wyników. Ważnym elementem jest przygotowanie tekstu pracy z zakresu metodyki.

W trakcie seminarium magisterskiego studenci prezentują 3 referaty:

- sprawozdanie z postępów prac od końca seminarium magisterskiego II;

- ostateczna metodyka pracy magisterskiej;

- wyniki uzyskane w pracy.

Nakład pracy studenta: 4 ECTS = 4 × 25h = 100h (w bezpośrednim kontakcie 2 ECTS)

(N) – praca w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem,

(S) – praca własna (samodzielna) studenta.

• Zajęcia (seminarium) = 30h (N)

• Praca własna studentów (zebranie danych, analiza danych, przeprowadzenia interpretacji danych, przygotowanie kolejnych rozdziałów pracy oraz przygotowanie wystąpień seminaryjnych)= 50h (S)

Prezentacja postępów pracy w trakcie zajęć = 10 (N)

Konsultacje = 10 (N)

RAZEM = ok. 100h

METODY NAUCZANIA

prezentacja, dyskusja, studia literaturowe, przygotowanie tekstu naukowego

Literatura:

Plit F., Jędrusik M., 2022, Jak pisać prace licencjackie i magisterskie z geografii? Poradnik bardzo praktyczny. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa

Plit F., 2007. Jak pisać prace licencjackie i magisterskie z geografii, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 88

Weiner J., 2003: Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik praktyczny. Wyd. 3. PWN, Warszawa.

Weiner J., 2009: Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik praktyczny. Wyd. 4. PWN, Warszawa, s. 157

Na seminarium wykorzystywana jest najnowsza oraz klasyczna literatura polska i zagraniczna z zakresu geoinformatyki, kartografii i teledetekcji.

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe: K_W14, K_W16, K_W19 K_U01, K_U07, K_U11, K_U12, K_U13, K_K01, K_K07

Efekty specjalnościowe: S5_W12, S5_W17, S5_U01, S5_U07, S5_U11, S5_U12, S5_U13, S5_K01, S5_K05

Student zna i rozumie:

najnowsze trendy w rozwoju badań naukowych w Polsce i za granicą oraz zastosowaniach osiągnięć naukowych w praktyce geografii ekonomicznej i gospodarki przestrzennej (zna literaturę z zakresu przedmiotu pracy magisterskiej)

Student potrafi:

wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i rozwiązania problemu badawczego (korzysta z zebranej literatury w realizacji swojej pracy)

wykorzystywać krytycznie literaturę naukową i inne źródła także w języku obcym w zakresie wybranej specjalności

przygotować pisemne prace na podstawie literatury i/lub własnych badań (w czasie seminarium powstają kolejne części pracy magisterskiej)

posługiwać się szczegółową terminologią geograficzną w języku polskim oraz w języku obcym na poziomie B2+ (analiza fachowych tekstów w języku polskim i angielskim)

samodzielnie planować własną karierę naukową lub zawodową (realizuje tematykę pracy zgodną ze swoimi preferencjami)

Student jest gotów do:

poszerzania kompetencji zawodowych i aktualizacji wiedzy geograficznej, wzbogaconej o wymiar interdyscyplinarny oraz ich krytycznej oceny (przygotowuje własną metodę badawczą, testuje ją, a także ocenia jej skuteczność)

postępowania zgodnie z zasadami etyki, rozumiejąc szczególną odpowiedzialność kadr naukowych za przyszłość cywilizacji (pisze pracę korzystając z literatury zgodnie z zasadami etyki)

Efektem jest przygotowana i zaakceptowana przez opiekuna część pracy od początku do opisanej metodyki włącznie.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Zaliczenie seminarium odbywa się na podstawie obecności, oceny zaprezentowanych materiałów (obowiązkowe są prezentacje multimedialne, np. w formacie MS PowerPoint lub równoważnym) oraz zaakceptowanego, w finalnej postaci tekstu:

a) seminarium magisterskie I - tekst rozdziału przegląd literatury,

b) seminarium magisterskie II - tekst metodyki pracy,

c) seminarium magisterskie III - tekst całej pracy do wyników,

d) seminarium magisterskie IV - tekst całej pracy.

Jeśli tekst pracy nie zostanie zaakceptowany przez opiekuna pracy w porozumieniu z prowadzącym seminarium, to seminarium magisterskie danego semestru nie jest zaliczone.

W terminie poprawkowym student jest zobowiązany spełnić warunki zaliczenia przedmiotu.

Praktyki zawodowe:

W ramach przedmiotu nie przewiduje się praktyk zawodowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Gołębiowska, Anna Jarocińska
Prowadzący grup: Izabela Gołębiowska, Anna Jarocińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Gołębiowska, Anna Jarocińska
Prowadzący grup: Izabela Gołębiowska, Anna Jarocińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)