Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie III

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-SM3-GKT
Kod Erasmus / ISCED: 07.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie III
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II st. (Geoinformatyka, kartografia, teledetekcja) - sem. 3
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Seminarium magisterskie ma za zadanie wspomóc studenta w przygotowaniu kolejnego etapu pracy magisterskiej. W trakcie seminarium każdy student jest zobowiązany referować postępy swoich prac. Z założenia każdy przedstawia publicznie swoje postępy min. 3 razy w każdym semestrze.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W trakcie seminarium magisterskiego III główna uwaga koncentruje się na metodyce pracy i działaniach zmierzających do uzyskania wstępnych wyników, a także na formalnej stronie redakcji tekstu pracy magisterskiej.

Pełny opis:

Podczas seminarium magisterskiego III studenci prezentują końcową wersję metodyki pracy i wstępne działania zmierzające w kierunku uzyskania wyników. Ważnym elementem jest przygotowanie tekstu pracy z zakresu metodyki.

Literatura:

Na seminarium wykorzystywane są wybrane najnowsze pozycje literatury z zakresu prac magisterskich realizowanych w danej grupie.

Plit F., 2007. Jak pisać prace licencjackie i magisterskie z geografii, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 88

Weiner J., 2003: Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik praktyczny. Wyd. 3. PWN, Warszawa.

Weiner J., 2009: Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik praktyczny. Wyd. 4. PWN, Warszawa, s. 157

Efekty uczenia się:

idyka pracy magisterskiej.

Metody i kryteria oceniania:

Każdy zobowiązany jest uczestniczyć w seminariach. Dopuszcza się 2 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze w cyklu 30 godzinnym oraz 1 nieobecność w cyklu 15 godzinnym. Zaliczenie seminarium odbywa się na podstawie obecności, oceny zaprezentowanych materiałów (obowiązkowe są prezentacje multimedialne, np. w formacie MS PowerPoint lub równoważnym oraz konspekty z każdego wystąpienia) oraz zaakceptowany, w finalnej postaci (gotowej do egzaminu) tekstu: a) seminarium magisterskie I - tekst rozdziału przegląd literatury, b) seminarium magisterskie II - tekst metodyki pracy, c) seminarium magisterskie III - tekst całej pracy do wyników, d) seminarium magisterskie IV - tekst całej pracy. Jeśli tekst pracy nie zostanie zaakceptowany przez opiekuna pracy w porozumieniu z prowadzącym seminarium, to seminarium magisterskie danego semestru nie jest zaliczone.

W terminie poprawkowym student jest zobowiązany spełnić warunki zaliczenia przedmiotu.

Osoby, które nie złożą pracy magisterskiej do 30 września drugiego roku studiów magisterskich, są skreślane z listy studentów. Przywrócenie do obowiązków studenta wiąże się z powtórzeniem danego cyklu zajęć, w tym z regularną obecnością na seminariach magisterskich, o ile stosowne przepisy nie stanowią inaczej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Korycka-Skorupa
Prowadzący grup: Anna Jarocińska, Jolanta Korycka-Skorupa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Uwagi:

W roku akademickim 2021/2022 zajęcia prowadzone będą w formie uzależnionej od wytycznych ogólnouniwersyteckich.

W przypadku zalecenia formy zdalnej nauczania będzie ono realizowane w sposób synchronicznych (w czasie rzeczywistym) na platformie Google Meet.

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Na ćwiczeniach wymagane jest również posiadanie włączonej kamery.

W związku z pandemią koronawirusa forma prowadzenia zajęć może ulec zmianie. Studenci zostaną o tym fakcie niezwłocznie powiadomieni.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Korycka-Skorupa
Prowadzący grup: Anna Jarocińska, Jolanta Korycka-Skorupa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Uwagi:

W roku akademickim 2021/2022 zajęcia prowadzone będą w formie uzależnionej od wytycznych ogólnouniwersyteckich.

W przypadku zalecenia formy zdalnej nauczania będzie ono realizowane w sposób synchronicznych (w czasie rzeczywistym) na platformie Google Meet.

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Na ćwiczeniach wymagane jest również posiadanie włączonej kamery.

W związku z pandemią koronawirusa forma prowadzenia zajęć może ulec zmianie. Studenci zostaną o tym fakcie niezwłocznie powiadomieni.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)