Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie IV

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-SM4-HK
Kod Erasmus / ISCED: 07.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie IV
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (Hydrologia i klimatologia) - sem. 4
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (Hydrologia i klimatologia) - sem. 4
Seminaria magisterskie do wyboru na studiach II stopnia na kierunku MSOŚ
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Seminarium magisterskie I 1900-3-SM1-HIK
Seminarium magisterskie II 1900-3-SM2-HIK
Seminarium magisterskie III 1900-3-SM3-HIK

Założenia (lista przedmiotów):

Hydrologia i oceanografia 1900-1-HYDO
Meteorologia i klimatologia 1900-1-MK

Założenia (opisowo):

Zalecane jest, by student przed rozpoczęciem nauki przedmiotu miał podstawową wiedzę z zakresu meteorologii, klimatologii i hydrologii. Powinien rozumieć podstawowe procesy zachodzące w atmosferze oraz funkcjonowanie systemu klimatycznego i hydrologicznego. Wskazana jest także znajomość i umiejętność stosowania podstawowych metod matematycznych i statystycznych oraz GIS, a także technik pomiarowych i obserwacyjnych. Istotne znaczenie ma także umiejętność definiowania najważniejszych problemów współczesnego świata.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przygotowanie do prowadzenia samodzielnej pracy badawczej, nabycie umiejętności pisania pracy naukowej w zakresie nauk o Ziemi i środowisku

Pełny opis:

Omawianie ogólnych zasad pisania prac naukowych (kontynuacja seminarium I-III): kompozycja pracy, rodzaje materiałów źródłowych, sposoby cytowania literatury w tekście pracy, ogólne zasady edytorskie, metody graficzne. Dobór poprawnych metod analizy materiału źródłowego, dotyczących różnych aspektów badań z zakresu hydrologii, meteorologii i klimatologii.

Przygotowanie, prezentacja przez studentów kolejnych części pracy. Weryfikacja głównych tez opracowania. Synteza uzyskanych wyników.

Szacowana całkowita liczba godzin, którą student powinien przeznaczyć na osiągnięcie zdefiniowanych dla przedmiotu efektów uczenia się: liczba godzin zorganizowanych (30 h) + praca własna studenta (studia literaturowe, dotyczące stanu wiedzy w zakresie podjętego tematu badawczego, pozyskanie danych źródłowych niezbędnych do realizacji pracy dyplomowej, ich opracowanie, interpretacja oraz dyskusja wyników, opracowanie edytorskie tekstu, konsultacje z opiekunem i prowadzącym seminarium).

Literatura:

1. Kaczmarek S., Kaczmarek S., Kazimierczyk J., Majchrzyk J., Michalak S., Muszyńska A., Paluch M., Wawrzyniak M., Zek M., 2012, Jak polubić pracę dyplomową, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s.96.

2. Plit F., 2007, Jak pisać prace licencjackie i magisterskie z geografii, Wyd. WGSR UW, Warszawa.

3. Such J., Szymański J., Szcześniak M. (red.), 1996, Rozważania o poznaniu naukowym, Wyd. Fundacji Humaniora, Poznań.

4. Weiner J., 1998, Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik praktyczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, s.152

Dobór innej, specjalistycznej literatury zależny od wybranego zagadnienia badawczego (tematu pracy magisterskiej).

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe: K_W07, K_W14 / K_U02, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11 / K_K04

Efekty specjalnościowe: S4_W07, S4_W09, S4_W17, S4_U10, S4_U12, S4_U13, S4_K12

Wiedza

– zna i rozumie zaawansowane kategorie pojęciowe w zakresie geografii

– zna i rozumie najnowsze trendy w rozwoju badań naukowych w Polsce i za

granicą oraz zastosowaniach osiągnięć naukowych w praktyce

geografii ekonomicznej i gospodarki przestrzennej

Umiejętności :

– potrafi wybrać i zastosować optymalne metody pozyskiwania, analizy

i prezentacji danych przestrzennych, w tym zaawansowanych

technik informacyjno‐komunikacyjnych

– potrafi wykorzystywać krytycznie literaturę naukową i inne źródła

także w języku obcym w zakresie wybranej specjalności

Kompetencje społeczne

– jest gotów do merytorycznej dyskusji naukowej

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania związane z uczestnictwem w zajęciach:

- dwukrotna prezentacja postępów pracy magisterskiej, w tym jedna dotycząca najważniejszych wyników uzyskanych w pracy i wniosków, które na ich podstawie można wyciągnąć.

- dopuszczalna liczba nieobecności podlegająca usprawiedliwieniu - 2

- napisanie protokołu z zajęć.

W sytuacji nieobecności na zajęciach należy ustalić z prowadzącym w ciągu najbliższego tygodnia nowy termin wystąpienia.

By zaliczyć seminarium należy, oprócz wyżej wymienionych wymagań formalnych, złożyć pracę. Praca powinna być zaakceptowana i sprawdzona w systemie Plagiat przez opiekuna.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega poziom wystąpień (referowanie kolejnych części pracy magisterskiej omówionych wcześniej z opiekunem pracy) oraz aktywność na zajęciach (udział w dyskusji).

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Magnuszewski, Elwira Żmudzka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Magnuszewski, Elwira Żmudzka
Prowadzący grup: Artur Magnuszewski, Elwira Żmudzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Magnuszewski, Elwira Żmudzka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Magnuszewski, Elwira Żmudzka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)