Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teledetekcja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-TDT-GKT Kod Erasmus / ISCED: 07.1 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Teledetekcja
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II st. (Geoinformatyka, kartografia, teledetekcja) - sem. 1
Punkty ECTS i inne: 11.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać dobrą znajomość obsługi komputera oraz systemu operacyjnego Windows.

W celu pełnego zrozumienia omawianych zagadnień student musi być zaznajomiony z podstawami teledetekcji lotniczej i satelitarnej, pozyskiwania informacji teledetekcyjnej oraz powinien posiadać umiejętności w zakresie interpretacji wizualnej zdjęć.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali i w terenie
zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot składa się z trzech części

1. Metod pozyskiwania informacji teledetekcyjnej. Przedstawiane są informacje na temat współczesnych oraz planowanych misji satelitarnych do obserwacji Ziemi.

2. Cyfrowego przetwarzania obrazów - zajęcia będą dotyczyły przetwarzania danych: wizualizacji danych rastrowych, korekcji, operacji algebraicznych, filtrowania, łączenia danych, podstaw klasyfikacji danych, analizy zmian.

3. Skaningu laserowego. Podczas kursu zostaną omówione zagadnienia związane z pozyskiwaniem oraz przetwarzaniem danych ze skaningu laserowego.

Pełny opis:

Metod pozyskiwania informacji teledetekcyjnej. Zakres tematów:

- Informacje dotyczące możliwości pozyskiwania teledetekcyjnych danych do obserwacji Ziemi. Omawiane są dane pozyskiwane z pułapu lotniczego oraz satelitarnego wraz z przedstawieniem metod ich rejestrowania.

- Charakterystyka urządzeń i satelitów służących do pozyskiwania danych teledetekcyjnych oraz rejestrowanych przez nie materiałów przedstawiona w podziale na zastosowania do obserwacji powierzchni ziemi. Szczegółowe zagadnienia to m. in.: rodzaje orbit, klasyfikacje urządzeń ze względu na poziom, z którego zbierane są informacje, rodzaj wykorzystywanego promieniowania, typ sensora, sposób zbierania informacji i podstawowe pojęcia dotyczące teledetekcji satelitarnej.

- Metody obrazowania w zakresie widzialnym, podczerwieni i podczerwieni termalnej; satelity wysokorozdzielcze; techniki wielospektralne i hiperspektralne; podstawy obrazowania w zakresie mikrofalowym.

- Planowane misje satelitarne, kierunki rozwoju teledetekcji satelitarnej oraz metod pozyskiwania informacji teledetekcyjnej.

- Formaty danych satelitarnych.

- Na ćwiczeniach realizowane jest ćwiczenie z pozyskiwania satelitarnych obrazów rastrowych.

Zakres tematów dotyczący przetwarzania danych:

- podstawy oprogramowania ENVI,

- obrazy panchromatyczne, wielospektralne, kompozycje barwne,

- korekcje danych rastrowych,

- operacje algebraiczne na obrazach,

- filtracja zdjęć,

- mozaikowanie zdjęć,

- łączenie zdjęć wielospektralnych z panchromatycznym (data fusion),

- podstawy klasyfikacji,

- analiza roślinności,

- analiza zmian na obrazach,

- badanie środowiska przy użyciu danych termalnych.

Zakres tematów części skaningu laserowego: uczestnicy kursu zostaną zaznajomieni z historią rozwoju technologii skaningu laserowego oraz z technikami pozyskiwania danych LiDAR. Zaprezentowane zostaną źródła danych 3D oraz metody przetwarzania danych w celu ekstrakcji informacji. Zajęcia będą prowadzone w oprogramowaniu LAStools oraz ArcGIS.

- budowa skanerów laserowych,

- parametry nalotu,

- sposoby wizualizacji danych,

- ocena jakości danych,

- filtracja danych,

- klasyfikacja chmury punktów,

- tworzenie rastrowych produktów pochodnych,

- tworzenie wektorowych produktów pochodnych,

- formaty zapisu i wymiany danych,

- zastosowania danych LiDAR.

Literatura:

Haritage G. L. (Red.), Large A. R. G. (Red.), 2009, Laser scanning for the environmental sciences, Chichester, Wielka Brytania, Wiley-Blackwell.

Wężyk P. (Red), 2014, Podręcznik dla uczestników szkoleń z wykorzystania produktów LiDAR, Warszawa.

Jensen J.R., 1996. Introductory digital image precessing – a remote sensing perspective. 2ed ed. Prentice Hall.

Lillesand M.T., Kiefer R.W., Chipman J.W., 2004. Remote sensing and image interpretation, 5th edition. Wiley.

Adamczyk J., Będkowski K., 2005. Metody cyfrowe w teledetekcji. Wyd. SGGW, Warszawa.

ERDAS Field Guide, przewodnik geoinformatyczny, 1998. GEOSYSTEMS Polska, Warszawa.

Ciołkosz A., Kęsik A. (1989), Teledetekcja satelitarna, Warszawa, PWN.

Sanecki Józef (2006), Teledetekcja. Pozyskiwanie danych, Warszawa, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.

Strony internetowe:

http://eospso.gsfc.nasa.gov/index.php

http://www.jaxa.jp/index_e.html

http://www.esa.int/esaEO/index.html

http://www.cnes.fr/web/455-cnes-en.php

http://www.space.gc.ca/asc/eng/default.asp

https://directory.eoportal.org/web/eoportal

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie:

- zaawansowane kategorie pojęciowe w zakresie geoinformatyki, kartografii i teledetekcji,

- statystykę opisową i matematyczną, metody analizy przestrzennej oraz jakościowe metody badań,

- zaawansowane metody pozyskiwania danych przestrzennych,

- zaawansowane metody przetwarzania, analizowania i archiwizowania danych przestrzennych.

Absolwent potrafi:

- wybrać i zastosować optymalne metody pozyskiwania, analizy i prezentacji danych przestrzennych,

- przygotować pisemne prace na podstawie literatury i/lub własnych badań.

Absolwent jest gotów do współdziałania i pracy w grupie, może pełnić w niej różne role i przewidywać skutki swojej działalności.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot składa się z trzech modułów, zaliczenie każdego modułu ćwiczeń jest podstawą do dopuszczenia do egzaminu końcowego. Ocena z ćwiczeń składa się ze średniej arytmetycznej ocen z 3 modułów: oceniana będzie dokładność wykonanych ćwiczeń i projektów, aktywność na zajęciach i terminowość oddawania prac (dopuszcza się termin 2 tygodni na oddanie zaległego ćwiczenia, od daty zakończenia ćwiczenia, w przeciwnej sytuacji dane ćwiczenie nie zostanie zaliczone). Nieobecności na danym ćwiczeniu wymaga indywidualnego umówienia się z prowadzącym i wykonanie zaległego ćwiczenia zgodnie ze wskazówkami prowadzącego.

W przypadku braku zaliczenia ćwiczeń, student nie jest dopuszczony do egzaminu, co skutkuje brakiem zaliczenia przedmiotu. W takiej sytuacji niezbędne jest powtórzenie całego przedmiotu w kolejnym cyklu zajęć.

Egzamin ustny z trzech modułów. Podstawą zaliczenia egzaminu jest uzyskanie minimum 60% możliwych do zdobycia punktów.

Końcowa ocena z przedmiotu jest składową: 2/5 z oceny uzyskanej z ćwiczeń oraz 3/5 z egzaminu.

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa, dopuszczalna liczba nieobecności nieusprawiedliwionych to 8 godzin.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 75 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Jarocińska
Prowadzący grup: Anna Jarocińska, Adrian Ochtyra, Anita Sabat-Tomala, Bogdan Zagajewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Uwagi:

Zajęcia prowadzone zdalnie za pomocą narzędzi Google.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.