Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Topoklimatologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-TKL-HK Kod Erasmus / ISCED: 07.7 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Topoklimatologia
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (Hydrologia i klimatologia) - sem. 2
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wymagana podstawowa wiedza z zakresu geografii fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem meteorologii i klimatologii


Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia są poświęcone omówieniu teoretycznych podstaw zróżnicowania klimatu w skali miejscowej oraz zastosowań aplikacyjnych badań topoklimatycznych.

Pełny opis:

W ramach wykładów są poruszane następujące zagadnienia:

1. Wyjaśnienie, dyskusja i ewolucja pojęcia topoklimat. Topoklimat jako skala przestrzenna badania klimatu. Topoklimat jako jednostka typologiczna klimatu.

2. Podstawy teoretyczne kształtowania się klimatu w sali lokalnej.

3. Struktura bilansu cieplnego a wybrane powierzchnie czynne. Wpływ warunków topograficznych oraz użytkowania i pokrycia terenu na kształtowanie się elementów pogody/klimatu.

4. Metody delimitacji jednostek topoklimatycznych. Wskaźniki.

5. Mapy topoklimatyczne i ich rodzaje.

6. Aplikacyjne aspekty badań topoklimatycznych.

Ćwiczenia są poświęcone zasadom kartowania topoklimatycznego ze szczególnym uwzględnieniem wydzielania i kartowania topoklimatów na podstawie wymiany energii między atmosferą a podłożem. Omawiane jest opracowywanie map topoklimatycznych oraz ich weryfikacja. Celem ćwiczeń jest także omówienie zasad organizacji terenowych pomiarów meteorologicznych, a także wykorzystania technik Systemu Informacji Geograficznej do wykonywania map topoklimatycznych. Szczególny nacisk jest położony na praktyczne wykorzystanie badań topoklimatycznych i umiejętność oceny zróżnicowania klimatu lokalnego z punktu widzenia różnych form gospodarowania.

Szacunkowa liczba godzin, którą student powinien przeznaczyć na osiągnięcie zdefiniowanych efektów uczenia się wynosi 60, w tym: 30 godzin zorganizowanych (15 wykłady i 15 ćwiczenia), 30 praca samodzielna (spełnienie kryteriów oceny przedmiotu).

Literatura:

1. Bartkowski T., 1986, Zastosowania geografii fizycznej. PWN, Warszawa.

2. Błażejczyk K., 2001, Koncepcja przeglądowej mapy topoklimatycznej Polski. [w :] Współczesne badania topoklimatyczne. Dokumentacja Geograficzna, 23, 131-141.

3. Geiger R., 1969, Topoclimates. [w:] H. E. Landsberg, H. Flohn (ed.), World survey of climatology, vol. 2, General climatology, 2. Elsevier Publishing Company, Amsterdam, London, New York, 105-138.

4. Hess M., Niedźwiedź T., Obrębska-Starklowa B., 1975, Przyczynek do metod konstruowania szczegółowych map klimatycznych terenów górskich i wyżynnych. Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, 41.

5. Paszyński J., 1980, Metody sporządzania map topoklimatycznych. [w:] Metody opracowań topoklimatycznych. Dokumentacja Geograficzna, 3, 13-28.

6. Paszyński J, Miara K., Skoczek J., 1999, Wymiana energii między atmosferą a podłożem jako podstawa kartowania topoklimatycznego. Dokumentacja Geograficzna, 14.

7. Sapożnikowa S., 1953, Mikroklimat i klimat lokalny. Warszawa.

8. Wyszkowski A., 2008, Przewodnik do ćwiczeń terenowych z meteorologii i klimatologii, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

9. Żmudzka E., 2007, Znaczenie kompleksowych badań fizycznogeograficznych w rozpoznaniu klimatu miejscowego. [w:] Znaczenie badań krajobrazowych dla zrównoważonego rozwoju. UW WGSR, Warszawa, s. 219- 230.

10. Żmudzka E., 2011, Comprehensive physico-geographical investigations and the delimitation of topoclimatological units. [w:] A. Zieliński., ed., Interdisciplinary researches in natural sciences, Institute of Geography Jan Kochanowski University, Kielce, s. 123-132.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

Wykład:

1. definiuje najważniejsze zagadnienia, którymi zajmuje się topoklimatologia

2. wyjaśnia przyczyny zróżnicowania topoklimatycznego w różnych typach krajobrazu w różnych porach doby

3. dokonuje syntezy warunków klimatycznych w skali lokalnej

4. dostrzega i definiuje problemy towarzyszące badaniom klimatu w skali miejscowej

5. wyjaśnia zależności salda energii powierzchni czynnej i jego struktury od właściwości podłoża atmosfery

6. definiuje zastosowania topoklimatologii w praktyce

Ćwiczenia:

1. właściwie dobiera metody badań klimatu w skali miejscowej

2. ocenia w sposób jakościowy i ilościowy zróżnicowanie warunków topoklimatycznych

3. właściwie dobiera wskaźniki oceny topoklimatu z punktu widzenia różnych form gospodarowania oraz melioracji klimatu

4. wykonuje wstępną ekspertyzę klimatu w skali miejscowej

5. przedstawia na mapie warunki topoklimatyczne

6. docenia rolę badań klimatu miejscowego w planowaniu zagospodarowania przestrzennego

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: wykład, prezentacja, dyskusja, ćwiczenia terenowe.

Ćwiczenia - ocenianie ciągłe (prace sprawdzające, wykonane ćwiczenia, w tym możliwość przeprowadzenia ćwiczeń w terenie, aktywność na zajęciach: odpowiedzi na pytania, udział w dyskusji);

Zaliczenie ćwiczeń na ocenę na podstawie ocen cząstkowych.

Wykład – zaliczenie pisemne (test), na ostatnich zajęciach.

Algorytm wyznaczania oceny końcowej z przedmiotu:

80% oceny z zaliczenia wykładów + 20% oceny z ćwiczeń.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elwira Żmudzka
Prowadzący grup: Kamil Leziak, Elwira Żmudzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Brak protokołu
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.