Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teledetekcyjny monitoring środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-TMS-GKT-W
Kod Erasmus / ISCED: 07.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teledetekcyjny monitoring środowiska
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty do wyboru, dzienne studia II st. (Geoinformatyka, kartografia, teledetekcja) - s. zimowy
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami przygotowania interdyscyplinarnych projektów bazujących na danych teledetekcyjnych. Szczególny nacisk położony będzie na optymalizacji danych i algorytmów umożliwiających wykonywania analiz wieloczasowych.

W zależności od sytuacji epidemiologicznej zajęcia będą odbywać się w sposób tradycyjny w salach UW lub też poprzez elektroniczne kanały komunikacji społecznej (rekomendowane przez władze UW).

Tryb prowadzenia:

lektura monograficzna
mieszany: w sali i zdalnie
w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia mają charakter autorskiego projektu badawczego w ramach którego studenci wybierają interesujący ich temat, następnie pozyskują niezbędne dane, analizują dostępną literaturę w celu optymalizacji proponowanych metod.

W pierwszym kroku studenci kładą główny nacisk na wstępne przetwarzanie danych, by doprowadzić je do porównywalności wieloczasowej i wielosensorowej; w następnym kroku przygotowują analizy zmian środowiska, bazując na fuzji danych, prowadząc do obserwacji zmian środowiska.

Pełny opis:

Podstawowym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z różnymi zastosowaniami teledetekcji badaniach środowiska, koncentrując się na komplementarnych metodach pozyskania i przetwarzania danych. Z racji na powszechność dostępu do danych satelitarnych, pozyskiwanych w niewielkich interwałach (kilka dnia) szczególny nacisk jest położony na specyfikę przetwarzania danych pozyskiwanych w wielu terminach i ich wykorzystanie do prowadzenia analiz wieloczasowych.

Poruszana tematyka koncentruje się na analizach pokrycia terenu, stanu roślinności (nie-, leśnej), algorytmach oceny zmian fenologicznych oraz porównanie zmian zachodzących w wieloletnich cyklach obserwacji w celu wykrycia anomalii wywołanych przez zaburzenia zachodzące w środowisku, np. zanieczyszczenie, gradacje owadów, susze.

Zajęcia prowadzone są w formie wykładu i towarzyszących mu ćwiczeń powiązanych tematycznie. W ramach wykładu studenci zapoznają się z koncepcjami i metodami przetworzeń danych wieloczasowych oraz zaawansowanymi algorytmami wykrywania zmian na wielu obrazach. W ramach ćwiczeń studenci samodzielnie będą przygotowywać dane satelitarne pozyskane dla wielolecia dla wskazanego obszaru i na ich podstawie przeprowadzać analizy wieloczasowe wraz z oceną dokładności przeprowadzonych analiz oraz użytych modeli.

Literatura:

1. Ban Y., 2016, Multitemporal remote sensing: Current status, trends and challenges, [w:] Ban Y. (red.) Multitemporal remote sensing: Methods and applications, Springer International Publishing, Cham, 1-18.

2. Ban Y., Yousif O., 2016, Change Detection Techniques: A Review, [w:] Ban Y. (red.) Multitemporal remote sensing: Methods and applications, Springer International Publishing, Cham, 19-43.

3. Kuenzer C., Dech S., Wagner W., 2015, Remote sensing time series revealing land surface dynamics: Status quo and the pathway ahead, [w:] Kuenzer C., Dech S., Wagner W. (red.) Remote Sensing Time Series, Revealing Land Surface Dynamics, Remote Sensing and Digital Image Processing, 22, Springer International Publishing, 1-24.

4. Zhu, Z., 2017, Change detection using Landsat time series: A review of frequencies, preprocessing, algorithms, and applications. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 130, 370-384.

Efekty uczenia się:

Kierunkowe efekty uczenia:

K_W01 - studenci poznają główne kierunki badawcze i osiągnięcia współczesnej geografii (z naciskiem na geoinformatykę) oraz związki między dyscyplinami nauk przyrodniczych i społecznych, np. wyrażanych zmianami pokrycia terenu.

K_W02, K_W04 - studenci zapoznają się ze złożonymi procesy litosfery, atmosfery, hydrosfery, pedosfery i biosfery poprzez integrację danych wejściowych do modeli analizy zmian pokrycia terenu i stanu roślinności.

K_W14 - poprzez stosowanie najnowszych pakietów oprogramowania i modeli, studenci poznają trendy w rozwoju badań naukowych w Polsce i za

granicą oraz zastosowaniach osiągnięć naukowych w praktyce, np. geomatyce, geografii fizycznej, ekonomicznej i gospodarce przestrzennej.

K_U02, K_U03, K_U04 - student potrafi wybrać i zastosować optymalne metody pozyskiwania, analizy i prezentacji danych przestrzennych, w tym zaawansowanych technik geograficznych.

Specjalnościowe efekty uczenia:

S5_W01, S5_W02, S5_W06 - student zna i rozumie główne kierunki badawcze i osiągnięcia współczesnej geoinformatyki, kartografii i teledetekcji, a także złożone procesy atmosfery, litosfery, hydrosfery pedosfery i biosfery.

S5_U01, S5_U02 - student potrafi wybrać i zastosować wiedzę teoretyczną do opisu i rozwiązania problemu badawczego poprzez optymalne metody pozyskiwania, analizy i prezentacji danych przestrzennych.

Student potrafi:

- pobrać odpowiednie dane do analizy wieloczasowej,

- wykonać wstępne przetworzenia danych wieloczasowych,

- utworzyć serię czasową danych,

- wykonać analizę wieloczasową,

- dokonać walidacji uzyskanych wyników.

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia zostaną zaliczone na podstawie oceny prezentacji wykonanego tematu oraz jakości przygotowanego raportu. W ramach prezentacji student przedstawia wszystkie etapy pracy, od analizy literatury, metodyki pozyskania i przetwarzania danych, a także analizy i dyskusji uzyskanych wyników.

Osoby, które uzyskają zaliczenie ćwiczeń, dopuszczone są do pisemnego zaliczenia przedmiotu. Końcowa ocena składać się będzie w 2/5 z oceny uzyskanej z ćwiczeń oraz 3/5 z oceny z pisemnego zaliczenia przedmiotu.

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie minimum 51% możliwych do zdobycia punktów; w zakresie: 51-60% student uzyskuje ocenę dostateczną, 61-70% - dostateczną plus, 71-80% - dobrą, 81-90% - dobrą plus, 91-97% - bardzo dobrą, 98-100% - celującą.

Brak zaliczenia ćwiczeń skutkuje koniecznością ich zaliczenia w kolejnym cyklu dydaktycznym, brak zaliczenia wykładu pozwala na powtórne przystąpienie w czasie sesji poprawkowej; brak pozytywnego wyniku z egzaminu poprawkowego skutkuje koniecznością powtórzenia zajęć w kolejnym cyklu dydaktycznym.

Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa, dopuszczalne są 2 usprawiedliwione nieobecności.

W przypadku zajęć prowadzonych w sposób zdalny, zaliczenia odbywają się poprzez ustną rozmowę, która jest rejestrowana.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)