Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Uwarunkowania rozwoju lokalnego i regionalnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-URL-GL-W
Kod Erasmus / ISCED: 14.8 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Uwarunkowania rozwoju lokalnego i regionalnego
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty do wyboru, dzienne studia II stopnia (Geografia świata) - sem. letni
Przedmioty WGSR ogólne opcjonalne, studia II stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Studentka/Student zna i rozumie podstawy teoretyczne (pojęcie rozwoju; rozwoju zrównoważonego, zrównoważenia - sustainability; uwarunkowania, czynnik i bariery rozwoju lokalnego i regionalnego) oraz jest gotowy do poszerzania wiedzy i umiejętności zawodowych i aktualizacji z zakresu gospodarki przestrzennej i geograficznej, wzbogaconych o przykłady z globalnego Południa i globalnej Północny oraz o wymiar interdyscyplinarny i transdyscyplinarny.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W trakcie przedmiotu student poszerza wiedzę i umiejętności zawodowe w zakresie wybranych zagadnień związanych z rozwojem lokalnym i regionalnym. Zagadnienia te oparte są na aktualnych przykładach z krajów globalnego Południa i globalnej Północy (także z Polski) w obliczu współczesnych wyzwań światowych. Dotyczą one zarówno różnych aspektów rozwoju miast i regionów.

Pełny opis:

Na zajęciach poruszane zostaną następujące zagadnienia: a) rozwój regionalny i lokalny w kontekście zdrowia psychicznego mieszkańców, b) katastrofy naturalne i konflikty zbrojne jako katalizator zmian rozwoju regionalnego i lokalnego, c) rozwój regionalny i lokalny w obliczu kryzysu wodnego i katastrofy klimatycznej, d) zadłużenie państw jako bariera rozwoju lokalnego i regionalnego, e) "niecodzienna" aktywizacja grup społecznych na rzecz rozwoju, f) turystyka szansą i barierą rozwoju, g) międzynarodowe sieci miast jako nowy trend zarządzania i rozwoju w obliczu kryzysu globalizacji, h) potencjalne konflikty o przestrzeń w wybranych regionach Polski w obliczu przyjętych strategii rozwoju. W ramach zajęcie zostanie również podjęta krytyczna analiza zasad i działań wpisujących się w zrównoważony rozwój.

Zajęcia mają formę konwersatorium, składają się więc zarówno z wykładów (dłuższych i krótszych) prowadzącego, jak i ćwiczeń realizowanych przez studentów (indywidualnie i w grupie) na zajęciach i w domu. Pisemna praca końcowa dotyczy potencjalnych konfliktów o przestrzeń dla wybranego regionu Polski w krótkiej i średniej perspektywie czasowej, z uwzględnieniem przyjętych - krajowych i unijnych - strategii rozwoju.

Wymienione wyżej podpunkty nie są tytułami poszczególnych zajęć, a opisują zagadnienia poruszane w ramach kursu (niekoniecznie w kolejności). Istnieje możliwość niewielkich modyfikacji do treści zajęć w zależności od preferencji studentów.

Szacowana liczba godzin, którą student musi przeznaczyć na osiągnięcie zdefiniowanych dla przedmiotu efektów uczenia się. 1 ECTS (30 godz.) – godziny w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym, tj. słuchanie wykładów, udział w dyskusjach i ćwiczeniach realizowanych na zajęciach w grupach; 1 ECTS (25 godz.) - wkład własny studenta, czyli przygotowanie się do 45-minutowej wypowiedzi ustnej (samodzielnej) z wybranego przez siebie zagadnienia wraz z opracowaniem multimedialnej prezentacji, 1 ECTS (25 godz.) - wkład własny studenta, czyli wykonanie pisemnej pracy końcowej (3-strony A4: bez bibliografii, 12 TNR, interlinia 1,5, marginesy 2,5).

Literatura:

1. Domański T., 1999, Strategiczne planowanie rozwoju gospodarczego gminy, Agencja Rozwoju Komunalnego, Warszawa (lub nowsze wydanie)

2. Kramarz M., Topiński P.,1997, Strategia rozwoju gmin wiejskich, Biblioteka Zarządów Gmin, Warszawa,

3. Rutkowski J., Stawasz D. (red.), 2005, Zarządzanie rozwojem lokalnym, Fundacja Współczesne Zarządzanie Białystok.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się dla programu studiów: K_W04, K_W11, K_W12 / K_U01, K_U04

Efekty zdefiniowane dla specjalności (Geografia Świata): S2_W04, S2_W12 / S2_U04, S2_U05

WIEDZA: Absolwent zna i rozumie:

- wpływ współczesnych zagrożeń środowiskowych, społecznych i ekonomicznych (np. katastrof naturalnych, katastrofy klimatycznej, kryzysu wodnego, konfliktów zbrojnych, zadłużenia) na rozwój lokalny i regionalny;

- zna nowe trendy w zarządzeniu rozwojem lokalnym i regionalnym (np. poprzez międzynarodowe sieci miast),

- zależności między uwarunkowaniami przyrodniczymi, ekonomicznymi oraz społeczno-kulturowymi a charakterem i tempem rozwoju lokalnego i regionalnego,

UMIEJĘTNOŚCI: Absolwent potrafi:

- formułować cele i kierunki rozwoju lokalnego i regionalnego w kontekście uwarunkowań występujących w określonym miejscu i czasie;

- porównywać sposoby i kierunku rozwoju lokalnego i regionalnego w różnych częściach świata;

- wykorzystywać literaturę naukową (w tym także literaturę w języku obcym) oraz inne źródła w zakresie rozwoju,

- określać potencjalne konflikty o przestrzeń dla wybranego regionu Polski na podstawie przyjętych strategii rozwoju,

- krytycznie oceniać powszechnie wykorzystywane koncepcje rozwoju (np. zrównoważonego rozwoju) i przedstawiać ich alternatywy.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Absolwent jest gotów do:

- szybkiej i efektywnej pracy w grupie służącej rozwiązaniu problemów rozwojowych (poprzez dyskusję i dokonywanie wspólnych wyborów).

Metody i kryteria oceniania:

Na zajęciach sprawdzana jest lista obecności. Student może mieć dwie nieobecności nieusprawiedliwione (resztę nieobecności musi usprawiedliwiać na bieżąco). Dwie prace na zajęciach są do wykonania w grupie lub parze (2 X 10% = 20% ogólnej punktacji), wypowiedź ustna wspomagana prezentacją multimedialną (30%). pisemna praca końcowa (30%), aktywność na zajęciach (20%). Zalicza 50% punktów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Kałaska
Prowadzący grup: Maciej Kałaska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Kałaska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)