Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wykorzystanie danych przestrzennych w świetle obowiązującego prawa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-WDP-GKT-W Kod Erasmus / ISCED: 07.9 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Wykorzystanie danych przestrzennych w świetle obowiązującego prawa
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty do wyboru, dzienne studia II st. (Geoinformatyka, kartografia, teledetekcja) - sem. 4
Przedmioty do wyboru, dzienne studia II st. (Geoinformatyka, kartografia, teledetekcja) - sem. letni
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia
gospodarka przestrzenna

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Praktyczne aspekty zasad pozyskiwania danych przestrzennych z dostępnych w Polsce źródeł danych, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi w tym zakresie.

Pełny opis:

Podstawowym celem przedmiotu jest poznanie i praktyczne opanowanie przez studentów zasad i regulacji prawnych dotyczących pozyskiwania danych przestrzennych i ich udostępniania. Na przykładzie gminy omówione zostaną możliwości pozyskiwania danych przestrzennych z różnych instytucji i źródeł, obowiązku udostępniania tych danych przez gminę oraz wykorzystania ich w dokumentach strategicznych, planistycznych, naukowych, itp. Zajęcia prowadzone są w formie konwersatorium. Przedstawiane będą informacje teoretyczne na temat zasad i regulacji obowiązujących w zakresie pozyskiwania danych przestrzennych, a następnie opracowywane będą przez studentów praktyczne przykłady dla wybranej gminy.

Zakres tematyczny zajęć obejmuje:

- podstawowe regulacje prawne dotyczące danych przestrzennych,

- dane referencyjne do prowadzenia baz danych przestrzennych,

- pozyskanie danych przestrzennych, udostępnianych przez instytucje (dane otwarte),

- zadania gmin w zakresie danych przestrzennych,

- połączenie danych pochodzących z różnych źródeł.

Część przykładów w ramach konwersatorium wykonywana jest podczas zajęć, samodzielnie studenci dopracowują przygotowanie i przetworzenie danych, graficzną i redakcyjną stronę projektu wraz z opisem do prezentacji, co powinno zająć mniej niż 15 godzin dla projektu.

Literatura:

Literatura zalecana:

Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej.

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Podstawowe usługi danych przestrzennych dedykowane do wykorzystania w systemach informatycznych państwa, GUGIK, dostępne: http://www.gugik.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0006/211020/Podstawowe-uslugi-danych-przestrzennych-dedykowane-do-wykorzystania-w-systemach-informatycznych-panstwa.pdf

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe:

K_W01 - studenci zapoznają się kierunkami badawczymi dotyczącymi wykorzystania danych przestrzennych w jednostkach samorządu terytorialnego.

K_W02 – studenci rozumieją rolę analiz ilościowych przydatną w rozwiązywaniu problemów i opracowywaniu analiz społeczno-ekonomicznych.

K_W04 studenci potrafią przeanalizować zmiany ilościowe dotyczące aspektów środowiskowych i społeczno-ekonomicznych w gminie i ich wpływ na człowieka.

K_W05 – studenci znają procedury prawne i organizacyjne wymagane przy podejmowaniu decyzji w zakresie wykorzystania danych przestrzennych.

K_U01 – studenci potrafią wykorzystać podstawową wiedzę do prognozowania, planowania, obserwacji i analiz zjawisk przestrzennych, a następnie wyjaśniać ich przyczyny oraz wzajemne powiązania

K_U05 – studenci potrafią dobrać i zastosować różnorodne narzędzia, służące poprawie strategicznego zarządzania przestrzenią oraz krytycznie ocenić ich skuteczność w aktualnie obowiązujących ramach prawno-instytucjonalnych.

K_U07 – studenci potrafią zgromadzić informacje o danym terenie, zaprojektować badanie, dobrać literaturę̨ przedmiotu i źródła danych oraz zinterpretować zebrane dane, wyciągnąć wnioski i sformułować ocenę.

K_U10 – studenci potrafią komunikować się z otoczeniem z wykorzystaniem odpowiednich technik informacyjno‐komunikacyjnych (wykonać prezentację uzyskanego wyniku i zinterpretować go).

Student potrafi:

- wyjaśnić pojęcie danych przestrzennych,

- pozyskać dane przestrzenne, zgodnie z obowiązującym prawem,

- wskazać zadania gmin w zakresie danych przestrzennych,

- połączyć dane pochodzące z różnych źródeł do wykorzystania w systemach gminnych.

Metody i kryteria oceniania:

Konwersatorium kończy się zaliczeniem. Ocena składa się ze średniej ocen z wykonanego projektu (70%). Dodatkowo oceniana będzie aktywność na zajęciach (30%). Obecność na konwersatorium jest obowiązkowa, dopuszczalna jest 1 usprawiedliwiona nieobecność. Podstawą zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie minimum 51% możliwych do zdobycia punktów; w zakresie: 51-60% ocena dostateczna, 61-70% - dostateczna plus, 71-80% - dobra, 81-90% - dobra plus, 91-100% - bardzo dobra.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Wilk
Prowadzący grup: Ewa Wilk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali
zdalnie

Uwagi:

Zajęcia prowadzone w sali bądź zdalnie z wykorzystaniem narzędzi Google w czasie rzeczywistym, w zależności od obowiązujących w tym zakresie regulacji w związku z sytuacją pandemiczną.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.