Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wartościowanie krajobrazu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-WKR-GK Kod Erasmus / ISCED: 07.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wartościowanie krajobrazu
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (Geoekologia i geomorfologia) - sem. 3
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studenta z założeniami i zastosowaniami różnorodnych metod wartościowania krajobrazu służących określeniu przydatności dla gospodarki człowieka i zarządzania środowiskiem, w tym m.in. koncepcji potencjału zasobowego i użytkowego oraz usług ekosystemowych (ecosystem services) w różnych typach krajobrazów (miejskich, wiejskich, leśnych).

Pełny opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studenta z różnymi aspektami przyrodniczych (krajobrazowych) uwarunkowań zagospodarowania przestrzeni i zarządzania środowiskiem. Student pozna m.in. koncepcje potencjału środowiska i „ecosystem services” (usług ekosystemowych) - ich założenia, wady i zalety, metody waloryzacji materialnych i niematerialnych cech krajobrazu, podstawowe uwarunkowania przyrodnicze różnych form działalności gospodarczej, metody waloryzacji środowiska przyrodniczego, wpływ wybranych czynników przyrodniczych na przydatność terenu dla określonych form zagospodarowania, optymalne przeznaczenie terenu i potrzeby jego ochrony lub rekultywacji, główne działania planistyczne służące poprawie ładu przestrzennego oraz ochronie środowiska przyrodniczego i krajobrazu.

Podczas ćwiczeń (w tym warsztatów terenowych) studenci zastosują w praktyce omówione metody dla obszaru wiejskiego, leśnego i miejskiego (Płock i okolice).

Istnieje możliwość realizacji przedmiotu w formie warsztatów terenowych w Mazowieckim Ośrodku Geograficznym w Murzynowie k.Płocka.

Literatura:

Bródka S. (red. nauk.), 2010 – Praktyczne aspekty ocen środowiska przyrodniczego. Studia i Prace z Geografii i Geologii nr 4, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań

Costanza i in. 1997, The value of the world’s ecosystem services and natural capital, Nature, 387, 253-260.

Europejska Konwencja Krajobrazowa (Dz.U. 2006, Nr 14, poz. 98)

Kupidura A., Łuczewski M., Kupidura P., 2011, Wartość krajobrazu. Rozwój przestrzeni obszarów wiejskich. PWN.

Millenium Ecosystem Assessment, 2005. Ecosystems and human well-being. Synthesis report

Richling A., Solon J., 2011, Ekologia krajobrazu. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.

Solon J., 2008, Koncepcja „Ecosystem Services” i jej zastosowanie w badaniach ekologiczno-krajobrazowych. Problemy Ekologii Krajobrazu, tom 21, 25–44.

TEEB (2011), Poradnik TEEB dla miast: usługi ekosystemów w gospodarce miejskiej, wydanie polskie: Fundacja Sendzimira, Kraków.

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe: K_W04, K_W05, K_W06, K_W11, K_W12, K_W13, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U07, K_U09, K_U11, K_U12, K_K01, K_K05, K_K06, K_K07

Efekty specjalnościowe: S3_W04, S3_W05, S3_W06, S3_W07, S3_W08, S3_W09, S3_U01, S3_U02, S3_U03, S3_U04, S3_U06, S3_U07, S3_U10, S3_U11, S3_U12

Najważniejsze, przedmiotowe efekty kształcenia:

WIEDZA:

1. charakteryzuje uwarunkowania przyrodnicze różnych form działalności gospodarczej w skali lokalnej i regionalnej,

2. zna zasady zrównoważonego zagospodarowania przestrzennego w skali lokalnej i regionalnej,

3. zna metody i techniki wartościowania krajobrazu (w tym m.in. jakościowe i ilościowe metody określania usług ekosystemowych i potencjału środowiska, metody analizy przestrzennej) pozwalające wykorzystać i kształtować potencjał środowiska przyrodniczego oraz określić optymalnych kierunki zagospodarowania,

UMIEJĘTNOŚCI

1. potrafi wykorzystać wiedzę o procesach przyrodniczych do określenia zgodnych z warunkami przyrodniczymi kierunków zagospodarowania terenu, diagnozy stanu komponentów środowiska oraz oceny skutków oddziaływań na środowisko;

2. analizuje korzyści jakie człowiek czerpie z ekosystemów w różnych typach krajobrazów;

3. identyfikuje i diagnozuje konflikty funkcjonalno- przestrzenne i proponuje sposoby ich rozwiązywania,

4. dobiera i stosuje optymalne, ilościowe i jakościowe metody waloryzacji krajobrazu pod kątem wyznaczenia kierunków zagospodarowania zgodnych z zasadami ładu przestrzennego i rozwoju zrównoważonego

5. krytycznie analizuje istniejące metody określania usług ekosystemowych, potencjału środowiska i in.,

6. potrafi określić optymalne przeznaczenie terenu i potrzeby jego ochrony lub rekultywacji, działania planistyczne służące poprawie ładu przestrzennego oraz ochronie środowiska przyrodniczego i krajobrazu;

7. umie przedstawić wyniki waloryzacji w postaci prezentacji kartograficznej, multimedialnej lub/i pisemnej.

8. posługiwanie się językiem ojczystym i nowożytnym (angielskim) w stopniu umożliwiającym korzystanie z literatury naukowej i innych źródeł.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

1. akceptuje konieczność uwzględniania informacji przyrodniczej i waloryzacji zasobów środowiska w procedurze planowania przestrzennego,

2. wykształca nawyk korzystania z obiektywnych źródeł informacji naukowej oraz posługiwania się zasadami krytycznego wnioskowania przy rozstrzyganiu praktycznych problemów,

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń: kontrola obecności, aktywność w trakcie zajęć, prezentacja wyników w formie opracowania końcowego.

Podstawą oceny ćwiczeń jest średnia arytmetyczna z prac cząstkowych, które student wykonuje na ćwiczeniach oraz prezentacja rekomendacji do planu zagospodarowania przestrzennego. Możliwa jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Malinowska, Iwona Szumacher
Prowadzący grup: Iwona Szumacher
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Uwagi:

Zajęcia prowadzone zdalnie, synchronicznie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Malinowska, Iwona Szumacher
Prowadzący grup: Iwona Szumacher
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Uwagi:

Zajęcia prowadzone zdalnie, synchronicznie.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.