Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesne migracje i ich skutki społeczno-gospodarcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-WMI-GL-W
Kod Erasmus / ISCED: 07.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesne migracje i ich skutki społeczno-gospodarcze
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty do wyboru WGSR, dzienne studia II stopnia - sem. zimowy
Przedmioty do wyboru, dzienne studia II stopnia (Geografia świata) - sem. letni
Przedmioty do wyboru, dzienne studia II stopnia (Geografia świata) - sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Pogłębienie wiedzy o migracjach w Europie, polityce integracyjnej i roli środków masowego przekazu.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem wykładu jest pogłębienie wiedzy o cechach charakterystycznych współczesnych migracji. Szczególnie dużo miejsca zostanie poświęcone na zrozumienie znaczenia relacji między globalizacją, transformacją społeczną, polityczną i technologiczną a migracjami międzynarodowymi oraz współczesnej narracji dotyczącej zjawisk migracyjnych.

Pełny opis:

Celem wykładu jest pogłębienie wiedzy o mobilności mieszkańców Europy i migracjach międzynarodowych w Europie. Szczególnie dużo miejsca zostanie poświęcone na zrozumienie znaczenia relacji między globalizacją, transformacją społeczną i polityczną a migracjami międzynarodowymi oraz współczesnej narracji dotyczącej zjawisk migracyjnych.

Forma zajęć łączy elementy warsztatu, konwersatorium i wykładu. Wymaga pracy studentów w czasie zajęć oraz przygotowania na zajęcia ( np. przeczytania tekstów w języku angielskim (B2), obejrzenia filmu lub innych materiałów wizualnych)

Tematy poruszane w ramach zająć dotyczą:

1. Czy żyjmy w wieku migracji? Dlaczego „migracja” stała się „globalnym wyzwaniem”? Na czym polega złożoność współczesnych form mobilności: od jednokierunkowej migracji do wielowymiarowych przemieszczeń?

2. Nowa mapa migracji w i do Europy. Jak Europa stara się odpowiedzieć na "kryzysy" migracyjne.

3. Polityka integracja migrantów – zmiany postaw i polityk. Różnice w rozumieniu pojęcia integracja, dawne modele integracji, współczesne działania. Znaczenie działań podejmowanych na poziomie lokalnym. Działania podejmowane w Polsce.

4. Jak mówić o migracji, imigracji, uchodźcach? Komiksy, filmy, książki - analiza treści i znaczeń. (Analiza wywiadów z osobami z doświadczeniem migracyjnym)

5. Kiedy fakty nie mają znaczenia. Jakie są przyczyny problemu: fragmentacja mediów i fałszywe wiadomości?

Szacowana liczba godzin, którą student musi przeznaczyć na osiągnięcie zdefiniowanych dla przedmiotu efektów uczenia się.

Wykład: 2 ECTS – w tym:

0,5 ECTS (15 godz.) w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym

1,5 ECTS wkład własny studenta w tym 1 ECTS przygotowania do dyskusji i 0,5 ECTS zapoznanie się z dodatkowymi materiałami wizualnymi

Literatura:

Amelina A. Horvath K., Meeus B. (eds.), 2016, An Anthropology of Migration and social transformation, European Perspective, Springer - selected parts

Benton, Ahad, 2019, Breaking New Ground: Ten Ideas to Revamp Integration Policy in Europe - Migration Policy Institute – report

Benton, Embiricos, 2019, Doing More with Less: A New Toolkit for Integration Policy, Migration Policy Institute -report

Benton, Patuzzi, 2018, Jobs in 2028: How Will Changing Labour Markets Affect Immigrant Integration in Europe?, Migration Policy Institute – report

Garcés-Mascareñas, Penninx (eds.) 2016, Integration Processes and Policies in Europe, Contexts, Levels and Actors, Springer –selected parts

Geiger, Pecoud, 2010, The politics of international migration management, Palgrave Macmillan, New York – selected parts

Improving the Responses to the Migration and Refugee Crisis in Europe,2016, Vision of Europe Submit, Lisbon – report

King, Okólski Diverse, Fragile and Fragmented: The New Map of European Migration, 2018, Central and Eastern European Migration Review

Mertiniello, Rath (eds.), 2010, Selected Studies in International Migration and Immigrant Incorporation, Amsterdam University Press, Amsterdam – selected parts

Pastore, Ponzo (eds.), 2016,Inter-group Relations and Migrant Integration in European Cities Changing Neighbourhoods, Springer - selected parts

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe: K_W05, K_W11, K_W12 K_U01, K_U04

Efekty specjalności: S2_W03, S2_W05, S2_W11, S2_W13, S2_W14, S2_U04, S4_U07, S2_K01, S2_K02, S2_K06

Po ukończeniu kursu student:

Wiedza

Umie i rozumie:

- cechy współczesnych procesów migracyjnych

- wyzwania i korzyści wynikające z migracji międzynarodowych

- zróżnicowanie stopnia nasilenia procesów migracyjnych w różnych regionach

Umiejętności

Potrafi:

- wykorzystać krytycznie literaturę naukową i inne źródła także w języki obcym

- przekazać wiedzę różnym odbiorcom

Kompetencje/postawy:

Kurs kształtuje postawę samodzielnego wnioskowania, otwartości na różnorodność kulturową i akceptacji zasad zachowania wynikających z szacunku i życzliwości wobec przedstawicieli innych kultur.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu: ocena ciągła, każde zajęcia będą oceniane pod kątem aktywności w dyskusji i przygotowania studentów. Ocena końcowa: średnia ocen uzyskanych na poszczególnych zajęciach.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Jaczewska
Prowadzący grup: Barbara Jaczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Jaczewska
Prowadzący grup: Barbara Jaczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)